Environmentalist


 برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست (با رويكرد سند چشم‌انداز برنامه توسعه كشور)
منتشره در روزنامه رسمي شماره 18716 مورخ 17/3/1388
شماره51474/40662  ۱۳۸۸/۳/۹
بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌هاي سراسر كشور
در راستاي تحقق اهداف و وظايف آموزشي سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه تدوين برنامه ارتقاي آگاهي‌هاي زيست محيطي آحاد جامعه موضوع ماده (2) آييننامه اجرايي بند “الف» ماده(64) قانون برنامه چهارم توسعه (تصويبنامه شماره36600/ت35059هـ مورخ 1/5/1385) مقتضي است دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به اجراي برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست كشور با رويكرد سند چشم انداز به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام نمايند.
پيشگفتار
با توجه به فرهنگ غني اسلامي و تصريح اصل پنجاهم قانون اساسي در حفاظت از محيط زيست به عنوان يك وظيفه عمومي كه همگاني بودن آن را در ضمير خود نهفته دارد و نيز با توجه به اينكه آموزش يكي از مؤثرترين مؤلفههاي تأثيرگذار بر توسعه هر كشور است، انجام اقداماتي وسيع، همه جانبه، مستمر و فراگير در جهت افزايش آگاهي هاي زيست محيطي جامع ضروري ميباشد.
از آنجايي كه بسياري از تهديدات زيست محيطي، تخريب منابع و آلوده سازي محيط نتيجه فعاليتهاي انساني است، ترديدي نيست كه با آموزشهاي مستمر و هدفدار اقشار مختلف جامعه به طوري كه كليه آحاد انساني به مفاهيم عمده زيست محيطي آشنا شوند، ميتوان به داشتن جامعهاي با وجدان زيست محيطي و آيندهاي توأم با سرسبزي، سلامتي و استقلال براي ميهن اسلامي اميدوار بود.
ماهيت فرابخشي سازمان حفاظت محيط زيست ايجاب مينمايد كه افراد حقيقي و حقوقي، از سطوح خرد تا كلان را از آگاهي و نگرشي مناسب جهت حفظ محيط زيست يا به عبارتي فرهنگ حفاظت محيط زيست برخوردار نمايد. مواد 60 و 64 در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت و سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف به پرداختن جدي به امر آموزش محيط زيست در كليه واحدهاي آموزشي، مراكز آموزش عالي و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويتدار كرده است.
با عنايت به تصويبنامه 36600/ت35059هـ مورخ 1/5/1385 هيأت محترم وزيران درخصوص آييننامه اجرايي بند الف ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كارگروهي با مسؤوليت سازمان حفاظت محيط زيست كه دبيرخانه آن در دفتر مشاركت و آموزش همگاني سازمان واقع ميباشد با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانههاي علوم و تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، مسكن و شهرسازي ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمانهاي صدا و سيما و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري تشكيل شده است تا با همكاري و تعامل يكديگر به تدوين برنامه عمل ارتقاي آگاهيهاي زيست محيطي در ميان گروههاي مخاطب بپردازند. در اين كارگروه از ساير سازمان‌هاي مرتبط نيز جهت شركت در جلسات دعوت ميشود.
برنامه جامع آموزش همگاني محيط زيست حاصل تلاشهاي بيوقفه كارگروه ميباشد كه با تشكيل جلسات مستمر ماهانه و همانديشي تعامل نمايندگان دستگاه‌هاي مربوطه تدوين شده است. اميد است اين برنامه بتواند نيازهاي آموزشي بخش‌هاي مختلف كشور را در زمينه ارتقاي سطح دانش زيست محيطي در امر حفاظت از محيط زيست و تحقق توسعه پايدار كشور مرتفع نمايد.
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست و رئيس كارگروه بند الف ماده64
محمدعلي رجبزاده

فصل اول
ـ چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي
با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي در چشم‌اندار بيست ساله: ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بينالملل.
جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
• توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي ملي و انقلابي، با تأكيد بر: مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسانها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.
• برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
• برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب.
• فعال، مسؤوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مندي، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.
• دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزاري توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
• الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌هاي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
• داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌هاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايهگذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهكهاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.
ـ تاريخچه آموزش محيط زيست
كنفرانس سازمان ملل متحد با عنوان “محيط زيست انساني و توسعه» در سال 1972 در سوئد اولين تلاش جمعي 113 كشور جهان براي تأكيد نقش آموزش و آگاه كردن مردم نسبت به مسايل محيط زيستي بود. پس از آن برگزاري اولين كارگاه بين‌المللي آموزش محيط زيست در سال 1975 در بلگراد يوگسلاوي براي تدوين اصول و خطوط برنامه جهاني آموزش محيط زيست و شكل‌گيري كنوانسيون بين‌المللي آموزش محيط زيست در سال 1977 در گرجستان، به عنوان اقدامات مكمل درصدد اين بوده است تا كشورهاي جهان را به انجام برنامه‌هاي آموزشي براي مخاطبين اجتماعي خود متعهد نمايد.
در سال 1992 پس از برگزاري كنفرانس “محيط زيست و توسعه» در برزيل و تدوين دستور كار 21 بر ضرورت ايجاد و تداوم يك نهضت آموزشي با هدف تغيير رفتار و اصلاح بينش عمومي نسبت به محيط زيست، به عنوان مقدمه عمل براي دستيابي به توسعه پايدار تأكيد شد. در حال حاضر نيز در دهه جهاني آموزش قرار داريم كه از سوي سران كشورها به مجمع عمومي سازمان ملل توصيه شده است تا با جهت دادن آموزشهاي زيست محيطي به سوي ترويج انديشه توسعه پايدار زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين مهم فراهم گردد.
در كشور ما هر چند كه در طي سالهاي اخير برنامه‌هاي مختلف براي آموزش زيست محيطي مخاطبين مهم و اولويتدار اجتماعي به اجرا درآمده است، ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و تصويب آيين نامه اجرايي آن در حال حاضر محمل قانوني و ساز و كار مناسبي را براي توسعه منسجم و هدفمند برنامه‌هاي آموزش محيطزيست فراهم نموده است.
بديهي است اجراي موفقيتآميز اين برنامه‌ها تنها از طريق مشاركت فرابخشي و با همكاري كليه وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ميسر است.
ـ تبيين مفهوم آموزش همگاني محيط زيست
تعاريف و مفاهيم (1)
ـ آموزش رسمي: مجموعه آموزشهايي است كه شخص در نظام آموزشي، اعم از دولتي و غيردولتي، كسب كرده و مدرك مورد قبول وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري يا ديگر مؤسسات دولتي را دريافت ميكند.
ـ آموزش غيررسمي: ارتباط سازمان يافته و پايداري كه به منظور حصول يادگيري طراحي شده و خارج از نظام آموزشي عادي مدرسه‌اي و دانشگاهي ارائه شود، آموزش غير رسمي ناميده ميشود.
ـ آموزش فني و حرفهاي: آموزشي علمي ـ كاربردي است كه به منظور ايجاد مهارت و توانايي براي احراز شغل، در نظام رسمي آموزش يا خارج از آن به صورت خصوصي يا دولتي ارائه ميشود و منجر به كسب مدرك تحصيلي رسمي يا گواهينامه مهارت ميگردد.
ـ آموزش عمومي: منظور از آموزش عمومي، آموزشهايي است كه در دوره‌هاي پيش‌دبستاني، ابتدايي، راهنماييتحصيلي و همچنين دوره‌هاي سوادآموزي به آموزش‌گيرندگان ارائه ميشود. اين آموزشها به لحاظ اينكه منجر به كسب مهارت خاصي نميگردد، عمومي تلقي ميشود.
ـ آموزش عالي: يكي از سطوح نظام آموزشي است كه شرط ورود به آن طي دوره پيش‌دانشگاهي يا پايان تحصيلات چهار ساله متوسط ميباشد. فارغ‌التحصيلان اين سطح از آموزش به اخذ مدرك كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي حرفهاي، دكتري تخصصي و فوق‌تخصصي نايل ميشوند.
ـ دورة آموزشي: برنامه آموزشي مدوني است كه در طي زمان معيني با هدف تغيير در نگرش و رفتار آموزش گيرندگان اجرا شده و منجر به اخذ گواهينامه پايان دوره ميگردد.
ـ كارگاه آموزشي: كارگاه آموزشي، مكاني است كه براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي تجهيز شده و دانشآموزان يا كارآموزان در آنجا مهارتهاي لازم را براساس دستورالعمل‌هاي مصوب كسب ميكنند.
ـ آموزش ضمن خدمت: به آموزشهايي گفته ميشود كه در طول سنوات خدمت كاركنان و كارگران به آنان ارائه ميشود و شامل آموزشهاي ضمن خدمت عام و ضمن خدمت خاص ميباشد.
ـ آموزش ضمن خدمت عام: آموزشهايي است كه براساس استانداردها و برنامههاي از پيش تعيين شده توسط سازمان مجري در طول سنوات خدمت كارگران و كاركنان به آنان داده ميشود.
ـ آموزش ضمن خدمت خاص: آموزشهايي است كه بر حسب مورد براي رفع كمبودهاي آموزشي يا ارتقاي مهارت كاركنان يك سازمان به صورت يك برنامه خاص تهيه، تدوين و اجرا ميشود. برنامه اين آموزش براساس دستگاه اجرايي نيازمند، توسط سازمان آموزشدهنده تهيه، تدوين و اجرا ميشود.
ـ آموزش همگاني محيط زيست: به مجموعه اقداماتي كه رسانه‌هاي گروهي و مراكز فرهنگي در جهت ارتقاي سطح دانش زيست محيطي جامعه انجام ميشود اطلاق ميشود.
اصل عمومي بودن حفاظت از محيط زيست (مطابق با اصل پنجاهم قانون اساسي) همگاني بودن آموزش محيط زيست را در ضمير خود نهفته دارد. همگاني بودن آموزش و آگاهسازي اجتماعي در رابطه با حفاظت از محيط زيست همواره مورد تأكيد اجلاسها و كنوانسيونهاي بينالمللي ازجمله اجلاس جهاني توسعه پايدار (2002)، دستور كار 21، آموزش براي همه٭[EFA:Education For All] و افكار عمومي است.
منظور از همگاني بودن آموزش هر دو فرآيند يادگيري و ياددهي است. كمتر كسي است كه بر اصل يادگيري همگان به منظور افزايش سطح دانش و آگاهي خدشه وارد كند. اما مسأله ياددهي معمولاً مناقشه برانگيز است. به دليل تقسيم كار در زندگي اجتماعي عصر حاضر و ايجاد سازمانهاي تخصصي، انتظار اين است كه هر سازماني مسؤوليت حوزه مرتبط با عنوان و وظايف خود را به تنهايي برعهده گيرد. به همين دليل انتظار اوليه اين است كه سازمان حفاظت محيطزيست نيز به تنهايي مسؤوليت ياددهي و دانشافزايي محيطزيست را براي گروههاي مختلف اجتماعي عهده‌دار شود. اين انتظار با اصل عمومي بودن حفاظت در اصل پنجاهم قانون اساسي در تعارض است. علاوه بر آن با واقعيت محيط زيست كه مفهومي به گستره نظامهستي، كليه مخلوقات خداوندي، منظومه شمسي، زيست كره و انواع اكوسيستمها است انطباق ندارد و نيز با رويكرد حفاظت جهاني محيط زيست قوانين و مقررات بين‌المللي و ملي از جمله منابع حقوق محيطزيست جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. آموزش همگاني محيط زيست داراي دو وجه است اولاً همه اقشار، طبقات و صنوف اجتماعي، مخاطب آموزش محيط زيست هستند، در برنامه‌هاي آموزش محيط زيست نميتوان گروه يا طبقهاي را به هر دليل بينياز از اين آموزش به حساب آورد. ثانياً آموزش‌دهي محيط زيست در حيطه صلاحيت و توان يك نهاد مسؤول حفاظت از محيط زيست نيست. همه ارگانها و نهادهاي مسؤول آموزش در كشور در حوزه و حدود خود با استناد به دستوركار 21، اهداف آموزش براي همه، سند اجلاس جهاني ژوهانسبورگ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه سال 1374 شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست در قبال آموزش محيط زيست مسؤول هستند.
مصوبه سال 1374 شوراي‌عالي حفاظت محيط زيست آموزش همگاني را به دو بخش تقسيم ميكند:
1ـ آموزش‌گيرندگان (مخاطبين).
2ـ آموزش‌دهندگان (نهادهاي مسؤول)، توجه به محتواي اين مصوبه تأكيد بر توزيع مسؤوليت آموزش همگاني محيط زيست بين سازمانهاي مختلف (تعامل بين بخشي) را روشنتر ميسازد.
چگونه ميتوان تعامل بينبخشي را ايجاد و اهداف آموزش محيط زيست را با اهداف آموزش عمومي و بخشي و نيازهاي جامعه منطبق ساخت و به برنامه تلفيقي مناسب دست يافت.
شكل (1) مدلي تلفيقي در اين رابطه را ارائه داده است.
 

 شكل 1- مدل تلفيقي اهداف آموزش محيط زيست با اهداف علوم و آموزش كشور و نيازهاي اجتماعي

آموزش همگاني محيط زيست كه مناسب تر است آموزش توسعه پايدار خوانده شود به دليل تنوع موضوعات، تنوع مخاطبان و تنوع شيوه‌هاي آموزشي از پيچيدگي فراواني برخوردار است. برخلاف آموزشهاي بخشي، آموزش محيطزيست جز در سايه برنامه، اراده و تعامل و اقدام جمعي ميسر نيست. سازمان حفاظت محيط زيست بخش ناچيزي از منظومه آموزش توسعه پايدار است. حتي اگر همه بخشها و نهادهاي موجود در كشور نسبت به تنظيم و اجراي آموزش توسعه پايدار متعهد شوند باز هم نتيجه‌اي عايد نخواهد شد اگر برنامه هر يك از آنها با برنامه سايرين از انسجام كافي برخوردار نباشد شكل (2) (الف، ب، ج) بيانگر تنوع و پيچيدگي آموزش محيط زيست و ضرورت تلفيق برنامه‌هاي آموزش محيط زيست و ايجاد انسجام و هماهنگي در برنامههاي بخشي و ملي است.
با توجه به مسايل ذكر شده، در برنامه چهارم توسعه كشور به بحث آموزش محيطزيست پرداخته شد و ماده60 و 64 قانون برنامه چهارم توسعه كشور درخصوص آموزش محيط زيست به تصويب رسيد. بند الف ماده 64 قانون برنامه به مقوله ارتقاي آگاهيهاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اوليتدار مي‌پردازد. در همين راستا سازمان حفاظت محيط زيست آئين‌نامه اجرايي مربوط به اين بند را تهيه و بنا به پيشنهاد شوراي ‌عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 28/4/1385 هيأت وزيران تصويب نمود و تصويب‌نامه مذكور با شماره 36600/ت35059هـ مورخ 1/5/1385 به كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها ابلاغ شد.
در مجموعه حاضر وضعيت آموزش محيط زيست كشور طبق گروههاي مخاطب جدول شماره 1 تشريح شده است.
جدول شماره ١ تنوع روشهاي آموزشي و گرو ههاي مخاطب در حوزه آموزش همگاني محيط زيست

 

رديف

عنوان

مخاطبين

1

آموزش رسمي

- آمادگي

- مدارس (كليه مقاطع)

- آموزش عالي

- نهضت سوادآموزي

- فني و حرفه‌اي

2

آموزش غير رسمي

-مديران و سياستگزاران

- توليدكنندگان (صنعت، كشاورزي و خدمات)

- مصرف كنندگان (عامه مردم)

3

آموزش ضمني

- ديداري

- شنيداري

- نوشتاري

 

 

 شكل 2- ساختار تعاملي آموزش محيط زيست

فصل دوم
1ـ آموزش رسمي كشور
آموزش رسمي ـ آمادگي:
به طور كلي در زمينه آموزش رسمي كودكان زير 7 سال (مقطع پيشدبستاني و آمادگي) در زمينه محيط زيست تا كنون در سطح ملي اقدام زيربنايي و شايستهاي كه مبتني بر برنامه‌ريزي اصولي باشد صورت نپذيرفته است. لذا وضعيت موجود آموزش رسمي اين گروه (شامل كودكان، مربيان و اوليا) مطلوب ارزيابي نميگردد در حالي كه نتايج پژوهشهاي علمي نشان ميدهد كه فرآيند جامع‌پذيري با هدف تغيير رفتار در سنين كودكي آغاز ميشود. معالوصف اهم اقدامات انجام شده در سطح ملي (ستادي و استاني) به شرح زير است:
ـ جهت تعميق و توسعه همكاريهاي آموزشي در زمينه محيط زيست با دفاتر ستادي امور كودكان سازمان بهزيستي كشور اقداماتي صورت گرفته است.
ـ توليد و چاپ مجموعه كتابهاي دانستني‌هاي زيست محيطي ويژه كودكان با موضوعات آب، هوا، انرژي، زباله، درخت و جنگل و تنوع زيستي توسط دفتر آموزش زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست (1383ـ1382).
ـ توليد مجموعه كليپهاي آموزشي تحت عناوين “آسمون شهر ما» با 30 موضوع زيست محيطي، “زمين تنها نيست»، “زيباترين ترانه» و “سرگرميهاي زيستمحيطي» به صورت CD و يا VHS ويژه كودكان.
ـ تهيه و چاپ مجموعه روزنامههاي ديواري با موضوعات آب، هوا، زباله، درخت و جنگل، انرژي و تنوع زيستي و در اختيار قراردادن CD آماده به چاپ آن به واحدهاي مربوطه و علاقمند به محيط زيست.
ـ توليد و چاپ مجموعه كتابهاي “آشنايي با محيط زيست» ويژه كودكان 6 ـ 5 سال.
ـ مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست در جشنوارهها و برنامههاي فرهنگي در زمينه محيط زيست براي كودكان.
ـ توليد و پخش برنامههاي زيست محيطي ويژه كودكان در شبكههاي مختلف صدا و سيما.
ـ اقدام برخي نهادهاي فرهنگي در جهت توليد كتب، نشريات، برپايي جشنوارهها و برنامههاي زيستمحيطي خاص كودكان.
چالشهاي موجود در بخش آمادگي:
ـ آگاهي ناكافي از نيازهاي آموزشي كودكان و مربيان در زمينه محيط زيست جهت تدوين برنامه‌هاي آموزشي اثربخش.
ـ شناخت ناكافي از روشهاي نوين تكنولوژي آموزشي ويژه كودكان.
ـ مشخص نبودن جايگاه آموزش همگاني محيط زيست در فرآيند برنامه‌ريزي آموزشي ضمن خدمت مربيان مهدهاي كودك.
ـ پراكندهكاري در زمينه آموزش مفاهيم زيست محيطي بوسيله نهادهاي دولتي و غيردولتي و نبود وحدت رويه خاص.
ـ تعارض آموزشهاي نظري ويژه كودكان با واقعيت رفتارهاي زيست محيطي خانواده و جامعه.
ـ بودجه ناكافي و تخصيص نامناسب اعتبارات در زمينه اجراي برنامههاي آموزشي ـ فرهنگي ويژه كودكان.
ـ حمايت ناكافي دولت از فعاليتهاي فرهنگسازي به وسيله نهادهاي غيردولتي براي كودكان.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشهاي موجود در بخش آمادگي به زمينه‌هاي مثبت ذيل نيز اشاره ميشود:
ـ با توجه به اقدامات انجام شده مذكور، مراكز مهدهاي كودك و آمادگي در راستاي همكاري با اين سازمان در فعاليتهاي آموزشي و فرهنگسازي زيست محيطي اعلام آمادگي بيشتري نمودهاند.
ـ كودكان مقطع آمادگي براي دريافت پيامهاي آموزشي، از آمادگي ذهني بالايي برخوردار هستند.
ـ تعامل و آمادگي سازمان بهزيستي براي همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست.
ـ انجام فعاليتهاي فرهنگي زيست محيطي به وسيله برخي نهادهاي غير دولتي براي كودكان مقطع آمادگي.
ـ تلاش بيشتر صدا و سيما در توليد و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كودكان.
ـ وجود ظرفيت مناسب براي توليد مواد كمك آموزشي ويژه كودكان در سازمان حفاظت محيط زيست.
آموزش رسمي ـ مدارس (كليه مقاطع تحصيلي):
وضعيت موجود آموزش رسمي محيط زيست در مدارس كشور با توجه به وجود آمدن شرايط مساعد و حساسيتهاي لازم در وزارت آموزش و پرورش در دو مقطع دبستان و دبيرستان نسبتاً خوب ارزيابي ميگردد. مشروط بر تداوم و استمرار اقدامات انجام شده ميتوان شرايط را در چند سال آتي اميدوار كننده تصور نمود. اما در زمينه آموزش رسمي محيط زيست در مقطع راهنمايي و آموزشهاي ضمن خدمت معلمان و آموزگاران اقدامات انجام شده ناكافي ميباشد كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد. همچنين تصويب پيماننامه “دانش‌آموز و طبيعت» در دومين نشست دورة سوم مجلس دانش‌آموزي (هشتمين اجلاس) زمينه همكاري و تعامل بين دو دستگاه را هموار نموده است. اهم اقدامات انجام شده در سطح ملي (ستادي و استاني) به شرح زير است:
ـ مطالعات تطبيقي كتابها و برنامه‌هاي درسي برخي از كشورها در دفتر برنامهريزي و تأليف كتابهاي درسي وزارت آموزش و پرورش در حوزه آموزش محيط زيست در حال انجام ميباشد. برگزاري كارگاههاي آموزشي ـ بين‌المللي با هدف تغيير نگرش آموزشگران و برنامه‌ريزان آموزشي در ايران و استفاده از تجارب كارشناسان ساير كشورها از اهم اقدامات انجام شده در اين زمينه ميباشد.
ـ اصلاح محتوي (مطالب، تصاوير، نقشهها، نمودارها) و گنجاندن مفاهيم زيست محيطي در كتابهاي درسي علوم و ادبيات فارسي (بخوانيم و بنويسيم) مقطع دبستان و شيمي و جغرافياي مقطع دبيرستان.
ـ برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي ويژه برنامهريزان درسي وزارت آموزش و پرورش جهت افزايش آگاهيهاي برنامه‌ريزان درسي نسبت به مسائل زيست محيطي و استمرار آن در سطح ملي و منطقه‌اي.
ـ با توجه به تفاهمنامه آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محيط زيست و به منظور پيشبرد اصوليتر اهداف آموزش محيط زيست در مدارس تفاهمنامه مذكور در حال تمديد ميباشد.
ـ در برخي از مدارس سطح كشور برنامه‌هاي آموزش محيط زيست در خارج از فضاهاي آموزشي و در محيطهاي طبيعي اجرا ميشوند كه اين روش نوين آموزشي، بستر نسبتاً مناسبي را براي ارائه آموزشهاي زيست محيطي به دانشآموزان فراهم نمودهاست.
ـ در حال حاضر بسياري از برنامههاي آموزش زيست محيطي در قالب فعاليتهاي فوق برنامه از طريق سازمان دانشآموزي در سطح ملي و با مشاركت كانونهاي دانش‌آموزي انجام ميشود.
چالشهاي موجود در بخش مدارس:
ـ اطلاعات آموزشي محيط زيست در كتب درسي دانش‌آموزان كلي و فاقد نيازمنديهاي محلي و منطقه‌اي است.
ـ كمبود امكانات و تجهيزات كمك آموزشي و... جهت ارائه آموزشهاي زيست محيطي.
ـ كمبود منابع علمي و اطلاعاتي در زمينه محيط زيست در سطح مدارس و در مقاطع مختلف تحصيلي.
ـ كمبود اطلاعات و ضعف در اطلاعرساني زيستمحيطي براي نظام برنامهريزي درسي وزارت آموزش و پرورش.
ـ محدوديت بودجه و تخصيص نامناسب اعتبارات.
ـ كيـفيت فعلي چاپ كتابهاي درسي از ميزان اثرگذاري پيامهاي تصويري زيست محيطي ميكاهد.
ـ به وضعيت آموزش زيست محيطي معلمان و آموزگاران مدارس به عنوان يكي از اهرمهاي تأثيرگذار در تحقق اهداف آموزش محيط زيست از طريق اجراي برنامههاي آموزش ضمن خدمت توجه چندان نشده است.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشهاي موجود در بخش مدارس (كليه مقاطع تحصيلي) به زمينههاي مثبت ذيل نيز اشاره ميشود:
ـ انجام مطالعات تطبيقي در سيستم آموزش رسمي كشور به عنوان يكي از راهكارهاي زيربنايي جهت تنظيم موضوعات آموزشي.
ـ كارشناسان و برنامهريزان درسي در سالهاي اخير به موضوعات زيست محيطي در گروههاي مختلف درسي تمايل و علاقمندي بيشتري نشان دادهاند.
ـ علاقمندي و مستعد بودن دانشآموزان به مشاركت در فعاليتها و طرحهاي آموزش زيست محيطي.
ـ تغيير شيوه‌ها آموزشي در مدارس به سمت شيوه‌هاي نوين مشاركتي.
ـ استقبال واحدهاي استاني سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت آموزش و پرورش از گسترش همكاريهاي دوجانبه.
ـ گرايـش دانـشآموزان به تشكيـل تشكـلهاي فعال دانـشآموزي در حـوزه محيط زيست.
آموزش رسمي ـ آموزش عالي
بديهـي است آموزشها و فـرهنگسـازي زيست محيطـي زمانـي به تحكيـم اخلاق زيست محيطي در جامعه منجر ميگردد كه بر پايه تحقيقات و پژوهش كافي بنا شده باشد و از آن طريق برنامهها و فعاليتهاي در حال اجرا براساس اصول علمي و روشهاي اثربخش دنبال گردد. بخش آموزش عالي كشور به عنوان يكي از اصليترين بخشهاي متولي تحقيقات و پژوهش كشور محسوب ميگردد. اما در شرايط حاضر متأسفانه پژوهش و تحقيقات در زمينه آموزش و فرهنگسازي زيست محيطي از جايگاه شايستهاي در بخش آموزش عالي برخوردار نميباشد. در شرايط فعلي دانشگاههاي كشور به ضرورت انجام تحقيقات كاربردي در زمينه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي توجه شاياني ندارند و تحقيقات انجام شده در اين زمينه از نظر كمي و كيفي بسيار ناچيز است. ضمناً در زمينه آموزش محيط زيست چه از نظر تلفيق آموزشهاي زيست محيطي در همه رشته‌هاي تحصيلي به نحوي كه فارغالتحصيلان حداقل مهارت كاربردي و نگرش زيست محيطي مرتبط با حرفه خود را كسب نمايد، اقدامات انجام شده ناكافي است.
اهم اقدامات انجام شده در سطح ملي (ستادي و استاني) به شرح زير است:
ـ تعداد معدودي از دانشگاه‌ها با اجراي طرح دانشگاه سبز اقدام به انجام فعاليتهاي زيست محيطي مختلفي در سطح دانشگاه‌ها نمودهاند.
ـ همـكاري سازمان در اجراي طرح آموزش سبز در سبز با هدف ارتقاي دانش زيست محيطي دانشجويان سراسر كشور با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
ـ وضعيت انتشار كتب تخصصي زيست محيطي با هدف دانشافزايي در حوزه‌هاي متنوع محيط زيست ناكافي ارزيابي ميگردد.
ـ برخي از دانشگاه‌ها به منظور شناخت محيط زيست دروسي اختياري در زمينه محيط زيست را براي برخي رشته‌هاي تحصيلي تصويب كردهاند كه البته به مهارت آموزي منجر نميشود.
ـ همكاري متقابل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در حوزه پژوهش و آموزش با سازمان حفاظت محيط زيست در سالهاي اخير افزايش يافتهاست.
چالشهاي موجود در بخش آموزش عالي:
ـ عدم توازن تعداد دانشجويان در حال تحصيل در رشتههاي محيط زيست نسبت بهتعداد اعضاي هيأت علمي و خدمات مورد نياز.
ـ كمبود شديد منابع علمي و تخصصي در زمينه محيط زيست.
ـ موجود نبودن گرايشهاي تخصصي رشته محيط زيست در تحصيلات تكميلي و در نتيجه عدم رفع نيازهاي تخصصي اين بخش در ارتباط با موضوعات خاص.
ـ كمبود منابع علمي و اطلاعاتي محيط زيست در كتابخانههاي مراكز آموزش عالي و عدم تبادل منابع و اطلاعات بين سازمان حفاظت محيط زيست و مراكز دانشگاهي.
ـ ناشناخته ماندن نيازهاي آموزشي رشتههاي مختلف تحصيلي در بخش آموزش عالي در زمينه محيط زيست و در نتيجه عدم امكان ارائه آموزشهاي متناسب و كاربردي.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشهاي موجود در بخش آموزش عالي به زمينههاي مثبت ذيل نيز اشاره ميشود:
ـ علاقمندي بعضي از مراكز آموزش عالي به فعاليتهاي آموزشي و تحقيقاتي زيست محيطي.
ـ تمايل دانشجويان مراكز آموزش عالي به مشاركت در فعاليتهاي گروه‌هاي غيردولتي زيست محيطي.
ـ وجود زمينه مناسب فرهنگي در بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي جهت انجام برنامه‌هاي آموزش زيست محيطي.
آموزش رسمي ـ فني و حرفهاي
در حال حاضر آموزشهاي بخش فني و حرفهاي كشور از طريق دو مرجع متفاوت انجام ميشود. بخشي از آموزشهاي فني و حرفهاي از طريق وزارت آموزش و پرورش كه داراي 1123 هنرستان فني و حرفهاي (سال 1380) و همچنين 1240 رشته آموزش مهارتي و كارودانش صورت ميپذيرد. از طرف ديگر سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي متولي آموزشهاي فني و حرفهاي كوتاه مدت بوده و با دارا بودن 539 مركز (سال 1382) در سطح كشور تربيت بخش بزرگي از نيروي انساني ماهر بخشهاي فني كشور را بر عهده دارد. منابع و كتب و جزوات آموزش رشتههاي تحت پوشش سازمان فني و حرفهاي از محتوي زيست محيطي لازم برخوردار نيستند.
اهم اقدامات انجام شده در سطح ملي (ستادي و استاني) به شرح زير است:
ـ در حال حاضر در سازمان فني و حرفهاي كشور واحدي جهت تلفيق محتواي زيستمحيطي در استانداردهاي مهارتي و آموزشي رشتههاي مختلف تحت پوشش آن سازمان داير شده است.
ـ در بخش آموزشهاي فني و حرفهاي وزارت آموزش و پرورش كتابهايي با محتواي آموزش محيط زيست منتشر شده است.
ـ پروژه نيازسنجي آموزش زيست محيطي رشتههاي اتومكانيك و صافكاري بخش فني و حرفهاي به عنوان نمونه توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام شده است.
چالشهاي موجود در بخش فني و حرفهاي:
ـ سطح دانش زيست محيطي مربيان آموزشي رشتههاي مختلف فني و حرفهاي كشور اندك ميباشد.
ـ نبود برنامه مشخص براي استفاده بهينه از قابليتهاي ملي در بخش فني و حرفهاي جهت آموزش و فرهنگسازي محيط زيست.
ـ عدم تعامل سازمان فني و حرفهاي با بخش صنعتي كشور براي استفاده بهينه از ظرفيتها و اعتبارات آموزشي جهت برنامهريزي آموزشهاي زيست محيطي.
ـ عدم شناخت از الگوها و روشهاي نوين آموزش محيط زيست خاص كارگاه‌هاي فني كه امروزه در بسياري از كشورهاي صاحب تجربه استفاده ميشود.
ـ نبود ظرفيت كافي در سازمان حفاظت محيط زيست جهت تعامل با حوزه آموزش فني و حرفهاي كشور.
ـ كمبود منابع مالي.
ـ عدم انجام پژوهشهاي لازم جهت تعيين نيازهاي آموزش بخش فني و حرفهاي در زمينه محيط زيست.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشهاي موجود در بخش فني و حرفهاي به زمينههاي مثبت ذيل نيز اشاره مي‌شود:
ـ وجود مراكز، آموزشگاههاي آزاد و كارگاه‌هاي مختلف در بخش فني و حرفهاي كشور زمينه و موقعيت بسيار مناسبي را براي ارائه آموزشهاي زيست محيطي فراهم مينمايد.
ـ امكان آموزش در مراكز ثابت، از طريق واحدهاي سيار، آموزش در پادگانها، آموزش ضمن كار و آموزش توسط آموزشگاه‌هاي آزاد در سازمان فني و حرفهاي كه زمينه وسيعي را براي انتقال پيامهاي زيست محيطي فراهم ميكند.
ـ با توجه به فني و صنعتي بودن بيشتر رشتههاي تحت پوشش بخش فني و حرفهاي از طريق ارائه آموزشهاي زيست محيطي بخش عمدهاي از معضلات ناشي از واحدها و كارگاههاي صنعتي قابل حل خواهد بود.
ـ اقدامات آموزش و پرورش در زمينه آموزشهاي زيست محيطي به اين گروههاي هدف از جمله انتشارات زيست محيطي مثبت ولي ناكافي ارزيابي ميگردد.
آموزش رسمي ـ نهضت سوادآموزي:
سازمان نهضت سوادآموزي مرجع رسمي آموزش نوسوادان و كم سوادان جامعه محسوب ميگردد. سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس اهدافي كه در جهت آموزش زيست محيطي اين بخش از مخاطبين دنبال مينمايد تعامل خوبي را با نهاد مذكور برقرار نموده و در اين زمينه اقدامات انجام شده مناسب ارزيابي ميگردد.
فعاليتهاي آموزش زيست محيطي انجام شده به ويژه در مناطق روستايي و عشايري كشور مورد توجه بوده اما شايسته است كه در مناطق شهري نيز به نحو جديتري دنبال ميشود.
اهم اقدامات انجام شده در سطح ملي (ستادي و استاني) به شرح زير است:
ـ انعقاد تفاهمنامه همكاري متقابل بين سازمان حفاظت محيط زيست و نهضت سوادآموزي در سطح ملي در سالهاي اخير (1383 ـ 1378)
ـ انعقاد تفاهم‌نامه همكاري در سطح ملي به انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي استاني بين واحدهاي تابعه دو دستگاه منجر شده و در نتيجه همكاري متقابل و تنگاتنگي بين بيشتر واحدهاي استاني وجود دارد.
ـ چاپ و انتشار كتابهاي متنوع با مضامين زيست محيطي با در نظر گرفتن نيازهاي زيست محيطي منطقهاي و محلي در سطح ستادي و استاني در دستگاه اجرايي.
ـ آموزش كتابهاي منتشر شده به نوسوادان و كم سوادان.
ـ انجام فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي متنوع از جمله برگزاري انواع مسابقات و جشنوارههاي فرهنگي در سطح استاني ويژه نوسوادان.
ـ برگزاري كارگاههاي آموزشي، مهارتي متعدد جهت افزايش دانش زيست محيطي آموزشياران نهضت سوادآموزي در سطوح استاني.
چالشهاي موجود در بخش نهضت سوادآموزي:
ـ هماهنگي ناكافي در سطح واحدهاي استاني با همديگر و عدم استفاده از تجربيات حاصله.
ـ كمبود اعتبارات جهت چاپ و انتشار كتب آموزشي.
ـ ظرفيت لازم براي فعاليت آموزشي نوسوادان در زمينه محيط زيست وجود ندارد.
ـ فعاليتهاي سوادآموزي، كل جمعيت بي سواد كشور را پوشش نميدهد.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشهاي موجود در بخش نهضت سوادآموزي به زمينه‌هاي مثبت ذيل نيز اشاره ميشود:
ـ وجود بستر مناسب جهت همكاري في‌مابين دو دستگاه اجرايي.
ـ كاهش نرخ بي‌سوادي و فراهم آمدن شرايط مساعد براي انتقال پيامهاي آموزش محيط زيست.
ـ تمركز بيشتر فعاليتهاي نهضت سوادآموزي در حوزههاي مناطق روستايي و عشايري و تأثير مثبت آموزشهاي زيست محيطي بر محيط زيست طبيعي كشور.
ـ حس علاقمندي و مشاركت فعال كارشناسان آموزش و برنامه‌ريزان درسي نهضت سوادآموزي به آموزشهاي زيست محيطي.
ـ تيراژ بالاي كتابهاي منتشر شده در نهضت سوادآموزي و ايجاد امكان انتقال پيامهاي آموزش زيست محيطي در سطح گسترده.
ـ وجود تكنولوژي آموزشي مناسب در سازمان مسؤول سوادآموزي.
در پايان اين بخش به ارائه راهبردها، راهكارها، طرحها و پروژههاي موردي بخش آموزش رسمي پرداخته شدهاست.
اهداف، راهبرد، راهكار و طرحهاي بخش آموزش رسمي
تذاكرات:
ـ با توجه به اينكه سازمان حفاظت محيط زيست در آييننامه اجرايي بند الف ماده64 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي به عنوان مسؤول كارگروه تعيين شدهاست لذا در انجام كليه طرحهاي ارائه شده حضور و همكاري فعال خواهد داشت.
ـ سازمان مديريت و برنامهريزي به عنوان متولي امر برنامهريزي و بودجه، تأمينكننده بودجه طرحهاي ارائه شده مي‌باشد.
ـ طبق مصوبه شماره 56060/1901 مورخ 24/4/1386 شوراي‌عالي اداري، سازمان مديريـت و برنامهريزي كشـور از تاريخ مصـوبه مذكور تحت عنـوان دو معاونت به نامهاي “معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» و “معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور» فعاليت ميكند. لذا در برنامه ارائه شده انجام فعاليتهاي مربوط به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بر عهده “معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» ميباشد.
ـ دستگاه‌هاي اجراكننده پروژه‌هاي طرح شده ميتوانند بنا به ضرورت از ساير ارگانها به عنوان عضو همكار دعوت به عمل آورند.                        
دريافت جداول به صورت pdf

۲) آموزش غيررسمي كشور
آموزش غير رسمي ـ سياستگزاران و مديران:
با توجه به اينكه بسياري از برنامه‌ها، تصميم‌گيريها، راهبردها و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از تفكرات و باورهاي سياستگزاران و مديران كشور نشأت ميگيرد، اين گروه از جامعه به دليل تأثير مهمي كه در تحقق توسعه پايدار خواهند داشت از مهمترين مخاطبين بخش آموزش محيط زيست كشور محسوب ميشوند. در حال حاضر وضعيت آگاهي زيست‌ محيطي عمده مديران و سياستگزاران كشور از شرايط مطلوبي برخوردار نميباشد. آن دسته از مديراني كه از آگاهي‌هاي زيست محيطي متناسبي برخوردارند نيز در بسياري از مواقع اين آگاهيها به نوع نگرش آنها در برخورد با محيطزيست تأثيرگذار نبوده و لذا باور به تصميم‌گيري و اعمال مديريت محيطزيست ندارد در نتيجه چنين امري، آثار زيانبار ناشي از بسياري برنامهها، پروژهها و تصميم‌هاي اتخاذ شده در بخش دولتي بر محيطزيست به دليل عدم رعايت اصول زيست محيطي در اين فرآيند كاملاً مشهود است. به طور كلي در حال حاضر وضعيت كشورمان از نظر ميزان تلفيق محيط زيست و توسعه در سطح كلان سياستگزاري، برنامه‌ريزي و مديريت مطلوب ارزيابي نميشود. اهم اقدامات انجام شده در سطح (ستادي و استاني) به شرح زير ميباشد:
ـ برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي تخصصي ويژه مديران سازمان حفاظت محيط زيست (مديريت بحران، SEA، مديريت پايه محيط زيست، برنامه‌ريزي و سياستگزاريهاي زيست محيطي و...).
ـ برگزاري كنگره‌هاي ملي و بينالمللي تخصصي درخصوص آموزش محيط زيست.
ـ تلاش در جهت ايجاد دولت سبز از طريق دانشافزايي مديران و كاركنان دولت و الزام به برقراري مديريت زيستمحيطي (در قالب بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 و 1383).
ـ تشكيل فراكسيون محيطزيست مجلس شوراياسلامي.
ـ توجه و تلاش برخي وزارتخانهها و سازمانها نسبت به آگاهسازي و دانشافزايي كاركنان و مديران.
ـ افزايش توجه نمايندگان و قانونگذاران به اهميت محيطزيست و توسعه پايدار.
ـ افزايش تعامل و همكاري بين دستگاه‌ها، سازمانها، نهادهاي دولتي و غيردولتي در زمينه آموزش محيطزيست.
ـ افزايش تعامل و همكاري بين سازمان حفاظت محيطزيست و قوه قضائيه و تقويت نگرش زيستمحيطي قضات به منظور اجراي دقيقتر قوانين و مقررات حفاظت از محيطزيست.
ـ تصويب طرح مديران سبزانديش در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، توليد و چاپ بولتنهاي آموزشي با موضوعات آب و انرژي، كشاورزي و تنوع زيستي و ارسال آن به مديران سراسر كشور.
چالشهاي موجود در بخش مديران و سياستگزاران:
ـ كم‌توجهي به ايجاد نگرش يكپارچه و هماهنگي به جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي در نظام برنامه‌ريزي كشور.
ـ نارسايي در شيوه‌هاي آموزش محيطزيست براي مديران.
ـ انگيزه و تمايل كم به فراگيري و كسب آموزشهاي لازم پس از تصدي پست مديريتي توسط افراد.
ـ ترجيح منافع اقتصادي كوتاه مدت و گذار در برنامههاي توسعه به منافع درازمدت و پايداري كه در صورت رعايت اصول زيستمحيطي حاصل ميشود.
علاوه بر ذكر اقدامات انجام شده و چالشه

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


کد خبر : 91061060 -29/06/1391-http://isdle.ir/news/index.php?news=8769
 تصویری از پارك جنگلی و پارک ملي سرخه حصار؛
قطع درختان ریه های شرق پایتخت برای ساخت سکو و جاده


 

 

 بزرگنمایی
اخیراً شهرداری تهران فعالیت های جدیدی را در پارک ملی و پارک جنگلی سرخه حصار در شرق تهران آغاز کرده است. این فعالیت ها شامل احداث سکوهایی برای اسکان زلزله زدگان احتمالی تهران و همچنین احداث راه های جدید برای تردد اتوبوس است. «مژگان عابدی»، عضو گروه دیده بان کوهستان در گزارشی که برای سبزپرس ارسال کرده، جزئیات این اقدامات شهرداری تهران را تشریح کرده است.

پارك ملي سرخه حصار با 9380 هكتار مساحت و با قدمت بيش از250 سال به همراه پارك ملي خجير  از قديمي ترين منطقه های حفاظت شده در ايران محسوب مي شوند. طبق مصوبه 90 شوراي عالي حفاظت محيط زيست در سال 1361 حفاظت از اين دو پارك جنبه قانوني يافته و بنابراين هر گونه تخريب و دخل و تصرف انساني  در اين پارك غيرمجاز است.
اين پارك در همجواري يكي از آلوده ترين شهرهاي دنيا (تهران) واقع شده و به لحاظ اقليمي، تنوع اكوسيستمي، پوشش گياهي و حضور جانوران گوناگون، از ارزش حفاظتي ويژه برخوردار است و نقش ريه تنفسي شرق تهران را عهده دار است. بخشی از پارک ملی سرخه حصار، از حدود چهار دهه پیش، با درخت کاری بدل به پارک جنگلی شده تا هم تعیین کننده حریم تهران در شرق شهر باشد و هم به تامین اکسیژن و بهسازی چشم انداز کمک کند.
متاسفانه در چند ماه گذشته شاهد تخريب و دخل و تصرف بسیار در اين پارك بوده ايم. از جمله تخريب هاي صورت گرفته مي توان به مواد زير اشاره كرد:
ظاهرا" تاكنون تعداد 450 عدد سكو توسط ستاد مدیریت بحران شهرداري تهران در دو قسمت متفاوت پارك سرخه حصار، يكي در قسمت پشت پارك كه مشرف به كوه ومنطقه نظامي است، و ديگري در داخل پارك و در حوالي پيست دوچرخه سواري، ساخته شده است. به نظر ميرسد كه اين تعداد سكو براي اسكان موقت مردم زلزله زده در صورت وقوع زلزله احتمالي در تهران  ايجاد شده و كاملاً واضح است كه براي تحقق چنين امري صدها درخت قطع شده است. 
به گفته شاهدان فقط تعداد 400 اصله درخت جهت لوله گذاري براي انتقال آب به اين قسمت قطع شده و اين بدون احتساب صدها درخت ديگري است كه براي بنا کردن سكوها قطع شده اند. حال اين پرسش مطرح مي شود كه آيا براي اسكان موقت مردم زلزله زده نيازي  به احداث چنبن سكوهائي در پاركي همچون پارك ملي سرخه حصار كه بايد از ضريب حفاظتي خاصي برخوردار باشد هست؟ اگر چنين سكوهائي ساخته نمی شد، اسكان موقت مردم امكان پذير نمي شد؟ آیا در شرایط زلزله، صرف وجود فضای سبز و محیط باز کافی نیست؟! مطابق تعاريف جهانی از پارك ملي، هر گونه تغيير در كاربري پارك ملي ممنوع است و هيچ ضرورتي براي چنين دستکاری های گسترده وجود ندارد. لازم به ذكر است كه چنين سكوهائي چهره پارك را نيز زشت و دگرگون نموده است. 
از تغييرات دیگر، مي توان به ساخت جاده هاي جديد در پارك، تعريض جاده هاي قديمي، گودبرداري هاي متعدد و ايجاد ايستگاه هاي اتوبوس در سراسر پارك اشاره کرد كه همگي مستلزم قطع صدها درخت بوده است. تعريض جاده هاي قديمي و ايجاد جاده هاي جديد به چه منظور بوده است؟ آيا اصلا" نياز سنجي در اين زمينه صورت گرفته است؟
به نظر مي رسد از ديدگاه مسئولان امر در شهرداري كه مسئول چنين تخریب هایی هستند، تفاوتي ميان پارك هاي معمولي در سطح شهر و پارك جنگلی و پارک ملي كه بايد با دقت و حساسيت خاصي مورد حفاظت واقع شود وجود ندارد. 
واقعیت این است که پارک های شهری، اساسا با امکانات گوناگونی برای استفاده روزمره گروه های بزرگ مردم ساخته می شوند. حال آن که پارک جنگلی با پوشش نزدیک به صد در صد درختی، به عنوان سپر حفاظتی یا برای تعیین حریم شهر و پارک ملی برای حفظ چهره طبیعی یک منطقه احداث یا نگهداری می شوند.


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد خبر : 91061053
http://isdle.ir/news/index.php?news=8762

 

شهروندان تهران خبر دادند:
تخریب تدریجی یک باغ قدیمی در «جمشیدیه»


 

 

 بزرگنمایی
 بنا بر گزارش های شهروندان تهرانی، یکی از باغ های قدیمی منطقه شمیران در خیابان جمشیدیه در حال تخریب است.

به گزارش سبزپرس، این شهروندان می گویند که این باغ در خیابان جمشیدیه، در نزدیکی پارک جمشیدیه و روبروی «اردوگاه شهید باهنر (منظریه سابق)» قرار دارد. 
ظاهرا این پارک در سال های گذشته متعلق به بانک ملت بوده و به عنوان «باشگاه بانک ملت» نیز شناخته می شده، اما چند سالی مورد استفاده قرار نگرفته و به آن نیز رسیدگی نشده است. اما از چندی پیش، رفته رفته از تعداد درختان آن کاسته شده و این روند ادامه دارد. 
شهروندان این منطقه که در همسایگی باغ زندگی می کنند، معتقدند که افرادی سعی دارند تا این باغ را به صورت عمدی خشک کنند تا در زمین آن، اقدام به برج سازی کنند. 
تا کنون بخشی از درختان باغ، خشک و قطع شده اند و این مسئله باعث نگرانی شهروندان شده است. با این حال آنها می گویند که پیگیری هایشان در شهرداری منطقه یک تهران راه به جایی نبرده و روند خشک شدن باغ هنوز ادامه دارد.


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

يوزپلنگ آسيايي
به گزارش روابط عمومي اداره کل حفاظت محيط زيست
خراسان رضوي حميد جلاوندي مدير کل حفاظت محيط زيست
خراسان رضوي گفت ؛به مناسبت روز حفاظت از
يوز پلنگ آسيايي کارگاه آموزشي آشنايي با
زيستگاه ها و اهميت حفاظت از گونه نادر
يوز پلنگ ايراني برگزار شد. با حضور تعدادي
از دانشجويان و علاقه مندان به حفاظت
محيط زيست در محل سالن اجتماعات اداره کل حفاظت محيط زيست
با همکاري سازمان مردم نهاد ماهرخ دشت سبز برگزار شد .

 

حميد جلاوندي مدير کل حفاظت محيط زيست

خراسان رضوي گفت ؛به مناسبت روز حفاظت از يوز پلنگ

آسيايي کارگاه آموزشي آشنايي با زيستگاه ها و اهميت

حفاظت از گونه نادر يوز پلنگ ايراني برگزار شد.

با حضور تعدادي از دانشجويان و علاقه مندان به

حفاظت محيط زيست در محل سالن اجتماعات

اداره کل حفاظت محيط زيست با همکاري

سازمان مردم نهاد ماهرخ دشت سبز برگزار شد .
قابل ذکر است يوز پلنگ ايراني از گونه هاي

شاخص جانوري کشور که هم اکنون به علت

تخريب زيستگاه اين گربه سان با ارزش؛

در خطر انقراض قرار گرفته است .

اميد است با ارتقاء سطح اگهي هاي

عمومي بخصوص ساکنين حاشيه

مناطق حفاظت شده و جوامع محلي ،

نسل اين گونه ارزشمند که نماد

حيات وحش کشور محسوب مي شود حفظ گردد .


http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7748
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

سواحل شهرهای شمالی همچان محلی برای انباشت انواع بطری های پلاستیکی،نخاله های ساختمانی و... شده اند. علاوه بر این،تخریب محیط زیست و در خطر قرار گرفتن حیات سایر جانداران از دیگر پیامدهای انباشت زباله ها در سواحل می باشد.

 


 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 خلاف سنگین های یک دوستدار حیوانات در چند سال آینده ! ( طنز )


فرض کنید
طرح مبارزه با نگهداری سگ در مجلس تصویب شود و بعد از آن شاهد تصویب قانون های دیگری نیز در زمینه مبارزه با سگ باشیم . در آن شرایط ببینید یکی از دوستداران حیوانات و علاقه مندان به سگ ، چه پرونده سنگینی می تواند داشته باشد:


خلاف سنگین های یک دوستدار حیوانات در  چند سال آینده :

١- نگهداری از یک سگ آپارتمانی بصورت تمام وقت در خانه
٢- پناه دادن و نگهداری مخفیانه دو سگ بی پناه و فراری
٣- پخش بروشور در مورد نگهداری از سگ
۴- ایجاد یک وبلاگ با نام مستعار در زمینه حمایت از حیوانات و داشتن سه مطلب با موضوع سگ
۵- نه مورد سگ گردانی در سطح خیابان
۶- ارسال پانزده اس ام اس با موضوع حمایت از حیوانات و بویژه سگ
٧- کمک در تامین منابع مالی برای درمان یک سگ بیمار
٨- دو مورد سخنرانی و سه مورد اظهار نظر در جلسات یکی از ان جی او های مدافع حیوانات با موضوع فواید سگ
٩- هفده مورد تهیه آب و غذا برای سگ های خیابانی
١٠- یک مورد رساندن سگ آسیب دیده به کلینیک دامپزشکی
١١- داشتن سه عنوان کتاب با موضوع سگ در کتابخانه شخصی
١٢- اقدام به واکسیناسیون دو قلاده توله سگ
١٣- رفت و آمدهای مشکوک به یکی از کلینیک های دامپزشکی
١۴- تکثیر شش سی دی با موضوع نگهداری از سگ
١۵- داشتن یک پوستر تمام رنگی با موضوع نژادهای سگ
١۶- عضویت در یک ان جی او مدافع حقوق حیوانات
١٧- داشتن دو عکس سگ و یک آهنگ صدای سگ در گوشی تلفن همراه
١٨- سی و پنج مورد خریدن آشغال گوشت و استخوان از قصابی محل
١٩- فراری دادن چهار سگ از دست ماموران شهرداری
٢٠- سه هفته فعالیت مخفیانه در پناهگاه نگهداری از سگ های خیابانی
٢١- بازدید از یکی از مراکز نگهداری سگ در سفر به یکی از کشورهای خارجی
٢٢- چندین مورد استفاده از الفاظ رکیک " توله سگ " و  " پدر سگ "
٢٣- تقلید صدای سگ در یکی از جشنهای دانشجویی
٢۴ – کشف دو بسته کنسرو غذای سگ از محل سکونت
و ...

منبع: http://animal.persianblog.ir/post/513/

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

طرح جداسازی سگ های نر و ماده !

دیدن تصاویر کشتار سگهای خیابانی همیشه دردناک و عذاب آور است . نحوه کشتن سگهای خیابانی در طی سالهای گذشته بارها مورد اعتراض سازمانهای مدافع حقوق حیوانات و دوستداران حیوانات در سراسر کشور قرار گرفته است و برای حل این مشکل پیشنهادات متعددی هم بیان شده است.
در کنار همه پیشنهادات گفته شده باید عرض کنم آسان ترین ، منصفانه ترین و بهترین راه برای حل مشکل سگهای خیابانی ، جداسازی سگ های نر و ماده است .
حالا که به راحتی در همه جا ، زن ها از مرد ها ، دختر ها از پسرها جدا می شوند چه اشکال دارد برای نجات هزاران حیوان بی پناهی که سالانه کشته می شوند نرها را از ماده ها جدا کنیم ؟!
چطور زورمان به آدم ها می رسد ولی به سگ ها نه ! اگر آن را می توانیم پس حتماً از پس این کار هم بر خواهیم آمد!

منبع: http://animal.persianblog.ir/post/576/

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

موارد 20 گانه مصادیق مجرمانه سگ ها که منجر به بازداشت می شود!

نویسنده: سپهر سلیمی - http://animal.persianblog.ir

در پی اطلاع از خبر بازداشت سگهای خانگی در برخی از شهرهای کشور، بر اساس شواهد، تجربیات و اطلاعات به دست آمده موارد ذیل که می تواند منجر به بازداشت سگ ها شود جمع آوری و دسته بندی شده است. موارد ذیل جهت آگاهی رسانی به سگ ها به اطلاع می رسد. لازم است سگ ها با رعایت موارد فوق زمینه های احتمالی بازداشت خود را از بین ببرند:
1- داشتن اسامی غربی و زننده نظیر جرسی، پاپی، فیلیپ و امثالهم.
2- همراه داشتن قلاده های مدل دار به شکلی که از آن به عنوان زیور آلات استفاده شود.
3- داشتن موی بلند و حالت دار: نظیر آنچه که در نژادهای «تریر» دیده می شود. لازم است این سگها موی خود را با ماشین شماره چهار اصلاح نمایند.
4- اختلاط  سگ های نر و ماده: لازم به ذکر است اگر چند سگ، توله ی یک سگ هستند، باید شناسنامه های خود را برای اثبات خواهر برادر بودن همراه داشته باشد. همچنین در مورد سگ های نر و ماده ای که برای جفتگیری چند روزی با هم هستند، مراتب باید پیشاپیش به اطلاع دامپزشک معتمد رسانده شود.
5- عمل کردن دم: به شکلی که سر دم بالا قرار بگیرد. این مورد مخصوصاً در نژادهایی نظیر «باکسر»، «مینیاتور پینچر» و «بوستون تریر» دیده می شود.
6- استفاده از رنگ های روشن و جلف در پوست: سگ هایی با رنگهای روشن نظیر سفید و کرم به نسبت سگ هایی با رنگ سیاه بیشتر در معرض خطر بازداشت هستند.
7- سگ هایی با موی فر: اگر ظن به این رود که سگی با استفاده از بابلیس و جهت خودآرایی موهایش را فر کرده بازداشت خواهد شد.
8- همراه داشتن میکروچیپ هایی با اطلاعات مجرمانه: میکرو چیپ ها، کیت های کوچک الکترونیکی هستند که برای شناسایی برخی حیوانات در زیر پوست آنها نصب می شود. حال اگر بر فرض محال در این میکروچیپ ها سوای اطلاعات حیوان، اطلاعاتی نظیر عکس، موسیقی و فیلم مبتذل وجود داشته باشد منجر به بازداشت خواهد شد.
9- مدل موی چتری: سگ هایی که مدل موی چتری دارند و موهایشان را در صورتشان می ریزند لازم است چتری هایشان را کوتاه کنند.
10- ناخن های بلند و رنگی: بلند بودن ناخن دست و پای سگ از عواملی است که می تواند منجر به باز داشت شود. همچنین اگر رنگ ناخن سگی به شکل مادرزاد رنگی است لازم است نسبت به تغییر آن به هر شکلی اقدام شود.
11- حضور در کلینیک های دامپزشکی جنس مخالف: لازم است سگ ها برای درمان به دامپزشک همجنس خود مراجعه کنند. مراجعه ی سگ های ماده به دامپزشکان نر ( ببخشید آقا) می تواند منجر به بازداشت آنها شود.
12- حضور سگ های افغانی در استان مازندران: از آنجایی که حضور اتباع کشور افغانستان در استان مازندران ممنوع اعلام شده است، لذا حضور سگ هایی با اصالت افغانی خاصه نژاد «افغان هوند» در این استان ممنوع است.
13-  سگ های بدن نما: سگ هایی که بدن ورزیده ای دارند نظیر نژاد «گریت دین»، «باکسر» و «بولداگ» اگر ظن به این رود که جهت خودنمایی و بدن نمایی اقدام به این کار نموده اند، بازداشت خواهند شد.
14- دفع ادرار و مدفوع در اماکن عمومی
15- اقدام به هرگونه عمل تحریک آمیز جنسی: اقدام به هرگونه عمل تحریک آمیز جنسی در اماکن عمومی و بعضاً خصوصی جرم است و منجر به بازداشت خواهد شد.
16- آرایش موی سر و استفاده از «گل سر» نظیر آنچه گاهاً در نژاد «شیتزو» دیده می شود.
17- در آوردن زبان در انظار عمومی: در آوردن زبان در انظار عمومی به شکلی که ظن به ادبی رود موجب بازداشت خواهد شد.
18- سگ های بی مو: سگ های بی مو نظیر نژاد «سگ بی موی مکزیکی» (مکزیکن هرلس داگ) تحت هر شرایطی بازداشت خواهند شد. لازم است برای پوشاندن بدن این سگ ها از کلاه گیس یا لباس استفاده شود.
19- موهای رنگ شده و های لایت شده: برخی از نژادهای سگ موهایشان به شکلی است که ظن رنگ شدن و بویژه های لایت کردن آنها وجود دارد.
20- آب بازی در اماکن عمومی: آب بازی و آب پاشی و انجام هرگونه شادی در اماکن عمومی ممنوع است.

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد خبر : 91061051
http://isdle.ir/news/index.php?news=8760

تاخت و تاز چيني ها در ميدان نفتي آزادگان، تنوع زيستي را تهديد مي كند
چيني ها با لاك پشت فراتي هورالعظيم ،‌سوپ درست مي كنند


 

 

 بزرگنمایی
 مژگان جمشيدي : با وجود واگذاری بیش از 40‌میلیارد دلار قرارداد توسعه میادین نفت و گاز در منطقه آزادگان و پارس جنوبی به شرکت‌های مختلف چینی و تاخیر این شرکت‌ها در اجرای پروژه‌های چند ده‌میلیاردی که بارها مورد اعتراض مسوولان و کارشناسان نفتی کشور قرار گرفته، حالا اما طبیعت و تنوع زیستی بی‌همتای هورالعظیم نيز در منطقه نفتی آزادگان بی‌نصیب از آسیب چینی‌ها نمانده است.

به گزارش سبزپرس تصاویر تهیه شده از محوطه کارگاهی یکی از کمپانی‌های چینی مستقر در تالاب هورالعظیم (میدان نفتی آزادگان) نشان می‌دهد که صید و زنده‌گیری گونه لاک‌پشت فراتی - یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های لاک‌پشت ایران – برای تهیه نوعی غذای سنتی چینی موسوم به «سوپ لاک‌پشت لاک‌نرم» نه تنها شایعه نبوده که بلکه مدت‌هاست در جریان است و همچنان ادامه دارد.

موضوع صید و زنده‌گیری لاک‌پشت فراتی که از کمیاب‌ترین گونه‌های لاک‌پشت ایران در منطقه به شمار می‌رود از شش ماه قبل بارها توسط برخی محیط‌بانان محیط‌زیست و حتی برخی کارمندان وزارت نفت در هورالعظیم هشدار داده شده بود اما تا این زمان هیچ تصویر و مدرکی دال بر صحت این ادعا در اختیار نبود و برخی مسوولان و کارشناسان اداره کل محیط‌زیست استان خوزستان نیز با وجود تایید موضوع حاضر به ارایه اطلاعات نبودند.

تلاش برای بازدید از تالاب هورالعظیم نيز به دلیل نظامی بودن منطقه و حضور پیمانکاران متعدد نفتی در هورالعظیم بارها بی‌نتیجه ماند اما نتیجه گفت‌وگو با برخی کارگران و کارشناسان مستقر در منطقه نشان داد که با وجود واکنش ایرانی‌ها نسبت به سرو این غذا در محوطه آشپزخانه چینی‌ها، کارگران چینی همچنان کار خود را انجام می‌دهند و با پرداخت وجه ناچیز به ساکنان فقیر و بومی منطقه، آنها را برای صید لاک‌پشت لاک‌نرم در تالاب هورالعظیم ترغیب می‌کنند.

در همین حال یکی از کارشناسان شرکت نفت مستقر در منطقه که نخواست نامش فاش شود گفت: سال گذشته در پی شدت گرفتن صید غیرقانونی لاک‌پشت‌ها از هورالعظیم که گفته می‌شود گونه‌ای در خطر انقراض است، ظاهرا محیط‌بانان این موضوع را به اطلاع اداره کل محیط‌زیست استان خوزستان رساندند و از این رو جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت نفت مستقر در منطقه و اداره کل محیط‌زیست استان خوزستان در تاریخ 24 خرداد ماه سال 90 تشکیل شد و تذکرات لازم از سوی مدیر کل وقت محیط‌زیست به شرکت نفت داده شد تا پیمانکار چینی را از این اقدام منصرف کند اما باز هم صید لاک‌پشت‌ها ادامه یافت.

وی افزود: لاک‌پشت تنها گونه جانوری نیست که چینی‌ها برای غذا استفاده می‌کنند. آنها از سگ‌های ولگرد و گرازهای موجود در حاشیه نیزارهای تالاب هم برای تهیه غذا استفاده می‌کنند و برای این کار از روستاییان و بومیان بهره می‌برند. این کارشناس در ادامه می‌افزاید: سال گذشته یک دستگاه خودرو پیکاپ در حالی که تعدادی لاک‌پشت فراتی در آن موجود بود، توسط محیط‌زیست توقیف شد که نتیجه آن همان جلسه مشترک محیط‌زیست و نفتی‌ها بود ولی به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این تخلفات نیاز به برخوردهای جدی و قهریه و نظارت بیشتر توسط محیط‌زیست است که تاکنون صورت نگرفته و تنها به همان جلسه و چند نامه در سال گذشته بسنده کردند.

به گفته این کارشناس مسوول، لاک‌پشت‌ها به دلیل اینکه گفته می‌شود یک غذای اشرافی محسوب می‌شود تا آمدن مدیران این شرکت چینی معمولا در سطل‌ها نگهداری می‌شوند و وقتی مدیری چینی از تهران به منطقه می‌آید این لاک‌پشت‌ها برای سوپ لاک‌پشت مورد استفاده آشپزهای چینی قرار می‌گیرد به همین دلیل کارگران ظاهرا کمتر این غذا را می‌خورند و اگر قرار باشد غذایی غیراز غذای معمول بخورند از گرازها و سگ‌های شکار شده استفاده می‌کنند.
 

لاک‌پشت فراتی با نام علمی Rafetus euphraticusیکی از 10 گونه لاک‌پشت شناسایی شده در ایران است که در آخرین رده‌بندی اتحادیه جهانی حفاظت در فهرست گونه‌های در خطر انقراض جهان به ثبت رسیده است. از این 10 گونه، 5 گونه در دریا، 2 گونه خشکی زی و 3 گونه هم ساکن آب‌های شیرین داخلی هستند. در این میان تنها لاک‌پشت فراتی است که از لاک‌نرم بهره برده و چون چینی‌ها بزرگ‌ترین مصرف‌کننده لاک‌پشت‌های نرم در جهان هستند. انگار حالا بعد از حضورشان در ایران نیز قرار نیست ترک عادت کنند و این بار به لاک‌پشت‌های کمیاب فراتی ایران روی آورده‌اند.

برگرفته از روزنامه شرق امروز 26 شهريور 1391

13_832367186.pdf << دانلود فايل الصاقي دانلود فايل الصاقي


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

سمندر
اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت (IUNC) فهرستي از 100 گونه در معرض تهيه کرده است که علي‌رغم بي‌فايده بودن براي انسان، ارزش‌هاي منحصر به فردي دارند.

 

اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت (IUNC) فهرستي از 100 گونه در معرض خطر از حيوانات، گياهان و قارچ‌ها را تهيه کرده است که علي‌رغم بي‌فايده بودن براي انسان، ارزش‌هاي منحصر به فردي دارند که آنها را سزاوار حفظ کردن مي‌کند. در اين مطلب به گزارش خبر آنلاين و به نقل از نيوساينتيست، برخي از اين گونه‌ها بررسي مي شوند.

ميمون دماغ سر بالاي ويتنامي: تخمين زده مي‌شود که تنها حدود 250 قلاده از ميمون‌هاي دماغ سر بالا در زيستگاه خود در جنگل‌هاي شمال شرقي ويتنام باقي مانده‌اند. اين ميمون‌ها بيشتر وقت خود را جنگل‌هاي هميشه سبز گرمسيري مي‌گذرانند، و از برگ‌هاي نرم، ميوه‌ها و دانه‌هاي جنگلي تغذيه مي‌کنند. علي‌رغم ظاهر شکاک صورتشان، آنها به هيچ وجه خجالتي و ترسو نيستند؛ مساله‌اي که امکان هدف قرار گرفتن آنها را از سوي شکارچيان انساني افزايش مي‌دهد.

وزغ دروغين بولاک: اين وزغ شيليايي به حدي نادر است که جستجويي 10 ساله براي يافتن آنها، تنها منجر به يافتن يک وزغ بالغ در سال آخر جستجو شد. بچه وزغ‌ها از جلبک‌هاي روييده بر سنگ‌هاي رودخانه تغذيه مي‌کنند، و وزغ‌هاي بالغ نيز تمايل دارند که در جريان‌هاي سريع رودخانه به دنبال غذاي خود بگردند. صاف کردن جنگل و ساير صدمات زيست‌محيطي که باعث پر شدن جريان آب از گل و لاي مي‌شود، يافتن غذا را براي بچه وزغ‌ها مشکل مي‌سازد.

ارکيده زيرزميني: تنها يک حفار حرفه‌اي شانس ديدن اين ارکيده زيبا را دارد، گلي که تمام طول زندگي خود را زير زمين مي‌گذراند. اين حيات زيرزميني شامل شکوفه دادن گل نيز مي‌شود که از حدود 150 غنچه کوچک تشکيل مي‌شود. پاکسازي زمين براي کشاورزي در غرب استراليا، به همراه تغييرات آب و هوايي باعث کاهش شديد جمعيت اين گل به زير 100 شاخه شده است.

سمندر خالدار قيصر: تعداد اسامي مختلف اين سمندر چالاک حتي از تعداد رنگ‌هاي آن نيز بيشتر است، اگرچه اغلب با نام سمندر خالدار قيصر شناخته مي‌شود. سمندرهاي بالغ نيز بسياز کوچک هستند و تنها بين 10 تا 14 سانتي‌متر طول دارند. جمع‌آوري گسترده هيزم و سدسازي سکونتگاه‌هاي اين سمندر را در معرض خطر قرار داده است، اما مهم‌ترين تهديد براي اين جانور فروشندگان حيوانات خانگي هستند. بسياري از سمندرهاي بالغ به طور قانوني از زيستگاه اصلي آنها، ايران به خارج صادر مي‌شوند. حتي در تهران نيز مي‌توان اين سمندرهاي نادر را در فروشگاه‌هاي حيوانات خانگي پيدا کرد.

آدمک آراريپ: آدمک آراريپ (Araripe Manakin) تنها چند دهه قبل و در سال 1988 / 1367 کشف شد. از آن زمان تا کنون، اين پرنده تنها در سه ناحيه کوچک در شمال شرقي کوهپايه‌هاي Chapada do Araripe برزيل يافت شده است. اين پرنده نقاط مرطوب جنگل را ترجيح مي‌دهد و خيلي نزديک به نهرها و رودخانه‌ها باقي مي‌ماند. کمتر از 800 قطعه از اين پرندگان وجود دارند که اغلب به صورت جفت زندگي مي‌کنند. پاکسازي جنگل براي کشت ذرت، موز، لوبيا و گوجه فرنگي، به همراه افزايش احشام و ساخت خانه مهم‌ترين تهديدات اين گونه به حساب مي‌آيند.نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کد خبر : 91061043 - http://isdle.ir/news/index.php?news=8752

 

 

 بزرگنمایی
وب سایت اختصاصی تالاب انزلی اقدام به انتشار عکس هایی از وضعیت اسفبار تالاب انزلی کرد. این عکس ها که در روز 18 شهریورماه تهیه شده اند، نشان می دهند که سطح وسیعی از پهنه آبی تالاب انزلی به دلیل رها شدن زباله ها در بالا دست، پوشیده از زباله است، به گونه ای که در بخش های گسترده ای، سطح آب به هیچ وجه مشخص نیست و با نگاه اول با خشکی اشتباه گرفته می شود. کارشناسان قدیمی سازمان حفاظت محیط زیست، تالاب انزلی را «گل سرسبد تالاب های ایران» نامگذاری کرده اند که حالا این نام هیچ سنخیتی با وضعیت امروزی این تالاب ندارد. عکس ها نیازی به توضیح بیشتر ندارند و البته قضاوت نیز با خوانندگان محترم است. تنها جای این سوال باقی می ماند: چه کسی مقصر است؟
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!
تالاب انرلی، غرق در زباله!

 

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بيابان
سومین همایش مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران در تالار فردوسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک آغاز به کار کرد.

 

 

عباس ملک حسینی" در سومین همایش مقابله با بیابان‌زایی و توسعه پایدار تالاب‌های کویری ایران که در تالار فردوسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک برگزار شد، افزود: در حال حاضر مساله محیط زیست از یک مساله لوکس به یک مساله مهم تبدیل شده است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایران در عرض جغرافیایی خشک واقع شده است که این یک اصل غیر قابل تغییر است، گفت: اکوسیستم ایران اکوسیستمی حساس و شکننده است که با توجه به فشارهای بسیاری که به دلایل مختلف بر آن وارد شده است، بسیار حساس‌تر شده که یکی از فشارهایی که بر محیط زیست کشور وارد آمده است روند بیابان زایی و افزایش بیابان است.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی شهر اراک، گفت: بیابان‌زایی و ایجاد بیابان دارای مضرات بی‌شماری از جمله از بین رفتن تنوع زیستی گیاهی و جانوری، ایجاد ریزگردها، کم آبی و خشکسالی و پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی است.
این مقام مسوول اضافه کرد: در حال حاضر تمامی شهرهایی که در حاشیه بیابان‌ها قرار دارند خالی و کم جمعیت شدند و مردم آن مناطق به مناطق دیگر مهاجرت کردند که باید برای حل این معضل با ایجاد راهکارهای مناسب از ایجاد بیابان جلوگیری به عمل آورد.
ملک حسینی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد جمعیت کشور در کمتر از 10 شهر زندگی می‌کنند که این امر نشان از عدم پراکندگی مناسب جمعیت در کشور حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این همایش،"نورالله عبدی"، دبیر این همایش گفت: حدود89.1 مساحت کل کشور در مناطق خشک و نیمه خشک که در معرض بیابانی شدن هستند قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر مناطق را از نظر بیابانی شدن از چندین دیدگاه پوشش گیاهی، اقلیم شناسی، خاک شناسی، ژئومورفولوژی مورد بررسی قرار می‌دهند که بر طبق این دیدگاه‌ها نیمی از کشور ایران دارای بیابان و نیمه دیگر آن در معرض بیابانی شدن است.
دبیرعلمی همایش گفت: به سومین همایش مقابله با بیابان‌زایی 1100 مقاله ارسال شده است که از این تعداد توسط 60 نفر از کمیته داوران در این همایش تعداد 50 مقاله به صورت شفاهی و 800 مقاله به صورت پوستر انتخاب شد که به مدت دو روز ارائه خواهد شد. 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

پارک آهوان

  سرمایه گذار شرکت برگزارکننده تورهای گرشگری ارم کیش می گوید تعلیق آن ناشی از اعتراض وی به پروژه تخریب باغ وحش کیش بوده است.

محمد علی شفیعی سرمایه گذار شرکت ارم کیش به خبرنگار مهر گفت: چون به تخریب باغ وحش کیش اعتراض کردیم، مسئولان منطقه آزاد نیز اعلام کردند که خدمات هتلی ما مشکل دارد درحالی که حتی اگر مشتریان ما از خدمات ناراضی بودند با رفتن به باغ وحش و دیدن این جاذبه از ناراحتی شان کاسته می شد.
شفیعی بیان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش با تخریب تنها باغ وحش جزیره به یک سرمایه گذار بخش خصوصی مجوز احداث مجتمع تجاری را داده است درحالی که این جزیره از وجود مجتمع های تجاری اشباع شده و دیگر آن رونق قبلی را ندارد با این حال این زمین که یکی از بکرترین و بهترین زمینهای کیش بود برای ساختمان سازی اختصاص داده شد و اکنون پیش فروش نیز شده است ما نیز اعلام کردیم که این ساختمان، چشم انداز هتل ما را می گیرد از سوی دیگر وجود پارک آهوان کیش یکی از جاذبه های مورد علاقه مسافران هتل ماست ولی مسئولان منطقه از این موضوع ناراحت شدند.
وی افزود: پولی که ما بابت ارائه خدمات از مسافران هتل و تورهای گردشگری می گیریم به مراتب بسیار کم است بنابراین مسافران باید در نظر بگیرند به اندازه پولی که پرداخت می کنند خدمات دریافت خواهند کرد. سالهاست که این هتل مسافر دارد و دفاتر خدمات مسافرتی نیز به واسطه اینکه فروش زیادی بابت اجرای تورهای ما دارند هنوز این لطف را کرده و تور ارم کیش را برگزار می کنند.
شفیعی گفت: سالهاست که مسافران زیادی به هتل رفت و آمد دارند و طبیعی است که بعد از مدتی به عنوان مثال شیر آب اتاق فرسوده شده باشد ولی باید این موضوع را هم در نظر گرفت که در این هتل بیشترین میزان مسافر اقامت دارند اما قبول ندارم که کیفیت خدمات افت پیدا کرده است دلایل دیگری باعث شده تا نارضایتی عده ای از افراد را در بوق و کرنا کرده و بگویند که خدمات ما مناسب نیست.
وی درباره اینکه هتل پنج ستاره ارم در بازرسی های اخیر یک ستاره از دست داد و هتل سه ستاره نیز خدمات هتل یک ستاره را ارائه می دهد اما اتحادیه هتلداران به آن دو ستاره داده و در تبلیغات هتل از عنوان پنج ستاره و سه ستاره یاد می شود گفت: چون از سالها پیش این تبلیغات همچنان مانده دفاتر خدمات مسافرتی به واسطه دوستی شان با ما هنوز به صورت خودجوش این تبلیغات را انجام می دهند.
چندی پیش سازمان منطقه آزاد کیش از اعلام نارضایتی مسافران هتل ارم و متناسب نبودن خدمات تور و تبلیغات آن خبر داده و اعلام کرد که این تورها به دلیل شکایات زیاد تا رفع نواقع به حالت تعلیق درآمده است.

 

http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7741
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


تجمع مجدد روستاییان در اعتراض به معدنکاوی
«دره زرشک» هفته را با ناآرامی آغاز کرد


 

 

 بزرگنمایی
اعتراض های اهالی روستاهای «دره زرشک» و «حسن آباد» استان یزد در برابر معدنکاوی «شرکت ملی صنایع مس ایران» در محدوده این روستاها هنوز ادامه دارد و در جدیدترین اتفاق، اهالی این دو روستا از بامداد امروز با حضور در محوطه معدن سعی در توقف عملیات معدنکاوی کردند.

به گزارش سبزپرس، این اعتراض ها برای بار چهارم، از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده است اما با پایان تعطیلات و تلاش برای آغاز به کار مجدد «معدن مس دره زرشک» از سوی مسئولان معدن، امروز (شنبه) این اعتراض ها بار دیگر از سر گرفته شد. 
مسئولان معدن قصد داشتند که از ساعت 4 بامداد امروز، معدنکاوی را از سر بگیرند اما اهالی روستا که از این تصمیم آگاه شده بودند، در همین ساعت وارد محوطه معدن شدند تا مانع آغاز به کار مجدد این معدن مس شوند. 
بر اساس اظهارات یکی از اهالی روستا، تا لحظه تنظیم این خبر، فعالیت های معدن مس دره زرشک متوقف شده است. 
مناقشه بر سر معدنکاوی در روستاهای دره زرشک و حسن آباد استان یزد از مدت ها قبل و از دوره ریاست فاطمه واعظ جوادی بر سازمان حفاظت محیط زیست مطرح است. به طوری که نه تنها اهالی روستا که جمعی از کارشناسان مستقل محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست با راه اندازی این معدن مخالف هستند. 
علت این مخالفت از سوی کارشناسان محیط زیست، «تهدید جدی منابع محدود آب دشت یزد و اردکان» مطرح شده و روستاییان نیز به دلیل آسیب های معدن به باغات و کشاورزی منطقه و همچنین از دست رفتن آسایش اهالی با این معدن به مخالفت پرداخته اند. 
کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در سال گذشته با طرح این معدن موافقت نکرده بود. علت این عدم موافقت، تهدید منابع آب منطقه مطرح شده بود. علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست نیز در خردادماه امسال اعلام کرده بود که هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای آغاز به کار این معدن صادر نشده است. 
با این حال مسئولان معدن، بدون توجه به رای کمیته ارزیابی و بدون اخذ مجوز زیست محیطی معدنکاوی را آغاز کردند. 
از سوی دیگر، جمعی از اهالی این روستا نیز با مراجعه به دیوان عدالت اداری شکایت خود از معدن مس را به این دیوان بردند و دادگاه نیز به توقف فعالیت های معدن رای داد. 
با این حال مسئولان معدن فعالیت خود را متوقف نکردند تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور نیز بررسی این معدن را در دستورکار خود قرار داد. 
هنوز فعالیت این معدن که بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت خود را آغاز کرده، با وجود رای دیوان عدالت اداری نیز ادامه دارد و از ابتدای امسال تنها توسط اهالی برای چهار مرتبه به تعطیلی کشیده شده است. 
هنوز رای سازمان بازرسی کشور و واکنش احتمالی مسئولان معدن مشخص نیست اما به نظر می رسد حمایت مسئولان سیاسی استان یزد، بار دیگر از توقف فعالیت این معدن جلوگیری کند. 

http://isdle.ir/news/index.php?news=8758


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تالاب آق
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا از فرود صدها قطعه پرنده مهاجر در تالاب‌ها، حواشی رودخانه‌ها و شالیزارهای سطح شهرستان خبر داد.

 

ساسان اکبری پور خاطرنشان کرد: در پی بارش‌های اخیر و خنک شدن تدریجی هوا، نخستین گروه از پرندگان مهاجر به تالاب‌های آق و استیل عباس آباد وارد شدند.
وی ادامه داد: انواع مرغابی و خوتکای پرسفید از گونه پرندگان مهاجر هستند که به عنوان پیش قراولان دیگر پرندگان از اروپا، اسکاندیناوی و مناطق سردسیر سیبری به تالاب‌های منطقه وارد شده‌اند.
اکبری پور افزود: با فرا رسیدن فصل پاییز، صدها قطعه بلدرچین در شالیزارها و پارک حیات وحش لوندویل فرود آمدند. با ورود این پرندگان، مامورین حفاظت محیط زیست اقدامات لازم را برای مبارزه و مقابله با سود جویان و شکارچیان غیرمجاز تشدید کردند.
وی عنوان کرد: افرادی را که در این زمینه توسط مامورین اداره حفاظت محیط زیست دستگیر می‌شوند، علاوه بر محکوم شدن به پرداخت جرایم سنگین، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس اداره محیط زیست آستارا در گفت‌وگو با ایسنا از واقع شدن مناطق حفاظت شده شهرستان آستارا در مسیر کریدور ورود پرندگان سخن گفت و اظهار کرد: وجود بیش از 1024 هکتار پارک حیات وحش لوندویل، 138 هکتار تالاب استیل، 10 هکتار تالاب آق و 1512 هکتار پارک جنگلی بی بی یانلو بزرگترین نعمت خدادادی برای میزبانی از این پرندگان نادر و دیگر گونه‌های حیوانات است.
این مقام مسئول به امنیت پارک‌ها و تالاب‌های حفاظت شده آستارا، اشاره و خطاب به شهروندان توصیه کرد، در صورت مشاهده افراد سود جو که با شکار، درصدد آسیب رساندن به این پرندگان هستند، مراتب را به مامورین اداره حفاظت محیط زیست آستارا گزارش دهند.
وی گفت: پرندگان مهاجر، پس از استراحت و تغذیه در تالاب‌های شهرستان، به سمت تالاب انزلی و بوجاق کیاشهر پرواز می‌کنند.
شهرستان آستارا غربی ترین بندر مرزی گیلان است که تالاب‌های موجود در سطح شهرستان همه ساله میزبان صدها هزار قطعه پرنده همچون پلیکان، مرغابی، غاز، قوی فریاد کش، قوی گنگ، حواصیل، باکلان و سایر گونه‌هاست.

 

http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7740
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 26 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تعاريف مربوط به تالاب‌ها

در تفكر عام هر جا كه كمي آب جمع شده ورفت و آمد به سهولت در آن صورت نپذيرد باتلاق يا مرداب گفته مي­شود در حاليكه تالاب داراي تعريف علمي بوده و ارزش­هاي بسياري دارد. كلمه تالاب از نظر لغوي معادلWetland (زمين­هاي خيس) بكار برده مي­شود و از دو كلمه تال و آب تشكيل شده است. كلمه تال در زبان هندي به معني آبگير است ولي چگونگي وارد شدنش به زبان فارسي و قرار گرفتن آن در كنار آب به طور دقيق مشخص نيست. در فرهنگ دهخدا كلمه كول يا كولاب معادل تالاب بكار رفته است، يا تال را نوعي نبات پيچيده جنگلي (دار دوست)  گفته اند(ثابتي 1355)، ولي تال به معناي رشته نيز مي­باشد و چون تالاب معمولاً به صورت رشته­رودها و نهرهاي بهم پيوسته مي­باشد، بكارگيري آن همراه با آب مي­تواند معادلWetland  باشد كه همان زمين هاي خيس است. بهرحال براي تالاب تعريف­هاي مختلفي صورت گرفته است كه از بين آنها تعريف بيان شده توسط كنوانسيون رامسر در جهان پذيرفته شده است.

تالاب‌ها داراي سيماي بسيار متفاوتي در طبيعت بوده و وجود آب ساكن، خاك هيدرومورف و گياهان تطابق يافته و يا مقاوم به خاك‌هاي غرقابي، از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آنهاست. با اين وجود با توجه به شرايط هيدرولوژيكي بسيار متفاوتي كه دارند و از سراب حوضه‌ها شروع شده و تا آب‌هاي عميق ادامه دارند و همچنين با توجه به ابعاد متفاوت، موقعيت‌هاي جغرافيايي مختلف و اثر انسان روي آن‌ها، نمي‌توان بطور دقيق آنها را تعريف نمود. بنابراين نخستين سئوالي كه مطرح مي‌گردد آنست كه: تالاب چيست؟

تعريف تالاب از اين رو مشكل است كه بيش از آن كه به مسائل علمي توجه شود مسائل سياسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. هنگامي كه در يك تالاب بزرگ، بهره‌برداران مختلفي وجود دارند كه به آن، از منظر اقتصادي مي‌نگرند و زماني كه جوامع بشري متوجه ارزش‌هاي والاي تالاب‌ها شدند سعي در تعيين محدوده آن و مناطق اثرگذار روي آن (حوضه آبخيز) نمودند و آن را وارد قوانين و مقررات كشوري كردند تا از نابودي آن جلوگيري شود.

در قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم ميلادي هنگامي كه زهكشي تالاب‌ها و تبديل آن‌ها به كاربري‌هاي ديگر امري عادي بود تعريف تالاب اهميت چنداني نداشت چون براي آن ارزشي قائل نبودند ولي از دهه 1970 به بعد كه اهميت تالاب‌ها در سطح جهان مطرح شد، نياز به داشتن تعريف دقيق از تالاب‌ها نيز احساس گرديد تا بتوان مشخص نمود كه چه مناطقي را مي‌توان تالاب ناميد. اين نتيجه بدست آمد كه تعريف تالاب بسيار با اهميت تر از تعريف هر اكوسيستم ديگري مي‌باشد و سياست دولت‌ها در برخورد با مسئله مديريت تالاب‌ها، بستگي به اين تعاريف خواهد داشت.

يك باتلاق شور ساحلي(مانند تالاب شادگان در خوزستان) با پديده هاي ظاهري ناشي از جذر و مد آب و يا يك درياچه كم عمق با پوشش گياهي ويژه در اطراف آن(مانند درياچه پريشان) تصاوير مشخصي از تالاب‌ها را ارائه مي‌دهند و در تشخيص انها اشتباهي صورت نخواهد گرفت، درحاليكه در موارد ديگر اشكال تالاب براحتي قابل تفكيك و تميز نيستند، مثل چمنزارهاي مرطوب يا پيت لندها (تالاب گندمان در چهارمحال و بختياري).

تمامي اين تالاب‌ها در بعضي ويژگي‌ها مشترك مي‌باشند. تمامي آنها داراي آب كم عمق بوده  و يا خاك اشباع از آب دارند، در تمامي آنها مواد آلي گياهي تجمع يافته و به آهستگي تجزيه مي‌شوند و همگی داراي گونه‌هاي مختلف گياهي و جانوري بوده كه با شرايط غرقابي تطابق دارند. از اين رو براي تعريف تالاب‌ها مي‌توان گفت كه تالاب‌ها اغلب داراي سه ويژگي زير مي‌باشند:

- داراي آب در سطح و يا در منطقه ريشه دواني هستند.

- داراي خاك ويژه و متفاوت از خاك مناطق اطراف مي‌باشند(خاك‌هاي هيدرومورف)

- داراي گياهان آبدوست (هيدروفيت) بوده كه خود را با شرايط غرقابي تطبيق داده‌اند و برعكس، در آنها گياهان حساس به غرقاب شدن ديده نمي‌شود.

با وجود اين، نمي‌توان تنها با تركيب سه عامل بالا، نسبت به تعريف تالاب‌ها اقدام نمود زيرا ويژگي‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه عبارتند از:

- هر چند آب در تالاب‌ها حداقل در بخشي از سال وجود دارد ولي عمق و مدت آن از تالابي به تالاب ديگر و از سالي به سال ديگر بسيار متفاوت است. بعضي از تالاب‌ها(مانند تالاب انزلي) همواره داراي آب بوده درحاليكه در بعضي‌ دیگر(مانند كفه‌هاي نمكي در مناطق بياباني و يا تالابهاي هامون در سيستان) تنها مدت كوتاهي در سطح و يا حتي در زير سطح آبگيري مي‌شود. همچنين با توجه به تغييرات سطح آب از فصلي به فصل ديگر و از سالي به سال ديگر، تعيين محدوده تالاب‌ها نمي‌تواند تنها بر اساس آب موجود در آن تعيين شود.

- تالاب‌ها اغلب حد فاصل بين آب‌هاي عميق و سراب حوضه‌ها مي‌باشند و در نتيجه برخوردار از هر دو سيستم هستند. اين موقعيت اكوتوني باعث شده تا بعضي از دانشمندان براي آن هويت جداگانه‌اي قائل نباشند و آن را جزو يكي از سيستم‌هاي خشكي و يا آب‌هاي عميق بدانند هر چند بسياري از دانشمندان ويژگي‌هايي را براي تالاب‌ها بيان مي‌كنند كه نه در سيستم خشكي و نه در سيستم آب‌هاي عميق نمي‌توان سراغ داشت.

از لحاظ تغذيه آب، تالابها به چهار دسته تقسیم مي شوند. چنانکه در شکل(2) نشان داده شده  تالاب ها از نظر منبع تغذیه آب به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

1-    تالاب عمدتا تحت تاثیر آبهای سطحی است.

2-    تالاب عمدتا تحت تاثیر آب زیرزمینی است.

3-    تالاب تحت تاثیر جزر و مد است.

4-    تالابهای جنگلی مناطق بارانی

 

شکل(2): حالت های مختلف تغذیه آب تالابها

 

- گونه‌هاي موجود در تالاب شامل گياهان، جانوران، ميكروب‌ها و طيف و دامنه‌اي از موجودات تطابق يافته با شرايط مرطوب یا خشک بطور اختیاری(faculative)، تا آنهایی که تنها در شرایط مرطوب بطور اجباري (obligate) زندگي مي‌كنند را دارا مي‌باشند و در نتيجه استفاده از آنها به عنوان شاخص‌هاي تالاب (Wetland indicators) مشكل است.

بطوركلي در یک سایت تالابی نسبتا“ دست نخورده، می توان گیاهان را مهم ترین عامل برای تشخیص مرز تالاب به حساب آورد. اگر این گیاهان از نوع گیاهان پرستار تالابی باشند احتمال این که منطقه تالابی باشد بسیار است.

گیاهان پرستار نقش تغذیه کننده و پناهگاه جانوران تالاب را بازی میکنند و بطور کلی در سه حالت زیر دیده می شوند:

- گیاهان آبزی مانند نی ، لویی ، جگن و بوته برنج

- گیاهان کنار آبزی مانند حرا و چندل

- گیاهان سطح آب مانند لاله تالابی

اگر بیش از 50 درصد گیاهان منطقه ای  از نوع گیاهان پرستار تالابی طبیعی و یا کاشته شده باشند ، آنگاه آن منطقه با معیارهای تالاب مطابقت دارد.

- تالاب‌ها داراي اندازه‌هاي مختلف بوده كه از يك سطح مرطوب و چمنزار مرتعي چند هكتاري و يا درياچه‌هاي كم عمق حدود يك هكتار شروع و به چند صد هزار هكتار مي‌رسد. هر چند اين طيف وسيع مساحت منحصر به تالاب‌ها نيست ولي مسئله مقياس همواره براي بحث حفاظت از آنها مطرح مي‌باشد و وارد جنبه‌هاي حقوقي مي‌گردد. تالاب‌ها مي‌توانند در اندازه بزرگ، به تدريج نابود شوند و يا در اندازه كوچك در يك زمان كوتاه نابود گردند. اما آيا بايد تخريب را به‌طور تجمعي و در طول زمان (Cumulative loss) در نظر گرفت و يا حساس به تخريب‌هاي آني ولي در مقياس كوچك بود؟

- موقعيت تالاب‌ها مي‌تواند خيلي گسترده باشد به‌طوري كه از تالاب‌هاي داخلي(inland wetlands) تا تالاب‌هاي ساحلي(coastal wetlands) و مناطق شهري و غيرشهري پراكنده مي‌باشند. با وجود آنكه اكوسيستم‌هاي زيادي مانند جنگل‌ها و يا درياچه‌ها چنين ساختار و عملكردي دارند، ولي تفاوت اساسي بين انواع تالاب‌ها مانند باتلاق‌هاي شور ساحلي، چاله‌هاي ماندابي داخلي و مناطق پوشيده از جنگل وجود دارد. در مناطق غيرشهري، تالاب‌ها در ارتباط با اراضي كشاورزي، مرتعي و جنگلي بوده؛ درحاليكه در مناطق شهري، تالاب‌ها در معرض اثرات شديد فاضلاب‌هاي ورودي به آنها و تغييرات هيدرولوژيكي مي‌‌باشند.

- وضعيت تالاب(Wetland condition) يا درجه‌اي كه تالاب تحت تأثير عوامل انساني قرار دارد از يك منطقه به منطقه‌اي ديگر و از يك تالاب به تالابي ديگر متفاوت است. بسياري از تالاب‌ها مي‌توانند به آساني زهكشي شده و توسط دخالت انسان به اراضي خشك تبديل گردند. همچنين تغيير وضعيت هيدرولوژيكي و افزايش رواناب در سراب حوضه‌هاي آبخيز ناشي از تخريب پوشش گياهي و خاك و يا آبياري زياد مي‌تواند باعث توسعه تالاب‌ها در مناطقي گردد كه پيش از آن جزو اراضي خشك محسوب مي‌شدند. آبياري بيش از اندازه در دشت مغان در شمال استان اردبيل و تغيير وضعيت هيدرولوژي (altered hydrology) نمونه بارزي از اين موضوع است.

در اين زمينه تعيين محدوده و حريم تالابها نقش مهمي دارد. حریم اکولوژیکی تالاب مطابق شکل(3) شامل مرز تالاب باضافه زیستگاههای بلافصل حاشیه ای و مرتبط با آن می باشد. برای تعیین حریم اکولوژیکی تالاب علاوه بر مطالعات پوشش گیاهی و خاک که در تعیین مرز تالاب کاربرد دارد ، بررسی زیستگاهها و قلمرو حیوانات نیز صورت میگیرد.

شکل(3):  حریم اکولوژیکی تالاب شامل مرز و زیستگاههای بلافصل تالاب می گردد.

 

از آنجا كه تالاب‌ها مي‌توانند به سادگي تغيير يابند اغلب مشكل خواهد بود بتوان آنها را پس از تخريب و تغيير شكل شناسايي نمود. در اين مورد براي نمونه مي‌توان تالاب‌هايي را نام برد كه سال‌هاست زير كشت قرار دارند (تالابهاي دشت مغان در اردبيل و جلگه رودخانه هاي دز و كرخه و كارون در خوزستان نمونه‌اي از اينگونه تالاب­های دگرگون شده در سال‌هاي اخير هستند).

بر اساس تعريف R.L.Smith ، «تالاب‌ها نيمه‌ راه جهاني بين اكوسيستم‌هاي خشكي و آبي بوده و نمايشگاهي از ويژگي‌هاي هر يك از آنها مي‌باشند». به عبارتي ديگر، تالاب‌ها بخشي از مسير ممتد بين سراب حوضه‌ها و آب‌هاي عميق را تشكيل مي‌دهند.

مشاهده مي‌شود كه در بسياري از تعاريف، حد بالا و پايين تالاب‌ها بطور كلي مشخص مي‌باشد. مشكل اصلي در تعريف محدوده خود تالاب بروز مي‌كند كه داراي شرايط مرطوب‌ تر و يا خشك تر مي‌باشند. به عبارتي ديگر از محدوده مرطوب تا كجا بايد بالاتر رفت كه ديگر آنرا محيط تالابي ندانيم و از سوی ديگر در محيط‌هاي دريايي و درياچه‌هاي بزرگ، چقدر مي‌توان جلو رفت تا بگوييم كه محيط تالابي را ترك نموده‌ايم. آيا يك توده شناور گياهي مي‌تواند محدوده تالاب را تعيين كند؟

احتمال سيل‌گيري و غرقاب شدن، متغيري است كه باعث تعاريف ضد و نقيضي از تالاب‌ها شده است. در بعضي از طبقه‌بندي‌ها، جنگل‌هاي پهن برگ دشتي را كه بطور فصلي غرقاب مي‌شوند جزو تالاب‌ها مي‌دانند درحاليكه در ساير طبقه‌بندي‌ها، اين نوع جنگل‌ها از فهرست تالاب‌ها حذف شده‌اند چون سطح آنها در مدت زيادي از سال، خشك مي‌باشد. با اين وجود لازم است تعريف مشخصي از تالاب صورت گيرد تا بتواند نيازهاي دانشمندان، برنامه‌ريزان و مديران را برطرف نمايد.

دانشمندان علم تالاب مايل هستند تعريف قابل انعطاف و دقيقي را داشته باشند كه طبقه‌بندي و نحوه دخالت و تحقيقات را امكان‌پذير نمايد. از سوي ديگر، مديران و برنامه‌ريزان تالاب‌ها، كه با مسائل حقوقي و تدوين مقررات روبرو مي‌باشند تا از نابودي و تغيير آنها جلوگيري نمايند، نياز به تعاريف روشن با محدوده‌هاي دقيق قانوني دارند. با توجه به نيازهاي متفاوت اين دو گروه، تعاريف مختلفي نيز براي تالاب ارائه شده است.

در زير، انواع تعاريف ارائه شده در مورد تالاب‌ها بيان مي‌گردند:

- تعريف تالاب در بخش‌نامه شماره 39 (circular 39) آمريكا

يكي از تعاريف قديمي واژه تالاب كه هنوز نيز توسط هر دو گروه دانشمندان و مديران مورد استفاده قرار دارد تعريف ارائه شده توسط سازمان شيلات و حیات وحش آمريكا(Fish and wildlife service، 1956) مي‌باشد كه به نام بخش‌نامه شماره 39 معروف شده است:

«واژه‌ تالاب به مناطق پستي اطلاق مي‌شود كه توسط آب كم عمق دائمي و يا موقتي پوشيده شده و شامل (marshes)، (swamps)، (bogs)، (wet meadows)، (potholes)، (sloughs)، (river- Overflow lands) مي‌باشند.

درياچه‌هاي كم­عمق(shallow lakes) و آبگيرها(ponds) كه معمولاً مملو از گياهان مي‌باشند سيماي واضحي از تالاب‌ها بوده و در تعريف گنجانده شده‌اند ولي این تعریف آب‌هاي دايمي رودخانه‌ها، مخازن‌ سدها و درياچه‌هاي عميق را در بر نمي‌گيرد. همچنين مناطقي كه بسيار موقتي از آب پوشانده شده­اند و اثر بسيار كم و يا بدون اثر بر توسعه گياهان در رابطه با رطوبت خاك هستند جزو تالاب‌ها محسوب نشده‌اند.»

بخشنامه شماره 39 اولاً تالاب‌ها را مناطقي مي‌داند كه از نظر زيستگاههاي پرندگان آبي(waterfowl habitats) بسيار مهم مي‌باشند و ثانياً 20 نوع تالابي را كه در آن زمان براي طبقه‌بندي تالاب‌ها بكار رفته در بر مي‌گيرد. بنابراين، تعريف فوق تنها بخشي از نيازهاي دانشمندان و مديران را تأمين مي‌نمايد.

- تعريف سازمان شيلات و حيات وحش آمريكا در سال 1979

پس از چند سال استفاده از تعريف بخشنامه 39 و بازنگري‌هاي لازم در آن، سازمان شيلات و حيات وحش آمريكا در سال 1979 در گزارش مربوط به طبقه‌بندي تالاب‌ها و زيستگاه‌هاي آب‌هاي عميق در آمريكا، تعريف زير را براي تالاب ارائه نمود:

«تالاب‌ها اراضي بينابيني (lands transitional) بين سيستم‌هاي خشكي و آبي بوده كه در آنها سفره آب معمولاً روي سطح زمين و يا نزديك به آن بوده و يا اراضي پوشيده از آب كم عمقي مي‌باشند. تالاب‌ها مي‌بايست يك يا چند مشخصه از مشخصه‌هاي سه گانه زير را دارا باشند:

- ، زمين بايد شرايط زيست را حداقل بطور فصلي براي گياهان عمدتاً آب‌دوست(hydrophytes)، فراهم نمايد.

- كف تالاب بطور عمده از خاك‌هاي غرقابي و بدون زهكشي پوشيده شده باشد.

- كف تالاب پوشيده از آب كم عمق در پاره‌اي مواقع در فصل رويش گياهي در هر سال مي‌باشد.

تعريف ارائه شده اگر چه طيف وسيعي از نيازهاي دانشمندان را تأمين مي‌كند ولي از نظر مديريتي و حقوقي، داراي مشكلاتي مي‌باشد.

- تعريف كانادايي‌ها از تالاب:

در كانادا مناطق وسيعي از تورب‌زارها و مناطق ماندابي وجود دارد و نياز اساسي به تعريف تالاب وجود داشته است. Zoltai در 1979 با همكاري كارشناسان مختلف، تالاب را به صورت زير تعريف نمود:

«تالاب‌ها اراضي هستند كه‌ بطور عمده‌اي داراي خاك‌هاي مرطوب و سطح سفره آب در نزديكي و يا بالاتر از سطح زمين بوده و يا زمين به مدت كافي مرطوب بوده تا شرايط لازم براي بوجود آمدن وضعيت آبي (aquatic) كه شامل خاك‌هاي هيدريك، پوشش­گياهي هيدروفيت و انواع مختلف فعاليت‌هاي بيولوژيكي مي‌باشد را فراهم نمايد.»

- تعريف كنوانسيون رامسر:

اتحاديه بين‌المللي حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (IUCN) در كنوانسيون بين‌المللي تالاب‌ها كه به كنوانسيون رامسر معروف است و اولين اجلاس آن در سال 1971 در رامسر تشكيل شد تعريف زير را براي تالاب ارائه نموده است:

  تالاب به مناطق مردابي، آب مانده اراضي سياه خيس باتلاقي، بركه ها، كه مصنوعي يا طبيعي، بطور دائم يا موقت داراي آب ساكن يا جاري، با مزه آب شيرين، شور و لب شور بوده و هم چنين مناطق ساحلي درياها كه هنگام جذر، ارتفاع آب بيشتر از 6 متر نباشد، تالاب گفته مي شود.

تالاب ها بهترين و مهم ترين مخازن ژن گياهي و جانوري روي زمين مي باشند كه تعاريف مختلفي براي آنها بكار رفته است. دوگان (1994) عقيده دارد كه امروزه نزديك به 50 تعريف از تالاب وجود دارد كه اين تعاريف را به دو دسته تعاريف گسترده و باز و تعاريف محدود و بسته مي توان گروهبندي كرد. تعريفي كه در سال 1349 در كنوانسيون رامسر مورد قبول قرار گرفت و كاربرد آن بخاطر مؤثر بودن تعريف، مورد قبول همه كشورها و سازمانهاي مرتبط با تالابها است و در زمره تعاريف باز قرار دارد و به اين صورت تعريف شده است :

 " Wetlands are area of marsh , fen, peatland or water , whether natural or artificial , permanent or temporary , with water that is static or flowing , fresh , brackish or salt , including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters. “

 

" مناطق مردابی، آبگيرها، توربزارها، آبهايي كه به صورت طبيعی، مصنوعی، دائم يا موقت با آب ساکن يا جاری، شيرين، لب شور يا شور، همچنين آن دسته از آبهای دريايی که عمق آب از 6 متر تجاوز نکند را تالاب  می گويند. "

اين تعريف كفه‌هاي صخره‌اي، بسترهاي علفي دريايي در مناطق ساحلي، كفه‌هاي گلي، مانگروها، مصب‌ها، رودخانه‌ها، آب‌هاي شيرين، باتلاق‌هاي جنگلي و مشجر، درياچه‌ها، مرداب‌ها و درياچه‌هاي شور را در برمي‌گيرد.

مفاهيم زير در سومين همايش كشورهاي عضو كنوانسيون رامسر در رژيناي كانادا در سال 1987 از تعريف فوق استخراج و مورد پذيرش قرار گرفته است:

- استفاده خردمندانه از تالاب‌ها عبارت ا‌ست از بهره‌برداري پايدار از آنها براي نوع بشر به شيوه‌اي كه خصوصيات طبيعي اكوسيستم براي هميشه حفظ و تضمين گردد.

- بهره‌برداري پايدار از تالاب‌ها عبارت‌ است از استفاده‌ انسان به گونه‌اي كه حداكثر فوايد مستمر براي نسل حاضر بدون كاهش پتانسيل منابع براي برآورد نيازهاي مادي و معنوي نسل آتي تأمين گردد.

- خصوصيات طبيعي اكوسيستم عبارت است از خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي اجزاء تشكيل‌دهنده اكوسيستم نظير خاك، آب، گياهان، جانوران، عناصر غذايي و روابط متقابل بين آن‌ها.

كاربري تالاب‌ها و اراضي پيرامون آنها بسيار متفاوت است تفرج و توريسم در 41 درصد، صيد و شكار در 40 درصد از مناطق ثبت شده رامسر از جمله رایج­ترین كاربري‌ها هستند. در اراضي پيراموني، تالاب‌ها عمدتاً براي كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در 56 درصد از سايت‌ها كشاورزي يك فعاليت عمده محسوب مي‌شود.

در كشورهاي جنوب بيشتر كاربري‌ها بر حفاظت تفوق دارند، درحاليكه در كشورهاي شمال حفاظت نسبت به بقيه كاربري‌ها برتري نشان مي‌دهد و در هر يك از كشورها نوعي از كاربري‌ها غالب است.

در سايت‌هاي رامسر در آفريقا، استفاده از فرآورده‌هاي طبيعي از جمله پنج كاربري مهم، در اروپاي شرقي جنگل‌داري و در امريكاي لاتين اسكان به عنوان عمده‌ترين كاربري‌ها گزارش شده‌اند.

پيامدهاي كاربريها بسيار متفاوت بوده ولي اغلب منجر به تغيير ويژگي‌هاي اكولوژيكي تالاب‌ها مي‌گردند. پيامدهاي كشاورزي و آلودگي از مهم‌ترين و ملموس‌ترين عوامل تغيير دهنده تالاب‌ها محسوب مي‌شوند.

http://iranwetland.blogfa.com/cat-1.aspx

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 

چطور می‌شود خاطرات غیرواقعی در مغز ایجاد کرد؟

  برای اولین بار، دانشمندان با تحریک مستقیم سلول‌های عصبی مغزی، خاطراتی غیرواقعی در مغز ایجاد کرده‌اند که برای چند ثانیه هم باقی می‌مانند و در نتیجه امکان یادآوری آن‌ها هم وجود دارد. به کشف مدارهای مغزی حافظه کوتاه‌مدت بسیار نزدیکیم!

بهنوش خرم‌روز: حافظه و توانایی به خاطرسپاری و یادآوری اطلاعات، از عملکردهای پیچیده مغزی به شمار می‌آید و تا به حال تحقیقات و آزمایش‌های فراوانی، در تلاش برای کشف چرخه آن انجام گرفته‌اند. حالا به نظر می‌رسد بالاخره دانشمندان بخشی از این معما را حل کرده‌اند.
به گزارش پاپ‌ساینس،دانشمندان موفق شده‌اند برای اولین بار، خاطرات مصنوعی را به طور مستقیم وارد بافت مغزی موش‌ها کنند و با ذخیره شدن اطلاعات مختلف مربوط به حافظه کوتاه‌مدت در مغز این موش‌ها، ثابت کنند که سلول‌های مغزی می‌توانند اطلاعات مربوط به زمینه‌های خاص را در خود ذخیره نمایند. این اطلاعات به مدت ده ثانیه در سلول‌های بافت مغزی باقی می‌مانند و این بدان معنا است که امکان یادآوری آن‌ها وجود دارد، البته برای مدتی بسیار کوتاه.
عصب‌شناسان دانشکده پزشکی دانشگاه کیس وسترن ریزرو، برش‌های از مغز موش را برداشته و مسیرهای عصبی درون هیپوتالاموس را تحریک کردند تا بتوانند الگوهای فعالیت را بازشناسی کنند. به گفته این محققین،‌ مدارهای عصبی، تحریک‌های وارد شده را به مدت 10 ثانیه در خود نگه می‌دارند. آن‌ها می‌توانند با دقت این را بگویند چون سلول‌های عصبی مغزی دراین حالت به شیوه‌ای متفاوت رفتار می‌کنند، شیوه‌ای که در مطالعات دیگر بر روی میمون‌ها،‌ نشانگر فعالیت حافظه کوتاه‌مدت است.
این مطالعه به دانشمندان در درک نحوه عملکرد حافظه کوتاه‌مدت و نیز چگونگی ذخیره اطلاعات در مغز کمک می‌کند. حافظه کوتاه‌مدت، مانند به خاطر سپردن آدرس ای‌میل یا شماره تلفنی که فردی همین الان به شما می‌گوید، در مقایسه با حافظه‌ای که در یادگیری‌های بلندمدت دخیل است، مانند یادگیری نواختن پیانو یا راندن یک دوچرخه، از مسیرهای عصبی متفاوتی استفاده می‌کند.
اختلالاتی که در آن‌ها مغز رو به زوال می‌گذارد، معمولا روی این نوع از حافظه به شیوه‌های گوناگون اثر می‌گذارد. بنابراین فهم این تفاوت‌ها به دانشمندان کمک می‌کند برای بیماری‌هایی مانند آلزایمر،‌ درمان‌های بهتری بیابند.
بن استراوبریج،‌ عصب‌شناس و سرپرست این مطالعه در این زمینه می‌گوید: «این اولین بار است که کسی موفق شده راهی برای ذخیره اطلاعات به مدت چند ثانیه،‌ به طور مستقیم بر روی بافت مغزی پیدا کند، هم از نظر توالی زمانی و هم از نظر الگوهای تحریک. این مطالعه راه را برای تحقیقات آینده در جهت تشخیص مدارهای مغزی خاصی که به ما امکان ایجاد حافظه کوتاه‌مدت را می‌دهند،‌ هموار می‌سازد.»

 53272

http://www.khabaronline.ir/detail/242703/science/medical

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

برترین‌های پاپ‌ساینس جهان-

۱۰ کتاب علمی عمومی که دنیا را تغییر داد!

  نیوساینتیست در یک نظرسنجی با معرفی 25 کتاب علمی تاثیرگذار که دانشمندان برای مخاطب عام نوشته بودند و توانستند دنیا را تغییر دهند، از مخاطبان خود خواست برترین این کتاب‌ها را انتخاب کنند.

مجید جویا: نیم قرن پیش، زیست‌شناسی به نام ریچل کارسونیک کتاب علمی عامه‌پسندی (پاپ‌ساینس) نوشت که تاثیر آفت‌کش‌های شیمیایی را بر محیط‌زیست طبیعی فاش کرد و باعث مجادلات خشم‌آلودی در سطح جامعه شد. «بهار ساکت» (Silent Spring) جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های سال شد و به رغم این که کارسون در کمتر از 2 سال پس از انتشار کتاب درگذشت، میراث او باقی ماند؛ این کتاب به آغاز جنبش زیست محیطی در امریکا کمک کرد و هنوز هم الهام بخش مردم است.
این کتاب تنها یک مثال از تاثیر عمیق کتاب‌های علمی به زبان ساده است. دانش قدرتمندترین ابزاری است که ما برای تحلیل و دریافتن منطق حاکم بر جهان در اختیار داریم، و این تاریخ غنی کتاب‌هاست که به درک عمیق‌تر آن کمک می‌کند. برای پاسداشت این سنت، و به یاد پنجاهمین سالگرد انتشار «بهار ساکت» در ماه سپتامبر/شهریور، مجله نیوساینتیست تاثیرگذارترین این کتاب‌ها بر مردم را انتخاب کرده که در ادامه این مطلب به 10 کتاب اول این فهرست 25 تایی می‌پردازیم. بخش دوم این گزارش را فردا در خبرآنلاین مطالعه کنید


1- تاریخچه زمان (A Brief History of Time) نوشته استیفن هاوکینگ (1988/1367)
این احتمالا شناخته شده‌ترین کتاب کیهان‌شناسی از شناخته‌شده‌ترین دانشمند جهان است. از آن‌جاکه این کتاب اولین بار نزدیک به ربع قرن پیش منتشر شد، به دست‌کم 40 زبان ترجمه شده و تاکنون 9 میلیون نسخه از آن فروخته شده است.

 

 

 

 

2- مقاله‌ای در اصل جمعیت (An Essay on the Principle of Population) نوشته توماس رابرت مالتوس (1798 / 1177)
کتاب بسیار مجادله‌برانگیز مالتوس از دل بحثی با یک دوست در مورد «پرسش عمومی رشد آینده جامعه» زاده شد. به رغم این‌که این چاپ اول این کتاب در سال 1798/1177، به منظور رد تصور کمال‌پذیری انسان بود، با توجه به این که افزایش جمعیت یکی از مهم‌ترین مسائل قرن 21 است، خللی بر ایده او وارد نشده است.

 

 

 

3- سیاه‌چاله‌ها و انحنای زمان (Black Holes and Time Warps) نوشته کیپ تورن (1994/1373) :
شروع کار این کتاب با یک سری محاسبات روی کاغذپاره‌های دم‌دستی بین او و دوستش کارل ساگان بود که در آن زمان روی داستان علمی‌تخیلی «تماس» (Contact) کار می‌کرد و می‌خواست که شیرزن قهرمانش با استفاده از میان‌برهایی در سیاه‌چاله‌ها در زمان سفر کند. ولی این کار برای کیپ تورن که فیزیکدان نظری بود، از یک کنجکاوی ابتدایی فراتر رفت. آن‌گونه که ساگان بعدها در مصاحبه‌ای گفت: «من یک نامه طولانی از کیپ دریافت کردم که تقریبا 50 خط معادلات منطقی داشت». این نامه بعدها به کتاب «سیاه‌چاله‌ها و انحنای زمان» تبدیل شد که توضیح می‌دهد سفر زمان در دنیای واقعی فیزیکی چگونه می‌تواند کار کند. این کتاب تبدیل به کتاب پرفروشی تبدیل شد و «تماس» هم خیلی بد نفروخت: در سال 1997/1376 فیلم درخشانی با بازی جودی فاستر از روی آن ساخته شد.

 

 

 

4- روشن‌تر از هزار خورشید: تاریخ شخصی دانشمندان اتمی (Brighter Than a Thousand Suns: A personal history of the atomic scientists)نوشته رابرت جانگ (1956/1325)، چاپ اول در آلمان
رابرت جانگ، تاریخ‌دان و روزنامه‌نگار در حال مصاحبه با دانشمندان اتمی برای یک فیلم مستند در مورد ساخت بمب‌های اتمی بود که دریافت هرآن‌چه را برای نوشتن یک کتاب روشنگرانه لازم دارد، در اختیارش است. «روشن‌تر از هزار خورشید» تاثیر عمیقی بر جنبش ضد تسلیحات اتمی در سراسر جهان داشت و در کل، چشم‌های دنیا را به آغاز عصر اتمی و مسابقه تسلیحاتی باز کرد.

 

 

 

5- آشوب: ساختن دانشی جدید ( Chaos: Making a new science) نوشته جیمز گلیک (1987/1366) :
کتاب آشوب جیمز گلیک، اولین کتاب علم به زبان ساده بود که به حوزه نوظهور نظریه آشوب پرداخته بود و برای نویسنده روزنامه‌نگارش، جایزه پولیتزر را به ارمغان آورد. این کتاب نه فقط این مباحث پیچیده فیزیکی را به میان عموم آورد، بلکه به ورود آن به دیگر حوزه‌های علم نیز کمک کرد.

 

 

 

6- آشفتن دنیا ( Disturbing the Universe) نوشته فریمن دایسون (1979/1358)
«آشفتن دنیا» که ترکیبی از اتوبیوگرافی، اندیشه‌ای در شعر و فلسفه و کاوشی در فیزیک و تاریخ جنگ سرد بود، با هر چیز دیگری متفاوت است. فریمن دایسون مرد عنکبوتی فیزیک است: در اتوبیوگرافی خود، او خود دانشمندان را تبدیل به مسئله می‌کند: هر چه قدرت بیشتر باشد، مسئولیت بیشتر می‌شود.

 

 

 

7- گایا: نگاهی تازه به زندگی روی زمین (Gaia: A new look at life on Earth ) نوشته جیمز لاولاک (1979/1358)
چهار سال پیش از این که کتابی منتشر شود که جهان را با نظریه گایا آشنا کند (نظریه‌ای که بیان می‌دارد هر چیزی بر روی زمین بخشی از یک سیستم درهم تنیده، رو به تکامل و خودکنترلی است) ، جیمز لاولاک این ایده را در نیوساینتیست مطرح کرده بود. تخریب سیستم‌های زیست‌محیطی یا گونه‌ها، می‌تواند پایداری کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد.

 

 

 

8- گودل، اشر، باخ: یک جهش طلایی ازلی (Godel, Escher, Bach: An eternal golden braid) نوشته داگلاس هافستدتر (1979/1358)
این کتاب که به طور خلاصه GEB نامیده می‌شود و برای داگلاس هافستدتر یک جایزه پولیتزر به ارمغان آورده بود، به علایق و هوس‌های هم‌پوشاننده سه مرد بزرگ پرداخته بود: کرت گودل ریاضی‌دان، ام‌سی اشر هنرمند گرافیست و یوهان سباستین باخ موسیقی‌دان. این کتاب که ترکیب جالبی از علم و هنر است، بر نسلی از اندیشمندان تاثیر گذاشته است. ما به بیشتر از این‌ها احتیاج داریم.

 

 

 

9- تفنگ‌ها، ریشه‌ها و فولاد ( Guns, Germs and Steel) نوشته جارد دایموند (1997/1376)
این کتاب پرفروش برای نویسنده‌اش که زیست‌شناس دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس است، یک جایزه پولیتزر به ارمغان آورد. «تفنگ‌ها، ریشه‌ها و فولاد» بررسی می‌کند که چرا جوامع مدرن انسانی تا این حد با هم تفاوت دارند و در آن‌ها برخی از فرهنگ‌ها وابسته به فرایندهای صنعتی هستند در حالی که دیگران تا همین اواخر از ابزارهای ساده‌تری استفاده می‌کردند.

 

 

 

 

10- درباره منشا انواع (On the Origin of Species) از چارلز داروین (1859/1238)
چارلز داروین طبیعت‌شناس انگلیسی بیش از 150 سال پیش نظریه تکامل خود را برای خوانندگان عامی نوشت. توماس هنری هاکسلی در همان زمان نوشت: «از پیرزنان تا فلاسفه، همه می‌توانند کتاب آقای داروین را بخوانند». به رغم آنکه منشا انواع همه را به دو دسته موافقان و مخالفان خود تقسیم کرد، اما تردیدی نیست که «عصر جدیدی را در تاریخ طبیعی» آغاز کرد. انتشار این کتاب در سال 1859 نحوه درک مردم از منشا خود را تغییر داد و بنیاد جدیدی برای زیست‌شناسی تکاملی بنا نهاد.
http://www.khabaronline.ir-زمان انتشار: ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۱/۶/۴ - 53271

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 

سفری شگفت‌انگیز به اعماق جهان 

  پدیده‌هایی را که به‌طور روزمره با آن‌ها سروکار داریم معمولا بر حسب متر اندازه‌گیری می‌کنیم؛ اما بد نیست گاهی نگاهی به جایگاهمان در جهان (از هر دو سوی) بیندازیم. جهان بسیار ریزها و بسیار بزرگ‌ها

علی رنجبران: ماجرا از آنجایی آغاز شد که در سال‌های بسیار دور، هزاران سال پیش، در یک شب گرم تابستانی مردی که به خانه باز می‌گشت به آسمان نگاه کرد. او دریافت که بر خی از این نقاط نورانی حرکت می‌کنند. یونانی‌ها آن اشیاء متحرک را پلانتیس (به معنی سرگردان) نامیدند و شاید بتوان این جا را آغاز شناخت ما از جهان اطرافمان دانست. بعد تر فیلسوفان یونانی کوچک‌ترین جزء ماده را که غیرقابل تقسیم می‌دانستند، اتم نامیدند؛ نامی که هنوز هم پا بر جا است و البته ما می‌دانیم که غیر قابل تقسیم نیست. بدین ترتیب ما از سال‌ها قبل فهمیده‌ایم که جهان در دو سوی ما به سمت بی‌نهایت کوچکی و بی نهایت بزرگی می‌رود؛ فقط کافی است از مقیاس معمولی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم کمی دور شده و ژرف‌تر بیندیشیم. فایل فلش زیر هم به ما کمک می‌کند درک بهتری از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم به دست بیاوریم.
در این فایل باید انتخاب کنیم که به کدام سمت پیش برویم؛ یا به سمت ابعاد بزرگ جهان به یا به جهت ریزترین اجزای تشکیل دهنده ماده. در هر دو سمت جذابیت‌های زیادی وجود دارد. کافی است چرخ ماوس‌تان را به سمت خودتان بچرخانید یا دکمه راست را فشار دهید تا به سمت ابعاد بزرگ‌تر حرکت کنید. واحد همه اندازه‌گیری‌ها همان متر معمولی است. در میانه راه دایناسورها را خواهید دید و در سمت و چپ و پائین فایل، ابعادی را که در آن به سر می‌برید ی‌توانید بخوانید. کمی طول می‌کشد تا به اندازه 10 به توان 7 برسید و از کره زمین خارج شوید. 10 به توان 10 متر جایی است که می‌توانید ستاره‌های نظیر یا بزرگ‌تر از خورشید را بشناسید. در 10 به توان 13 به ابعاد فاصله فضاپیمای ویجر1 از زمین خواهید رسید که تقریبا برابر یک روز نوری است. در 10 به توان 21 متر، ابعاد جهانی مملو از کهکشان را درک خواهید کرد. در 10 به توان 27 متر ابعاد جهانی که می‌شناسیم و دیده‌ایم به پایان می‌رسد. در هر قسمت هم می توانید با کلیک روی نوشته‌ها اطلاعاتی راجع به چیزهایی که در آن وجود دارد بخوانید.
اما سفر برای شناخت ابعاد جهان هنوز تمام نشده. از همان نقطه شروع این بار چرخ موس را به سمت روبرو بچرخانید یا دکمه سمت چپ را فشار دهید تا به درون جهانی پر از شگفتی و نادیدنی از ابعاد کوچک‌تر از متر سفر کنید. در 10 به توان منفی 4 متر (معادل یک دهم میلی‌متر) به ابعاد قطر موی سر انسان می‌رسید و البته کلی چیز دیگر.10 به توان منفی 8 ابعاد دی.ان.ای است که بدن ما و سایر جانداران را شکل داده؛ 10 به توان منفی 14 ابعاد هسته اتم است و کمی بعدتر به اجزای تشکیل‌دهنده پروتون و نوترون یعنی کوارک‌ها می‌رسید. در 10 به توان منفی 24 هم به آخرین چیزی که می‌شناسیم می‌رسید یعنی یک نوتروینو و بعد وارد جهانی می‌شوید که به کویر پلانک مشهور است. از این جا دیگر به هیچ چیزی برنمی‌خوریم تا به طول پلانک برسیم یعنی 10 به توان منفی 35 متر و اینجا دیوار پلانک است، نه در زمان و نه در ابعاد، درک ما از آن عقب‌تر نمی‌رود البته فعلا.
از کاوش در ابعاد جهان لذت ببرید!

5353

 

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 

آیا گرمایش جهانی به مرحله غیر قابل کنترل رسیده است؟ 

  کاهش وسعت کلاهک یخی قطب شمال به کمترین میزان طی ۳۰ سال اخیر می‌تواند باعث رها شدن مقدار زیادی گار متان به داخل جو شود، موضوعی که ممکن است گرمایش جهانی را وارد فاز برگشت‌ناپذیر کند.

علی رنجبران: وسعت منطقه کلاهک یخی اقیانوس منجمد شمالی به کمترین میزان خودش از زمان آغاز مشاهدات ماهواره‌ای رسیده است. این را محققان ناسا از مرکز ملی برف و یخ می‌گویند که وسعت منطقه یخی قطب شمال را به وسیله یک حسگر مایکروویو اندازه‌گیری کرده‌اند. این میزان کاهش پوشش یخی در تاریخ اندازه‌گیری یخ‌های قطب شمال بی‌سابقه گزارش شده است.
به گزارش ناسا، پوشش یخی قطب در حال حاضر تنها 4.1 میلیون کیلومتر مربع است که حدود 70 هزار کیلومتر مربع از میزان ثبت شده در سال 2007/1386 کمتر است. به طور متوسط پوشش یخی تابستانه قطب شمال در هر 10 سال و در طی سه دهه گذشته 13 درصد کاهش را نسبت به دهه قبل نشان داده است. علاوه بر مساحت، ناسا چندی قبل اعلام کرد ضخامت این یخ‌ها هم در حال کاهش است. این کاهش در حالی اتفاق می‌افتد که بر خلاف تابستان سال 2007/1386 تابستان امسال چندان هم گرم نبود. رکوردها تاکنون معمولا در پایان تابستان ثبت می‌شد و این موضوع نشان می‌دهد که در طی چند هفته باقی‌مانده، احتمالا حجم بیشتری از یخ‌های قطبی ذوب خواهند شد. «تابستان 2007/1386 واقعا گرم بود و اگر این روند ادامه یابد، در تابستان‌های بعدی احتمالا حجم بیشتری از این یخ‌ها از دست خواهد رفت.» این را جوئی کومیسو مدیر پژوهش انجام شده و و محقق مرکز پروازی گدارد ناسا می‌گوید.

راهنمایی فلش: با حرکت دادن خط میانی تصویر می‏توانید وضعیت یخچال‎های قطب شمال زمین را در سال‎های 1980/1359 و 2012/1391 مقایسه کنید. 

ضخامت کمتر
اما پیش از این در فوریه 2012/بهمن 1390 ناسا در گزارشی اعلام کرده بود که قدیمی‌ترین و ضخیم‌ترین یخ‌های در اقیانوس منجمد شمالی با سرعتی بیشتر نسبت به لایه‌های جوان‌تر و نازک‌تر حاشیه کلاهک یخی قطب در حال ناپدید شدنند. لایه‌های ضخیم که تحت عنوان لایه‌های چندین ساله شناخته می‌شوند، معمولا از دوره ذوب شدن تابستانی جان سالم به در می‌بردند در حالی که یخ‌های نازکی که در زمستان در اطرافشان شکل می‌گرفتند، در تابستان ذوب می‌شدند. تحقیقات جدید نگاهی دقیق‌تر است به لایه‌های یخی چندین ساله که با گذشت هر زمستان در طول سه دهه گذشته از میزان آن کاسته شده است. این مطالعه نشان می‌دهد یخی که در شروع مطالعه حداقل و در کمترین حالت 15 درصد سطح اقیانوس را پوشانده بود، در هر دهه حداقل 13 درصد از ضخامتش کاسته شده است.
در این تحقیق اما یک اندازه‌گیری دیگر وجود دارد که به محققان اجازه می‌دهد دریابند چطور کلاهک‌های یخی تکامل پیدا می‌کنند و آن، منطقه‌ای است که به طور کامل با یخ پوشیده شده و دسترسی به سطح آب اقیانوس قطبی در آن ممکن نیست. با اندازه‌گیری جدید محققان دریافتند که کل حجم یخ چه اندازه است و این موضوع باعث شد تا کوسمیو متوجه شود روند ذوب شدن یخ در دهه گذشته با نرخ بیشتر و حدود 17.2 درصد رخ داده است: «قطر لایه یخی قطب هم به سرعت در حال کم شدن است و اجزاء مختلف لایه‌های آن نازک‌تر می‌شوند. در همین زمان دمای سطح منطقه قطبی هم افزایش یافته است و این به معنای زمان کوتاه‌تر برای تشکیل یخ‌های جدید است.»
به این ترتیب و بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی انتظار می‌رود تا چندی دیگر در تابستان اثری از این اقیانوس یخ‌ها بر جای نماند. موضوعی که علاوه بر تاثیر بسیار مخرب بر اکوسیستم قطب تاثیر بسیار زیادی بر روی آب‌وهوای جهانی خواهد داشت.

سریع‌تر از قبل
طی 13 میلیون سال اخیر، کره زمین شاهد پوشیده بودن قطب شمال با لایه‌ای از یخ ضخیم در تمام سال بوده است. هر تابستان و در میانه‌های سپتامبر/اواخر شهریور، این میزان یخ به کمترین مقدار خودش می‌رسید و با سرد شدن هوا دوباره رشد می‌کرد. اما گرمایش جهانی به قطب شمال بیشتر از هر جایی آسیب وارد کرده است. در سال 2012/1391 اعلام شد میزان دی‌اکسیدکربن اندازه‌گیری شده در جو در منطقه قطبی به عدد 400 ذره در یک میلیون ذره رسیده که 50 ذره بیشتر از حد امن برای این گاز گلخانه‌ای است. بنا بر این میزان متوسط دما با سرعت دو برابر هر جای دیگری از زمین رشد کرده و بالا رفته است و بر اساس مدل‌ها دمای قطب شمال احتمالا تا سال 2100/1479 بین 6 تا 14 درجه گرم‌تر خواهد شد که بستگی به سرعت ناپدیدی شدن یخ‌های قطبی دارد.
قبل از این پیش‌بینی می‌شد که تابستان سال 2050/1429 زمانی باشد که اثری از یخ‌ها در تابستان دیده نشود اما ادامه این روند می‌تواند باعث روی دادن هر چه سریع‌تر این اتفاق شود. پیتر والدهام، استاد دانشگاه کمبریج در این باره می‌گوید: «پیش از این گروهی از دانشمندان پیش بینی کرده بودند عقب‌نشینی این کلاهک منجمد آن قدر سرعت خواهد گرفت که در تابستان 2015/1394 یا 2016/1395 دیگر اثری از آن دیده نخواهد شد».

 

تاثیر آب شدن یخ‌ها
یخ‌های کمتر قطب شمال به این معناست که نور بیشتری به کف اقیانوس می‌تابد و زندگی بیشتری در آنجا جریان می‌یابد، اما این موضوع باعث می‌شود که آب‌های سطحی هم گرم‌تر شوند و روند ذوب شدن یخ‌های شدت بیشتری بگیرد. بر اساس اندازه‌گیری‌ها میزان متوسط ذوب‌شدن یخ‌ها در پایان تابستان از سال 1979/1358 تا 2000/1379 معادل 1200 کیلومتر مکعب بوده، در حالی که امسال به رقم 3000 کیلومتر مکعب رسیده است. «ما سه چهارم مسیر تابستان‌های بدون کلاهک یخی قطب شمال را طی کرده‌ایم. موضوعی که عواقب ناگوار آب و هوایی، جئوپولیتیکال، محیطی و اقتصادی دارد.» این را ژیانگ دونگ ژیانگ از دانشگاه آلاسکا می‌گوید و می‌افزاید: «طوفان‌های گرمسیری گرما را از عرض‌های پاین‌تر به سوی قطب می‌برند و این موضوع هم به ذوب شدن بیشتر از اندازه یخ‌ها کمک کرده است. این طوفان‌ها در گذشته کمتر و وکوتاه‌تر بوده‌اند، اما حالا بیشتر و طولانی‌تر شده‌اند؛ مثل طوفان اوایل آگوست/اواسط مرداد گذشته».
اما ذوب شدن این یخ‌ها علاوه بر اینکه تحت تاثیر گرمایش جهانی است، می‌تواند بر آن تاثیر هم بگذارد. علاوه بر گرم‌تر شدن آب‌های سطحی در اثر تابیدن نور به کف اقیانوس، ذوب شدن این یخ‌ها می‌تواند باعث آزاد شدن گاز متان از دورن یخ‌ها و همین طور بستر اقیانوس شود.
متان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای بعد از دی‌اکسیدکربن است و اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد میزان آن بعد از چندن سال ثبات در حال افزایش است. منابع متعددی برای این گاز در کره زمین وجود دارد. برخی از آن‌ها طبیعی و برخی به وسیله انسان تولید می‌شوند. برای مثال محل‌های دفن زباله و یا مزارع پرورش حیوانات از جمله منابع انسان‌ساز تولید متان هستند.،اما منابع غیرمعمول و ناشناخته‌ای هم برای متان وجود دارد. 

تراژدی متان
محققان هزاران منطقه را در زیر یخ‌های قطبی شناسایی کردند که هزاران سال است گاز متان در آن‌ها به دام افتاده است. البته بررسی این‌که متانی که به جو زمین وارد می‌شود از کدام یک از این منابع منتشر شده کار آسانی نیست؛ اما محققانی که در یک پروژه قطبی زیر نظر کتی والتر آنتونی از دانشگاه آلاسکا کار می‌کنند، موفق شده‌اند گاز متانی را که به مدت طولانی ذخیره شده است با شناسایی ایزوتوپ‌های مختلف کربن در مولکول متان ردگیری کنند. با استفاده از جستجوگرهای زمینی و هوایی آن‌ها توانستند بیشتر از 150هزار مورد نشت گاز را فقط در یخ‌های آلاسکا و گرینلند شناسایی کنند. مدل‌سازی محلی نشان داد که بیشتر این گازها از منابع قدیمی به دام افتاده در یخ‌ها هستند.


کتی والتر می‌گوید: «ما مشاهده کردیم که بسیاری از نشت‌ها در نقاط مرزی دریاچه‌های یخ‌زده باستانی رخ می‌دهد که بر اثر گرمایش جهانی در حال ذوب شدنند. اگر این اتفاق در مناطق دیگری که شامل مناطق یخ‌زده هستند، مثل سیبری، رخ دهد آن وقت میزان بسیار زیادی از گاز متان وارد جو می‌شود و یک روند غیر قابل برگشت در گرم شدن زمین به جریان خواهد افتاد».
اما حالا و با گرم شدن و ذوب شدن یخ‌های قطبی این گاز که تاثیر گلخانه‌ای فراوانی دارد دوباره به جو زمین وارد و باعث سرعت بخشیدن به گرمایش جهانی می‌شود. بر اساس یک تحقیق که در مجله نیچر علوم زمین به چاپ رسیده، میزان گاز به دام افتاده در یخ‌ها آن‌قدر زیاد هست که بتواند ضربه‌ای کاری به تغییرات آب‌وهوایی وارد کند. این موضوع نشان می‌دهد که گرمایش جهانی ممکن است در یک دور بدون توقف افتاده باشد. نیبست اوون، استاد رویال هال‌وی لندن می‌گوید: «در تحقیقات انجام شده مناطق قطبی بیشتر از سایر مناطق تحت تاثیر گرمایش جهانی قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث آزاد شدن متان می‌شود و در حقیقت گرمایش باعث گرمایش بیشتر می‌شود.»
علاوه بر این‌ها گرم شدن آب در یاها می‌تواند باعث ذوب شدن لایه پرمافراست یا همان لایه منجمد دائمی اعماق یخچال‌ها شود که به‌نوبه به فوران گاز متان از سراسر منطقه قطبی منجر خواهد شد. به‌نظر می‌رسد اتفاقی مشابه موجب یکی از انقراض‌های بزرگ تاریخ زمین در گذشته شده و در صورت وقوع، بیشترین تاثیر را از نظر عمق و اندازه بر تمدن بشری خواهد گذاشت.

http://www.khabaronline.ir/detail/242771  - زمان انتشار: ۷:۱۵ - ۱۳۹۱/۶/۲۳

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

ابر
محمدجواد محمدي زاده در حاشيه برگزاري جلسه کارگروه بند (الف) ماده 189 برنامه پنجم توسعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابرهايي که به سمت ايران مي‌آيند از سوي برخي از کشورهاي اروپايي تخليه مي‌شود.

 

به گزارش فارس وي گفت: در اينکه امروز علمي وجود دارد که تخليه بار ابرها انجام مي‌شود، هيچ ترديدي وجود ندارد.
معاون رئيس جمهور ادامه داد: در جلساتي که با کشورهاي مختلف داشته‌ايم اين نگراني را هم مسئولان ارشد کشورهايي مانند ترکيه داشته‌اند که اين علم در حوزه تخليه بار ابرها وجود دارد.
وي گفت: در عين حال مسئله‌اي که الان در کل جهان مطرح است، تغييرات اقليمي که اتفاق مي‌افتد است. پديد‌هاي نو ظهوري مثل گرد و غبار، خشکسالي و ذوب شدن يخ‌ها از جمله اين تغييرات اقليمي است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تصريح کرد: بنابراين بخشي از اين خشکسالي‌هايي که نه تنها در ايران بلکه در کشورهاي اطراف وجود دارد علتش در تغييرات آب و هوايي و کاهش نزولات آسماني است. همچنين بخشي از اين خشکسالي ها به دليل تخليه بار ابرهايي است که توسط برخي از کشورها انجام مي‌شود.
محمدي‌زاده بيان کرد: اصل اين موضوع تاييد مي‌شود که بعضي از کشورهاي اروپايي چنين کاري را انجام مي‌دهند، اما چون مستندات علمي قابل قبولي را بايد جمع و بعد اظهار نظر کرد، همچنين در حال حاضر اسم اين کشورها را نمي‌توانيم اعلام کنيم.
وي ادامه داد: قطعا اين موضوع به لحاظ حقوقي قابل پيگيري است، زيرا مولفه‌هاي اصلي حيات در حوزه محيط زيست، مولفه‌هايي نيست که حدود جغرافيايي داشته باشد، يعني نمي‌توان گفت که اين آب، خاک و... براي ايران و يا براي کشور ديگري است.
محمدي‌زاده تصريح کرد: هيچ کشوري نبايد بهره برداري‌اش از منابع طبيعي بيش از ظرفيت طبيعي‌اش باشد و اين مسئله به لحاظ حقوقي نيز قابل پيگيري است.
معاون رئيس جمهور در ادامه به طرح شهرداري در مورد مه پاشي در سطح خيابان‌ها براي جلوگيري از بروز گرد و غبار اشاره کرد و گفت: در اين طرح‌ها هيچگونه پشتوانه علمي وجود ندارد.
وي گفت: مه پاشي و روش‌هاي ديگري که براي کاهش آلودگي هوا انجام مي‌شود نتيجه بخش نيست.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اضافه کرد: همچنين در سال جاري کاهش گازهاي مخرب در تهران 30 درصد و در شهري مثل اراک ميزان گاز‌هاي مخرب 60 درصد کاهش داشته است.
معاون رئيس جمهور با اشاره به دليل کاهش گازهاي مخرب اشاره کرد و گفت: ارتقاي کيفيت سوخت، ارتقا صنعت خودرو سازي کشور، تقويت حمل و نقل عمومي و مهندسي ترافيک در حمل و نقل شهري از دلايل کاهش آلودگي هوا و گاز‌هاي مخرب است.
وي اضافه کرد: اين روش‌ها نظر‌هاي فردي است که پشتوانه علمي ندارد.


http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7734
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

سميرم

با گذشت يک سال از کشتار وحشيانه خرس ماده سميرم و دو توله اش، قاتلان هنوز به مجازات عمل خود نرسيده اند. در حالي که يکي از قاتلان سال گذشته دستگير و مدت کوتاهي در زندان بود، به دليل متواري بودن شريک جرم، حکم غير قابل اجرا و قاتل از زندان آزاد شد.

شهريور ماه سال گذشته، فيلمي منتشر شد که مضمون آن کشتار يک خرس مادر و دو توله اش در ارتفاعات سميرم بود. قاتلان که در تمام طول مدت فيلم برداري با تلفن همراه مي خنديدند و تفريح مي کردند، شکم توله ها را پاره کردند. توله ها را روده هاي بيرون ريخته از شکم آن قدر زوزه کشيدند تا تلف شدند. پس از انتشار اين فيلم و واکنش افکار عمومي، يکي از قاتلان دستگير شد و زمان کوتاهي در زندان بود اما به دليل دستگير نشدن شريک جرم، حکم غير قابل اجرا اعلام و زنداني آزاد شد.
فيم منتشر شده نشان مي دهد که قاتلان خرس ها در سميرم ابتدا خرس مادر را با شليک گلوله کشتند و سپس شکم توله ها را پاره کردند. توله هاي زخمي با امعا و احشاي بيرون ريخته آن قدر زوزه کشيدند و دويدند تا در نهايت از شدت خونريزي تلف شدند. کشتار خرس ها در بهار سال گذشته روي داد.
«شهرام اميري شريفي»، مديرعامل انجمن ديده بان حقوق حيوانات در پاسخ به اين پرسش که پس از گذشت يک سال از انتشار فيلم، سرانجام قاتلان خرس هاي سميرم چه شد، به CHN گفت: «يکي از قاتلان دستگير شد و براي مدتي کوتاه در زندان بود اما از آن جا که شريک جرم دستگير نشد، حکم غيرقابل اجرا و زنداني با قيد وثيقه آزاد شد.»
به گفته او، يکي از قاتلان هنوز متواري است و ماموران قضايي تاکنون موفق نشده اند او را دستگير کنند.
جريمه کشتن يک خرس در ايران تنها 700 هزار تومان است که اين رقم، رقمي ناچيز است که به هيچ وجه نمي تواند بازدارنده باشد. اين در حالي است که در حال حاضر خرس قهوه‌اي ازگونه‌هاي در معرض تهديد در ايران است.


http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7733ن
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: پنج شنبه 23 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 انسان با آلوده کردن محیط زیست با انواع زباله‌هایی که قابل یا غیرقابل بازیافت هستند تاثیر عمیقی بر محیط زیست و سلامت خود و سایر جانداران گذاشته و انواع بیماری‌ها و نارسایی‌ها تا انقراض گونه‌های جانوری را پدید آورده است.

به گزارش فارس، حیوانات یکی از ارکان اصلی طبیعت و از زیبایی‌های آفرینش هستند که انسان با استفاده بی‌رویه از منابع و آلوده کردن محیط زیست هر روز مکان زندگی و سلامت این موجودات و البته خود را به هم می‌زند.

هنرمندی به اسم “سایاکا گانز” با استفاده از زباله‌های پلاستیکی دور ریختنی مجسمه‌های زیبایی از حیوانات ساخته که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند، این هنرمند با ساخت این مجسمه‌ها درصدد یادآوری حفظ و پاک نگهداشتن محیط زیست و ترویج فرهنگ بازیافت زباله است.

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 حشره‌شناسان دریافتند: تخم حشرات بر روی گیاهان باعث تولید بویی توسط گیاه می‌شود که با اثرگذاری بر روی جمعیت گیاهان مختلف، به خلاص شدن از شر آفت قبل از وارد آمدن آسیب به گیاه کمک می‌کند.

به گزارش ایسنا، محققان لابراتوار حشره‌شناسی دانشگاه واگنینگن و موسسه اکولوژی هلند به سرپرستی «نینا فاتورس»، تأثیر زنبورهای انگلی بعنوان دشمن طبیعی آفت کلم را مورد بررسی قرار دادند.

«پروانه سفیده بزرگ کلم» یکی از متداول ترین آفات کلم بوده و زنبور انگلی نیز مهمترین دشمن این آفت محسوب می شود.

محققان در این مطالعه، حمله زنبورهای انگلی در اثر بوی ساطع شده از گیاه در زمان تخم گذاری پروانه را مورد بررسی قرار دادند.

تحقیقات نشان می دهد، تخم «پروانه سفیده بزرگ کلم» باعث تحریک شیمیایی بسیار خاص و تغییرات ساختاری در گیاه می شود که زنبورهای انگی را به خود جلب کرده و باعث حمله آنها به تخم های پروانه یا سایر آفت های موجود بر روی گیاه می شود.

پاسخ شیمیایی خاص گیاه به وجود تخم پروانه، به دفع زودهنگام آفت پیش از تبدیل شدن لاروها به یک پروانه بزرگ و وارد آمدن آسیب جدی به گیاه منجر می شود.

نتیجه این تحقیق در مجله PLoS ONE‌ منتشر شده است.

http://arw.ir/?p=35519

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 اسب آبی [منظور اسب دریایی است] با نام علمی هیپوکامپ ارکتوس نوع نژاد خاصی از اسب‌‌های دریایی است که تنها یک گام تا نابودی این‌گونه از اسب‌‌های دریایی مانده است. این گروه از اسب‌‌های آبی بومی کشور‌های غرب اقیانوس اطلس هستند و گونه در معرض خطر انقراض به حساب می‌آیند.

به گزارش باشگاه خبرنگارن اخیراً یک گروه از محققان ژنتیک و اصلاح نباتات جهت نجات این‌گونه اسب‌‌های آبی آنها را در محیط آزمایشگاهی پرورش دادند، تا این که پس از چند ماه یکی از تکنسین‌‌های آزمایشگاه متوجه شد در آکواریوم، موجودات بسیار ریزی شناور شده‌اند.
پس از بررسی آکواریوم مشخص شد که ۱۵ اسب آبی کوچک کاملاً شکل گرفته‌اند. قد و قامت کوچک این اسب‌‌های آبی که به اندازه نوک مداد بود و در اندازه‌گیری تنها ۳ میلی‌متر طول داشت محققان را شگفت‌زده کرد. اسب‌‌های آبی به موجودات افسانه‌ای شباهت دارند زیرا نصف بدن آنها اسب و نصف دیگر بدنشان ماهی است.
محققان توانستند سلول تخم اسب‌‌های آبی نر و ماده را با هم ترکیب کنند. آنها سپس سلول تخم را در آکواریوم بونموث قرار دادند و با استفاده از برنامه پرورشی خاص و حفاظت شبانه‌روزی نوزادان اسب آبی را تولید کردند.
نوزادان پرورش یافته عموماً از پلانکتون‌‌هایی به نام آرتمیا تغذیه می‌کنند و در مدت ۱۰ ماه ۵ سانتی‌متر به قدشان افزوده می‌شود.
گری هیکس یکی از محققان این طرح گفت: اسب‌‌های آبی در حال حاضر نزد والدین شان تغذیه می‌شوند و امیدواریم با تولید انبوه، این‌گونه در معرض خطر را نجات دهیم.

http://arw.ir/?p=32329

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

لکه نفت و لاک پشت دریایی

 لاک بیضی شکل و گود که پهنایش حدود ۸۸ درصد طولش است و سر کوچک از ویژگی های لاک پشت سبز دریایی است که شامل هفت گونه لاک پشت دریایی سبز، عقابی، سرخ، زیتونی و چرمی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران خدیووند کارشناس محیط زیست در این باره می گوید: لاک پشت های دریایی جز رده خزندگان هستند موجوداتی با جثه ای بزرگ و با قدمت ۲۷۵ میلیون ساله از عصر دایناسور ها تا کنون زندگی می کنند.
وی افزود: آنها با مهاجرت های طولانی اکثر سواحل اقیانوسها و دریاها را شنا می کنند،از ۸ گونه لاک پشت دریایی ۷ گونه ی ان در لیست سرخ iucn ثبت شده اند و از میان ۵ گونه در آبهای خلیج فارس زندگی می کنند که در صورت عدم اجرای برنامه های صحیح حفاظتی برای حفظ زیستگاههای طبیعی آن به شدت آسیب خواهند دید.
وی ادامه داد: فقط دو گونه لاک پشت عقابی و سبز برای لانه گزینی و تخم گذاری به سواحل استان هرمزگان می روند. محل لانه گزینی این دو گونه در ایران و سواحل استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان  و بلوچستان است.
وی با بیان این که نفت وارد شده به دریا از طریق ایجاد مسمومیت حاد و مزمن عامل نابودی لاک پشتان دریایی است خاطر نشان کرد: صید بی رویه به خصوص صید بالغین ، ساخت و ساز در سواحل، فاضلاب های شهری، همچنین تردد شناورها، انفجارات، آلودگی حرارتی، تخریب آبسنگ های مرجانی، ذوب شدن یخهای قطبی و بدنبال ان افزایش سطح دریاها، فرسایش سواحل و مانورهای دریایی نیز از عوامل انقراض لاک پشت های دریایی است.

http://arw.ir/?p=35602

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 

به گزارش فارس، این موجود کوچک، ظریف توانایی شگرف و خارق العاده‌ای در تغییر رنگ و هماهنگ کردن خود با محیط اطرافش دارد تا خود را از شر دشمنانش در امان نگه‌دارد.

 

 

زیستگاه این حشره در مالزی و اندونزی و به ویژه در جنگل‌های سوماتراست و جاهای مرطوب بهترین زیستگاه این حشرات ذکر شده است.

 

 

برعکس جثه کوچک و ظریف این حشره، غذای آن را حشراتی مانند پشه و زنبور تشکیل می‌دهند. همچنین این حشره می‌تواند، هرآنچه را کوچکتر از خود باشد به عنوان غذا بخورد. این خصوصیت اورکید مالزیایی موجب شده تا کشاورزان مالزیایی برای رهایی از حشرات مضر از این حشره در مزارع خود استفاده کنند.

 

 

جنس نر این حشره از جنس ماده آن بسیار کوچکتر است و حتی به نصف جثه ماده هم می‌رسد. آنچه در زیر مشاهده می‌کنید، تصاویری از این حشره زیباست.

 

 

 

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

حیوان آزاری

 آزار دادن حیوانات از نشانه‌های نگران‌کننده درباره ابتلای فرد به یک مشکل روانپزشکی است. اگر این مساله در زمان کودکی اتفاق بیفتد، احتمال ابتلا به «اختلال سلوک» را به ذهن متبادر می‌کند. «اختلال سلوک» یکی از نگران‌کننده‌ترین نابسامانی‌های روانی دوران کودکی و نوجوانی است که همراه با نشانه‌های دیگری از قبیل دروغگویی، آزردن کودکان کوچک‌تر، رفتارهای ضداجتماعی، فرار از مدرسه، آتش‌افروزی، سرقت، رفتارهای زودهنگام جنسی و مصرف مواد است. در دوران بزرگسالی آزردن جانوران یکی از ویژگی‌های مبتلایان به شخصیت ضداجتماعی است که این افراد بخش عمده جانیان و مجرمان را نیز تشکیل می‌دهند. در مجموع هر اندازه که فرد صفات انسانی بیشتری داشته باشد و قدرت همدلی او با انسان‌های دیگر و با موجودات زنده دیگر بیشتر باشد، کمتر احتمال دارد نسبت به جانوران خشونت و بی‌رحمی نشان دهد بلکه برعکس، از ویژگی‌های انسان سالم از نظر روانی و کامل از نظر دینی محبت به همه موجودات و از جمله جانوران است و ما در این مورد روایات متعددی از مهربانی و رافت و شفقت معصومان نسبت به جانوران داریم. برای نمونه روایت شده است زمانی که حضرت محمد (ص) قصد وضوگرفتن داشتند گربه‌یی به ظرف محتوی آب نزدیک شد و شروع به نوشیدن آب کرد. حضرت صبر کردند تا گربه تشنه سیراب شد و سپس با باقی آب مانده آن ظرف وضو گرفتند، یا روایت شده زمانی گربه‌یی به نزد حضرت محمد (ص) آمد و در گوشه دامان آن حضرت خوابش برد. زمانی که حضرت می‌خواست برخیزد برای آنکه خواب گربه آشفته نشود آن قسمت از قبای خود را که گربه بر آن خوابیده بود با خنجر برید و سپس برخاست. شنیده‌های زیادی نیز درباره رافت حضرت امام خمینی نسبت به جانوران از جمله گربه‌یی که در بیت ایشان ماوا گزیده بود وجود دارد و جالب است بدانید چنین فردی که قدرت‌های جهانی در برابر او دچار ترس می‌شدند، نسبت به موجودات بی‌پناه تا چه اندازه مهربان بود. باید توجه داشت که اهمیت به حقوق حیوانات جهان را نیز برای زندگی انسان بهتر می‌کند و در واقع تعادل حیاتی کره زمین به حفظ و بقای جانداران آن بستگی دارد. اگرچه جانوران موذی مستثنی هستند اما انسان باید حفظ گونه‌های جانوری و گیاهی را به عنوان یکی از تکالیف عمده زندگی خود انجام دهد و به نسل آتی نیز بیاموزد. از نظر روانپزشکی پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد مراقبت از جانوران اهلی سبب افزایش تمایل به زندگی و رفع افسردگی در بیماران دچار افسردگی و سبب کاهش اضطراب می‌شود و در سالمندان نیز مراقبت از جانوران خانگی به تمایل آنان برای زنده ماندن می‌افزاید. اصولا محبت به جانوران سبب افزایش مهربانی به انسان‌ها نیز می‌شود. افراد مبتلا به اختلالات شدید روانی از جمله دیگرآزاری یا سادیسم ممکن است برای غلبه بر حقارت شدید و فلاکتی که احساس می‌کنند، دست به آزار موجودات بزنند تا بلکه بر احساس حقارت و فلاکت خود غلبه کنند که البته چنین نتیجه‌یی به دست نمی‌آید و آزردن جانوران و شکنجه آنان تمرینی برای کشتن انسان‌هاست، کما اینکه فردی موسوم به محمد بیجه که چند سال قبل پس از تجاوز به پسران آنان را با زدن سنگ به سرشان می‌کشت، عنوان می‌کرد که در ابتدا با تزریق مواد شیمیایی به قورباغه‌ها و دیدن آزار آنها و سپس با بستن سگ‌ها و زدن پاره آجر به آنها احساس رضایت می‌کرده است. ضروری است که افرادی که دست به این اقدامات می‌زنند، نه‌تنها با توجه به مواد قانونی مختلف مورد مجازات قرار گیرند بلکه با بستری شدن در بیمارستان روانی، مورد ارزیابی و درمان نیز قرار بگیرند. زیرا این قبیل اعمال متاسفانه باعث تشویق در سطح جامعه و رواج خشونت نسبت به جانوران و انسان‌ها از طریق نمونه‌برداری می‌شود. ضروری است که مردم حتما در جریان مجازات این قبیل افراد ضداجتماعی قرار گیرند و نیز ضرورت دارد توجه به محیط زیست در ایران و جلوگیری و سپردن منابع طبیعی و حیات وحش را به بخش خصوصی متذکر شویم زیرا حیات وحش در ایران یک سرمایه ملی است و صحیح نیست برای سودجویی مثلا به شیخ‌های عرب تحویل داده شود تا به قتل‌عام جانوران بپردازند. به عنوان آخرین کلام ضروری است بدانیم شکار جانوران برای تفریح در دین مبین اسلام یک عمل حرام است.

منبع: روزنامه جامعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱/ فربد فدایی، روانپزشک و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

حقوق حیوانات

 ابتدا: به عنوان یک زیستمند، انسان از ابتدا با حیوانات همزیستی داشته است. همزیستی به معنای اکولوژیک آن، اینکه از گوشت حیوانات انسان سدجوع می‌کرده و با پوست‌شان تن برهنه خود را می‌پوشانده است. اگر فسیل کشف‌شده در آفریقا را ملاک قرار بدهیم، می‌توان گفت این ماجرایی است یک میلیون ساله. اما اگر اهلی شدن حیوانات را نقطه آغاز برقراری رابطه عاطفی بین انسان و حیوانات بدانیم، آن وقت حداکثر باید چهار هزار سال به عقب برگردیم؛ زمانی که نخستین سگ توسط انسان اهلی شد. از آن زمان تاکنون وجهی عاطفی و فراجسمانی برای حیوانات قائل بودن کمابیش در همه ادیان و آیین‌های بشری وجود داشته، به ویژه در ادیان شرق آسیا که گاه حتی کار به پرستش حیوانات هم می‌رسیده است. با این وجود صحبت از حقوق حیوانات یک امر جدید است و ریشه در تفکر جدید دارد. تفکری که برخلاف آموزه‌های شرقی برای انسان جایگاهی بس فروتنانه در عالم خلقت قائل است و حیوانات را نه از جهت نفعی که برای انسان دارند، بلکه از آن جهت که فی حد ذاته ارزشمندند واجد حق حیات می‌داند. البته رگه‌هایی از این تفکر در آیین‌های ایران باستان دیده می‌شود، مثلا طبیعتگرایی محض شاهنامه که در ابیاتی اینچنین رخ می‌نمایاند: سیاه‌اندرون باشد و سنگدل/ که خواهد که موری شود تنگدل. یا: میازار موری که دانه‌کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است.

بعد: اما گروهی اعتقاد دارند رعایت حقوق حیوانات اساسا یک مرحله اجتماعی مابعد حقوق بشری است. حقوق بشر به مفهوم مدرن آن. یعنی جامعه مدرن اگر در زمینه رعایت حقوق فردی به الزام تام نرسیده بود، برای حیوانات ارزش ذاتی و نه فقط ابزاری قائل نمی‌شد. حتی گفته می‌شود این گذار اکنون به مرحله رعایت حقوق جمادات و اشیا رسیده است. یعنی جامعه مدرن به تدریج به حقوق ذاتی برای کوه‌ها و رودخانه‌ها و صخره‌ها هم فارغ از نفع یا ضرری که برای انسان دارند خواهد رسید. بر این مبنا می‌توان مراحل گذار از خودپسندی تاریخی و عمدتا شرقی بشر را این‌گونه برشمرد: از رعایت حقوق فقط یک قشر برگزیده از انسان‌ها به رعایت حقوق همه انسان‌ها فارغ از نژاد و جنسیت و مرام آنها- از رعایت حقوق انسان‌ها به رعایت حقوق حیوانات- و از رعایت حقوق حیوانات به رعایت حقوق اشیا و جمادات. جالب است بدانیم که ۳۰ درخت در مسیر توسعه یکی از بخش‌های اصلی فرودگاه فرانکفورت قرار دارد. طبق قانون کنونی آلمان این ۳۰ درخت نمی‌توانند قطع شوند مگر اینکه مردم ساکن در فرانکفورت موافقت خود را در یک رفراندوم رسمی اعلام کنند. ۱۱ سال است که هر سال با هدف جلب رضایت شهروندان این رفراندوم از نو برگزار می‌شود اما با توجه به رای کماکان منفی مردم ۳۰ درخت موصوف همچنان برجا مانده و بخش مهمی از طرح توسعه بزرگ‌ترین فرودگاه جهان نیز همچنان معوق مانده است. البته که در جهان غیر مدرن این‌گونه رفتار نمی‌شود.

سرانجام: بنا به آنچه بارها نهادهای فرهنگی منتسب به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام کرده‌اند، بیش از ۹۹ درصد مطالبات مردم از این دو سازمان از جنس تخریب و تصرف است. یعنی مردم تقاضا دارند این دو سازمان به آنها اجازه تخریب و تصرف طبیعت را بدهد و برعکس، تقاضای حفاظت و پاکسازی کمتر از یک درصد از مطالبه مردم از این دو سازمان است. گفته می‌شود که مشکل ریشه اقتصادی دارد. به هر حال درآویختن با طبیعت از دیرباز یکی از راه‌های سدجوع بوده است. با این وجود بر مبنای آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد جان ماجرا برخاسته از یک نوع جهان‌بینی بومی است: حیوانات و طبیعت فقط از جهت نفعی که برای انسان دارند محترمند و اگر این نفع لطمه نخورد، هر استفاده‌یی از طبیعت و هر رفتاری با حیوانات می‌تواند مجاز باشد. گذار از این مرحله، فقط با چاپ بروشور و انتشار تصاویر توله خرس‌های مجروح سمیرمی ممکن نیست. شاید یک جور دیالکتیک پیچیده تاریخی است که به هر حال باید طی شود. طبق همان روالی که در فراز پیشین ذکر شد.

منبع: روزنامه اعتماد ۲۰ شهریور ۱۳۹۱/ نیکان‌مهر کرمی

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

امید عزت پور

محیط بانان در کشور ما با مخاطرات فراوانی روبه رو هستند، شغلی دارند که بیش از آنکه در امنیت باشند تهدید می شوند و برای این عدم امنیت خسارت هایی می پردازند که به قیمت جانشان تمام می شود. انگیزه های انجام این کار پایین، اما افرادی که دست به انتخاب این شغل می زنند بی شمار است: انگیزه هایی که به اعتقاد محیط بانان چندان قوی است که راهی برای بازگشت از این راه باقی نمی گذارد. گفت وگوی زیر صحبت های امید عزت پور، یک محیط بان درباره شرایط و انگیزه های این کار در ایران است.

با توجه به سختی ها و مخاطراتی که این شغل دارد، چرا این شغل را انتخاب کردید؟
شخصا عاشق طبیعت و کوهستان بودم و هستم. روزی که وارد این شغل شدم از سختی ها و دغدغه های این شغل اطلاعی نداشتم ولی چند ماه که گذشت دیگر معتاد این کار شده بودم و راهی برای برگشت نداشتم.

تاکنون پیش آمده که به این موضوع فکر کنید همه کارهایی که تا به حال انجام داده اید، بی فایده بوده است؟
وقتی متوجه می شوم که شکارچیان غیرمجاز در طول فصل شکار ممنوع، اقدام به شکار حیوانات زبان بسته می کنند و برای اینکه از دست همکاران ما فرار کنند به سوی آنها هم تیراندازی می کنند، واقعا نسبت به ادامه کارم ناامید می شوم. از طرفی دیگر این شغل نسبت به سختی ها و شرایط خاصی که دارد دارای حقوق مکفی نیست. ولی وقتی که می بینم آهوان و سایر وحوش در سایه امنیت و وجود من و سایر محیط بانان به خوبی در دشت زندگی و جست و خیز می کنند تمام روزهای سخت و خستگی ها و دلسردی ها از وجودم دور می شود.

منبع: روزنامه اعتماد ۲۰ شهریور ۱۳۹۱/ سهیل بانج شفیعی

____________________

ایراد آموزش محیط زیست/ وبلاگ میهمان

در رخدادی کم نظیر: سه پلنگ ایرانی در کادر دوربین محیط بان/ فیلم

تصویر نادر سه پلنگ ایرانی در یک کادر!/ تصویری

 

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:امید عزت پور, روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات, محيط بان, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 حیات وحش نگین سرخ آذربایجان فاصله ای تا نابودی کامل ندارد

«مرگ سفید» در دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به نگین سرخ آذربایجان معروف بود. سرخی این نگین بابت وجود آرتمیا در این دریاچه بود، نخستین گونه ای که بابت خشکی دریاچه ارومیه و شوری بیش از حد آن امکان زندگی را از دست داد و نابود شد. پس از آن فلامینگوها، پلیکان ها، پرندگان زمستان گذر و گوزن زرد به واسطه خشکی دریاچه آسیب دیدند. نمک بیش از حد عامل این نابودی است، چیزی که به آن مرگ سفید می گویند.

به گزارش گروه محیط زیست خبرگزاری میراث فرهنگی مرگ دریاچه ارومیه نزدیک است، اما این مرگ قریب الوقوع بیش از ۱۰ سال پیش، قابل پیش بینی بود وقتی که آرتمیای دریاچه ارومیه رو به نابودی گذاشت. «آرتمیا ارومیانا»، نخستین تلفات حیات وحش دریاچه ارومیه بابت کم آبی و شوری بیش از حد بود. فلامینگوها، پلیکان ها و پرندگان زمستان گذر دسته بعدی جانورانی بودند که خشکی دریاچه ارومیه بر آن ها تاثیر گذاشت. تصویر جوجه فلامینگوهای به نمک نشسته در دریاچه یکی از غم انگیزترین تصاویر سال های اخیر محیط زیست ایران بوده است. گوزن زرد ایرانی هم که سال ها پیش به جزایر ۹ گانه دریاچه منتقل شده بودند، حال و روز خوشی در دریاچه ارومیه ندارند، هرچند گزارشی در مورد مرگ و میر احتمالی آن ها منتشر نشده است.
مدت هاست که در مورد مرگ دریاچه ارومیه هشدار داده می شود. این هشدار اما از خیلی سال پیش توسط کارشناسان این حوزه داده شده بود.
«اسماعیل کهرم»، جانورشناس و متخصص محیط زیست پیش از انقلاب بررسی حیات وحش دریاچه ارومیه را آغاز کرده بود. در همان سال ها فیلمی مستند نیز از بررسی های علمی او در دریاچه ارومیه ساخته شد. فیلمی که به اعتقاد او نشان می دهد که این دریاچه چه بود و در چند سال اخیر چه بر سر آن آمد.
آرتمیا دیگر نیست؛ نگین آذربایجان دیگر سرخ نیست
آرتمیا ارومیانا نابود شد
«کهرم» در گفت و گو با CHN مهم ترین تاثیری که خشک شدن آب دریاچه ارومیه و شوری بیش از حد بر حیات وحش منطقه گذاشته است را بر آرتمیای ارومیه می داند با این توضیح که: «در تمام دنیا ۶ نوع آرتمیا وجود دارد که یکی از آن ها آرتمیا ارومیانا، یا آرتمیای دریاچه ارومیه است. این گونه می توانست در شوری ۸۰ تا ۹۰ گرم در لیتر زندگی می کرد اما به تدریج که شوری آب بالا رفت، آرتمیاها به دلیل فشار اسمزی آب بدن خود را از دست دادند و به توده های سیاه رنگی بدل شده و در نهایت نابود شدند.»
به گفته او، این اتفاق از حدود ۱۰، ۱۱ سال پیش آغاز شد. در سال ۱۳۵۲، در هر مشت آب دریاچه ارومیه حدود ۱۵ آرتمیا وجود داشت اما امروز شاید تنها در حفره هایی که هنوز شوری آن ها به حد اشباع نرسیده باشد، آرتمیا به شکل محدود موجود باشد. آرتمیای دریاچه ارومیه قابلیت استحصال هزاران تنی داشت و به عنوان غذای میگوها و ماهیان خاویاری استفاده می شد.
مرگ شکوفه های رنگ رنگ
کهرم، حدود ۱۴ نوع جلبک را بخش دیگری از حیات وحش دریاچه می داند که زندگی آن ها نیز تابع شوری آب بود و در نتیجه بالا رفتن آن از بین رفتند.
او گفت: «این جلبک ها در اعماق دریاچه غوطه ور بودند و هنگامی که شکوفه می کردند، دریاچه به رنگ های مختلف زرد، صورتی و … در می آمد.
جوجه ها به دنیا نیامده، می میرند
 
جوجه فلامینگوها به نمک نشستند
پرندگان آبزی و زمستان گذران در دریاچه ارومیه، بخش دیگری از جانورانی بودند که در نتیجه خشکی دریاچه به شدت آسیب دیدند.
کهرم در این باره می گوید: «دو دسته پرندگان آبزی زاد و ولد کننده و زمستان گذران شامل فلامینگوها و پلیکان ها در دریاچه و در جزایر ۹ گانه زندگی می کردند.»
دسته های فلامینگو دیگر در دریاچه ارومیه پرواز نمی کنند
به گفته کهرم، روزگاری دریاچه ارومیه، زیستگاه ۴۰ هزار فلامینگو و ۲۰ هزار پلیکان بود اما با خشک شدن دریاچه جزیره ها به خشکی پیوستند و کارکرد خود را از دست دادند و در واقع زیستگاه این پرندگان از بین رفت. یکی از تصاویر بسیار غم انگیز که گویی پیش درآمد مرگ دریاچه ارومیه بود، به نمک نشستن جوجه فلامینگوهای تازه از تخم درآمده در دریاچه و مرگ آن ها بود.
امروز دریاچه ارومیه مقصد مناسبی حتی برای زمستان گذرانی پرندگان هم نیست. پیش از این ۱۳۰ گونه پرنده در این دریاچه زمستان را سپری می کردند. این گونه ها شامل انواع اردک ها، غازها و حتی قو بود.
جزایر بی آب و علف دیگر زیستگاه گوزن زرد نیستند
گوزن زرد دربدر شد
گوزن زرد ایرانی دیگر گونه ای بود که با خشک شدن دریاچه ارومیه و از بین رفتن زیستگاه، دربدر شد. حالا کار گوزن های زرد به جایی رسیده است که مردم محلی برای زنده نگه داشتن آن ها به آبیاری و علوفه دهی دستی روی آورده اند.
به تازگی سایت سازمان محیط زیست اعلام کرده است که ۳۵۰ راس گوزن زرد در دریاچه ارومیه در معرض خطر تلف شدن هستند و برای نجات خود در حال خروج از جزیره زیستگاه خود هستند. وضعیت فعلی دریاچه موجب شده تا برخی گوزن ها در جستجوی آب از جزیره اشک خارج شوند و به سمت روستاهای مجاور دریاچه بروند. روستاییان مناطق جنوبی دریاچه ارومیه تا امروز با آبدهی و تعلیف دستی از نابودی آن ها جلوگیری کرده اند.
در سال های ۶۰ تا ۶۸ تعداد ۵۸ راس و از سال ۸۵ تاکنون ۳۲ راس گوزن زرد از جزیره اشک به مناطق طبیعی دیگر منتقل شدند . دراین انتقال ها تعدادی از گوزن ها به جزیره کبودان واقع در دریاچه ارومیه نیز منتقل شدند.
بر اساس آن چه «اصغر محمدی فاضل»، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست گفته است، نخستین گروه گوزن زرد بین سال های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ در قالب ۲۳ راس از زیستگاه طبیعی خود یعنی استان خوزستان به جزیره اشک در دریاچه ارومیه منتقل شدند که این تعداد در مدت ۳۵ سال گذشته به ۳۵۰ راس افزایش یافت.
تاکنون گزارشی از تلف شدن گوزن زرد در دریاچه ارومیه منتشر نشده است اما با توجه به شرایط دریاچه ارومیه و فاصله زیاد جزیره اشک با روستاهای جنوبی دریاچه ، ممکن است تعدادی از این گوزن ها بر اثر تشنگی یا گرفتار شدن در مانداب و باتلاقی بودن برخی مناطق خشک شده گرفتار و تلف شوند.
تاثیر خشکی دریاچه ارومیه به زودی بر انسان ها نیز جدی تر می شود
جبیرها، آهوها و گرازها نیز تار و مار شدند
گستره تاثیر خشکی دریاچه ارومیه بر حیات وحش بسیار وسیع است. نمکی شدن زمین های کشاورزی اطراف دریاچه و از میان رفتن کارایی کشاورزی این زمین ها، موجب شد حیواناتی که به نوعی به زمین های کشاورزی وابسته بودند، تار و مار شوند، گونه هایی مانند جبیر، آهو، گراز…
به دلیل شوری بیش از حد دریاچه ارومیه، این دریاچه هیچ گاه زیستگاه جانورانی مانند ماهی، مار و قورباغه نبوده است اما حیات منحصر بفرد آن در نتیجه شورتر شدن از میان رفته است.
گفته می شود انسان ها بعد از حیات وحش دریاچه در خطر قرار می گیرند. به گفته کهرم، برآورد می شود ۱۲ میلیون نفر از مردم منطقه بابت شرایط دریاچه آسیب ببینند.
http://arw.ir/?p=35541
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:دریاچه ارومیه, مرگ سفید, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

گاریز یا زیباشناسی درد

 نمایشگاه «گاریز* یا زیباشناسی درد» با دغدغه ی محیط زیست برپا خواهد شد.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات این نمایشگاه با دغدغه زیست محیطی احسان میرحسینی شکل گرفته است. فکر برگزاری و خلق محتوای این نمایشگاه همزمان با انتشار خبر تلف شدن بیش از ۱۲ هزار کیلو ماهی گاریز در ساحل بندرعباس شکل گرفته و انتخاب نام این نمایشگاه نیز بر همین اساس است.
نمایشگاه «گاریز یا زیباشناسی درد» مشتمل بر آثار تصویری، ویدئو و چیدمان از ۲۳ تا ۳۰ شهریورماه در نگارخانه نامی خانه هنرمندان تهران پذیرای علاقمندان خواهد بود.
احسان میر حسینی دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است.

عکس: مجید جمشیدی/ وبلاگ جغد بندری

خانه هنرمندان تهران در خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر خانه ی هنرمندان ایران واقع شده است.
ساعات بازدید نمایشگاه: ۱۴ تا ۲۰
گشایش: ۲۳ شهریورماه ساعت ۱۷ تا ۲۰
_______________________
* گاریز ماهی کوچک بومی جنوب است که به صورت گروهی در ساحل دیده می شود.

____________________

فاضلاب؛ دلیل مرگ جمعی ماهیان در هرمزگان

تصاویر: مرگ هزاران ماهی در بندر عباس

مرگ دسته‌جمعی ماهیان در دریای خزر !!

http://arw.ir/?p=35414

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀


 

منبع : آفتاب نیوز

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»

 به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات «نشان خرس قهوه ای» به یاد سه خرس قهوه ای کشته شده و در سه بخش:  شخص، گروه و جوان، به کوشندگان برگزیده در زمینه «حقوق حیوانات» اهدا شد.

به گزارش دیده بان حقوق حیوانات پیش از اجرای قطعه خاصی که در کنسرت «خورشید سیاه» برای محیط بانان تنظیم شده بود، هنرمندان «خورشید سیاه» نشان خرس قهوه ای را به کوشندگان برتر حوزه حقوق حیوانات اهدا کردند.

روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»

به پاس تلاش های بی شایبه و فعالیت های منطقی، علمی، به دور از حواشی و همراه با مثبــت اندیشی، نشان «خرس قهوه ای» گروه برتر فعال در حوزه حقوق حیوانات به همراه لوح تقدیر به گروه «ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات» اهدا گردید.

روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»

به پاس اجرای مسوولیت سنگین و درخور تحسین در امدادرسانی به حیوانات در سانحه طبیعی زلزله برای اولین بار در کشور، نشان «خرس قهوه ای» جوان برتر فعال در حوزه حقوق حیوانات به همراه لوح تقدیر امدادگران داوطلب به مدیر تیم امدادرسان «پیام شهابی» اهدا شد که از جانب ایشان و بر روی سن افتخار آن به «تیم امدادگران داوطلب» و تندیس آن به «آقای دکتر باستانفر» دامپزشک تیم اهدا شد.
روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»
روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»
به پاس ایستادگی در برابر کشتارچیان حیوانات، تلاش در راه حفاظت از گونه های جانوری و محیط زیست، نشان «خرس قهوه ای» فرد برتر فعال در حوزه حقوق حیوانات به محیط بان نمونه «شهید عبدالله یاری» اهدا شد که ۴۰ روز قبل از این مراسم به ضرب گلوله کشتارچیان حیوانات به خون غلطید. این مراسم با مراسم چهلمین روز شهادت شهید یاری همزمان بود.
روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»
روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»
گروه خورشید سیاه، پس از اعلام اهدای این نشان، به احترام محیط بان شهید کلاه از سر برداشته و به احترام ایشان یک دقیقه سکوت اعلام کردند. قطعه موسیقی که اجرای آن با پخش تصاویر محیط بانان شهید همراه بود با تحت تاثیر قراردادن حضار و تشویق طولانی همراهی شد.
روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات+جایزه سالانه حقوق حیوانات+«نشان خرس قهوه ای»
در ادامه اجرای زیبای قطعه «خرس قطبی سمیرم» نیز با استقبال و تشویق بسیار طولانی و ایستاده حضار همراه شد.
ضوابط اهدای نشان خرس قهوه ای

از میان افراد یا سازمان هایی که نامزد دریافت نشان خرس قهوه ای می شوند فرد یا سازمانی موفق به دریافت این نشان می شود که از شرایط زیر بیشترین ویژگی های فردی یا گروهی تعیین شده را داشته باشد.

 • نگاه تخصصی، جامع، پایدار و و چند بُعدی به مقوله حقوق حیوانات
 • تبادل اطلاعات با کارشناسان، مراکز دانشگاهی، سازمان های مردم نهاد، سازمان ها و نهاد های مرتبط دولتی و جهانی در زمینه حقوق حیوانات
 • ارائه روش های نو و تاثیر گذار در جهت حمایت از حقوق حیوانات
 • روابط عمومی خوب و ارتباط با نشریات، رسانه های خبری نوشتاری، دیداری و گفتاری، تارنماها و تارنگارها برای گسترش آگاهی های سودمند زیست محیطی و حقوق حیوانات
 • استمرار فعالیت ها و پرهیز از افراطی گری
 • کار گروهی و مشارکت اجتماعی و توانایی فردی برای هدایت و تاثیر گذاری مثبت بر فرد و گروه و تلاش برای جذب حداکثری افراد به مقوله حقوق حیوانات
 • انتشار مقالات یا کتب و نشریات یا لوح فشرده و تارنگار و تارنماهای تخصصی به منظور آگاهی رسانی به صورت فردی یا مشارکتی
 • آموزش فردی یا گروهی فعالان محیط زیست و آشنا سازی مردم با حقوق حیوانات و اهمیت تنوع زیستی و حفظ محیط زیست
 • حضور در مجامع، همایش ها، سمینارهای مرتبط با موضوع و تبلیغ در جهت حمایت از حقوق حیوانات
 • اعتقاد ناشی از آگاهی، درک واقعیت های اجتماعی و پایبندی به اصول و قوانین حفظ محیط زیست و حقوق حیوانات در زندگی شخصی و رعایت رفتار زیست محیطی و احترام به قانون مداری در زندگی اجتماعی

افراد و گروههایی که در زمینه حمایت از حیوانات و حقوق حیوانات به فعالیت داوطلبانه و غیرانتفاعی می پردازند و فعالیتهای آنها مرتبط با شغل و بطور ویژه مرتبط با فعالیت اقتصادی آنها نیست از اولویت برای کسب نشان برخوردارند.

________________________________

بیانیه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات/ رونمایی از جایزه سالانه حقوق حیوانات و «نشان خرس قهوه ای»

لغو همایش حقوق حیوانات و حیوان آزاری ۲۰ شهریورماه/ هزینه برگزاری صرف امداد رسانی به هموطنان عزیز زلزله زده خواهد شد

بیانیه گروه های زیست محیطی در رابطه با «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات»

به مناسبت ۲۰ شهریور ،روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات، خورشید سیاه می خواند

http://arw.ir/?p=35431

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:ایرانیان مخالف آزمایش روی حیوانات, تندیس خرس قهوه ای, جایزه سالانه حقوق حیوانات, حمایت از حیوانات, دکتر باستانفر, روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات, عبدالله یاری, فعال حقوق حیوانات, محیط بان شهید, نشان خرس قهوه ای, پیام شهابی, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

خشم حامیان حیوانات؛ معرفی گونه در خطر انقراض، برای تاکسیدرمی از سوی سایت یک دانشگاه

 

تاکسیدرمی

 دانشگاه حکیم سبزواری گونه های جانوری در خطر انقراض ایران را برای تاکسیدرمی مناسب معرفی کرده است!

در تارنمای این دانشگاه تمساح پوزه کوتاه ایرانی (گاندو)، لاک پشت مهمیزدار، لاک پشت زیتونی ریدلی و بزمجه بیابانی خزندگان مناسب برای تاکسیدرمی معرفی شده اند. همچنین در همین صفحه و در توضیحات مربوط به لاک پشت مهمیزدار، پراکنش و مشخصات گونه وارداتی راکون معرفی شده است.

انتشار تصویر این صفحه از سایت دانشگاه حکیم سبزواری در شبکه های اجتماعی، موجب خشم علاقمندان به حیات وحش و حیوانات شده است و به دلیل وجود اطلاعات تماس در سایت این دانشگاه، بسیاری از علاقمندان در پی تماس با این دانشگاه و اعلام نارضایتی از انتشار این مطلب هستند.

صفحه مربوط به خزندگان مناسب برای تاکسیدرمی

سایت دانشگاه حکیم سبزواری

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

تغییرات جوی، جمعیت قورباغه‌های بیمار را افزایش می‌دهد

 

 کارشناسان تغییرات جوی در یک مطالعه جدید هشدار دادند که نوسانات غیر معمول دمای هوا بر اثر پدیده گرمایش جهانی، جمعیت قورباغه‌های بیمار را افزایش می‌دهد.

به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این کارشناسان تاکید کردند: تشدید پدیده تغییرات جوی که از پیامدهای گرمایش جهانی است، موجب شیوع بیشتر بیماریهای قارچی کشنده در بین قورباغه‌ها می‌شود.

به گزارش بی بی سی، مطالعات نشان می‌دهد که وقتی دمای هوا با الگویی غیر قابل پیش بینی تغییر می‌کند، قورباغه‌ها خیلی بیشتر در معرض آلودگی با قارچ کشنده chytridiomycosis قرار می‌گیرند. این قارچ امروزه از قاتلان درجه یک دوزیستان در جهان محسوب می شود.

به گفته جانورشناسان، ظاهرا تغییرات شدید دمایی باعث کاهش توان سیستم ایمنی بدن قورباغه‌ها می‌شود و آن‌ها را در برابر قارچ‌های بیماری‌زا آسیب پذیرتر می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این قارچ کشنده که از سال ۱۹۹۸ میلادی شناسایی شده، عامل انقراض تعدادی از گونه‌های دوزیستان بوده است.

جزئیات این مطالعه در مجله «تغییرات جوی نیچر» به چاپ رسیده است.

http://arw.ir/?p=34342

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:بیمار, تغييرات جوي, جمعیت, قورباغه, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

نشان خرس قهوه ای، جایزه فعال برتر حقوق حیوانات

 با آنکه حمایت از حیوانات و حقوق حیوانات پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران دارد اما شوربختانه آنچه که این روزها در جای جای کشورمان شاهد آن هستیم نشان از بی مهری بخشی از هموطنانمان با حیوانات است. باور داریم حیوانات نیز بخشی از زیستمندان این سرزمین هستند و همچون آدمیان حق حیات و زندگی مطلوب دارند. همزیستی بین انسان و حیوان از گذشته تا به امروز وجود داشته است و اینک با رشد روز افزون شهرها و صنعتی شدن جوامع که منجر به تخریب و آسیب زدن به زیستگاههای حیوانات وحشی و شهری شده است، وظیفه ماست که محیطی مناسب برای زیستن حیوانات فراهم آوریم.

یک سال قبل بیستم شهریور ماه سال ۱۳۹۰، ضجه های خرس های قهوه ای کشته شده در شهرستان سمیرم، صدای فریاد حیوانات این سرزمین بود که ضمیر انسانی مردمان ایرانیان را به یاری فرا می خواند. مرگ مظلومانه خرس ها وبازتاب خبری مناسب این رویداد از سوی کوشندگان و دوستداران حیوانات باعث شد تعداد زیادی از مردمان سرزمین مان با بخش کوچکی از درد و رنج حیوانات آشنا شوند.

دیده بان حقوق حیوانات ایران به عنوان مرجع رسمی حقوق حیوانات ایران که برای نخستین بار اقدام به انتشار این خبر نموده بود، با همراهی تعداد زیادی از گروهها و افراد معتبر فعال در حوزه حمایت از حیوانات و محیط زیست این روز را به نام «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» نامید.

آنچنان که پیش از این نیز گفته شده بود، امید داریم در این روز موارد زیر بطور خاص مورد توجه قرار گیرد:

-  کشتار و آزار حیوانات:  مسایل قانونی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با پیشگیری و مقابله با آن

- شکار: اصلاح و به روزسازی قوانین شکار و صید، جرایم و ضرر و زیان وارده به طبیعت

- حمل سلاح: اجرایی کردن قوانین و احکام قضایی حمل و استفاده غیر مجاز از سلاح

-  حقوق حیوانات: به رسمیت شناختن حقوق حیوانات و رایزنی با ارگان های مرتبط برای تصویب ضوابط و قوانین در زمینه حقوق حیوانات

در کنار فعالیتهای فرهنگی و خبری در حوزه حمایت از حیوانات، از امسال «نشان خرس قهوه ای» به یاد سه خرس قهوه ای کشته شده و در سه بخش:  شخص، گروه و جوان، به کوشندگان برگزیده در زمینه «حقوق حیوانات» اهدا می شود.

امید داریم «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» در کنار «روز ملی حمایت از حیوانات» و جایزه حقوق حیوانات (خرس قهوه ای) در کنار جایزه ملی حمایت از حیوانات (خروس سفید) بهانه ای باشد برای تلاش هر چه بیشتر برای گسترش فرهنگ حیوان دوستی و کمک به همه گونه های حیوانات این سرزمین.

http://arw.ir/?p=35432نشان خرس قهوه ای جایزه فعال برتر حقوق حیوانات

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 


مجموعه سخنان زیبا و آموزنده درباره موفقیت ... امیدوارم لذت ببرید

مـوفـقـیـــت      www.ma3ta.com

موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیمفقط آنها که جرات شکست خوردن دارند، موفق می شونداگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداریوقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد؟موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد 

انسانهای سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به علت و معلول معتقدندهمیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتر است 

کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند ، زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد . کسی که احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوست بدارد . کسی که دنیا را بهتر از آنچه یافت ، ترک کند ، چه با بزرگ کردن یک فرزند صالح ، چه سرودن شعری زیبا ، و چه با نجات دادن یک انسان . کسی که مورد تحسین منتقدان باشد و خیانت دوستان را تحمل کند . کسی که همیشه زیبایی های دنیا را ستایش کند . کسی که بهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترین ها را تقدیم آنها کند . کسی که زندگیش یک الهام باشد و خاطره اش یک نیایش
.
.
.

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

 

 در بوستان ولایت تهران؛
دومین جشنواره محیط زیست شهری به پایان رسید

 

 

 

 بزرگنمایی
 دومین جشنواره محیط زیست شهری با محوریت مدیریت پسماند که به مدت پنج شب در بوستان ولایت تهران برگزار شد،  با حضور اعضای شورای شهر و معاونان شهردار تهران به کار خود پایان داد.

به گزارش سبزپرس و به نقل از ستاد خبری دومین جشنواره محیط زیست شهری، «هادی حیدرزاده» رئیس ستاد توسعه پایدار محیط زیست شهرداری تهران در این باره گفت: جشنواره توانسته به اهداف خود که گسترش و عمو می سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست بود دست پیدا کند چرا که مردم با استقبال خود نشان دادند محیط زیست دغدغه بسیاری از مردم است.

به گفته وی این جشنواره به هداف خود رسید و رضایت مردم و ایجاد دغدغه در آنها مهمترین هدفی بود که دنبال می کردیم که این اتفاق با همکاری شهرداری مناطق و معاونتهای مخاتلف شهرداری تهران و مدیریت جشنواره با زحمات افراد زیادی در جنوب پایتخت به نتیجه رسید.

همچنین «مرتضی طلایی» عضو شورای شهر تهران در مراسم اختتامیه جشنواره با تقدیر از محمد باقر قالیباف، شهردار تهران تاکید کرد: تشکر از زحمات برگزار کنندگان این جشنواره از رفتگر این پارک تا مدیریت پارک شکر از خالق است.

وی اظهار داشت: این جشنواره امیدها برای بهبود وضعیت محیط زیست با آگاهی سازی عمومی در سطح شهر تهران را بالا برد که امیدواریم استمرار داشته باشد.

با این حال «بهمن پاسبان» دبیر دومین جشنواره محیط زیست شهری معتقد است: جمعیتی میلیونی در این پنج شب از جشنواره استقبال کردند که ما را در برگزاری بهتر جشنواره های دیگر امیدوار کرد.

وی اظهار داشت: این جشنواره به من ثابت کرد محیط زیست اولویت اول مردم قرار گرفته و برای بهبود وضعیت محیط زیست باید کار و تلاش بیشتری کرد.

 

ابتکار: پایداری محیط زیست در بستر توسعه انسانی است

«معصومه ابتکار» رييس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران نیز با حضور در مراسم اختتامیه جشنواره گفت: پايداري محیط زیست به معنای حفظ و نگهداري طولاني مدت منابع ارزشمند، تنها در بستر توسعه انساني حاصل می شود و حفظ محیط زیست شهری با تغییر رفتارهای مردم ممکن می شود.

ابتکار افزود: باید برای پیش روی به سوی محیط زیست پاک اول شیوه زندگی مردم را تغییر دهیم که نتیجه آن بهبود وضعیت محیط زندگی شهروندان است.

وی با بیان اینکه انتخاب رویکرد جشنواره به مدیریت پسماند بسیار هوشمندانه است، اظهار داشت: این انتخاب ناشی از دقت نظر مسئولان برگزاری نسبت به محیط زیست شهری و اهمیت داشتن شهری سالم و پاکیزه برای مردم است.

به گفته وی مدیریت پسماند بخش مهمی است که شیوه زندگی در آن تاثیر بسیاری دارد. از مراحل تولید، مصرف، بازیافت و بازچرخ  همه در منزل صورت می گیرد. اگر بتوانیم شیوه زندگی مردم را به وسیله آموزش روش های دفع زباله تغییر دهیم، می توانیم به صورت آهسته رفتار جامعه را اصلاح کنیم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: مهمترین نقش این جشنواره بحث آشنا کردن مردم با مسائل محیط زیستی است. باید مردم را نسبت به محیط اطرافشان حساس و برای جلب مشارکت و بسیج اجتماعی آنها تلاش کرد.

معصومه ابتکار با اشاره به اینکه اتفاقات خوب و ارزشمندی در این جشنواره صورت گرفت و ان استقبال بسیار زیاد مردم است، افزود: مهمترین هدف این است که باید مسائل فرهنگی مرتبط با محیط زیست بیان شوند تا به اصلاح رفتار مردم منجر شود.

وی یکی از مشکلات عمده محیط زیست را ناشی از رفتارهای مردم دانست که در جامعه صورت می گیرد و اظهار کرد: هر فرد در جایگاه خود می تواند نسبت به حفاظت از محیط زیست شهر حساس باشد وقتی شیوه زندگی مردم در خانه ها تغییر کرد رفتار آنها با محیط زیست و فضای شهر نیز تغییر می کند.

به اعتقاد وی جشنواره محیط زیست شهری به دلیل شادی، نشاط و تنوع یک روش اثرگذاری غیر مستقیم دارد که باعث ایجاد جذابیت می شود. از طریق همین جذابیت ها می توان مردم را آموزش داد. شیوه برگزاری این جشنوراه بسیار خوب است و در این شکل دقیقا با مردم ارتباط برقرار می شود و مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد.

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بزرگ‌ترین پردیس جهان در تهران در آستانه‌ی فراموشی!

         باغ گیاهشناسی ملّی ایران 145 هکتار وسعت دارد ؛ یعنی از بزرگترین و مشهورترین باغ گیاهشناسی جهان در انگلستان موسوم به کیو - Kew -  بیست و چهار هکتار بزرگ‌تر است. این مجموعه نفیس ژنتیکی در دامنه جنوبي رشته كوه البرز مرکزي، واقع در شمال باختری تهران (محدوده شهرداري منطقه 22) مستقر شده و برخی از قدیمی‌ترین گونه‌های درختی کاشته شده در آن، قدمتی نزدیک به نیم قرن دارند. افزون بر آن، تاکنون متجاوز از 25 مجموعه گياهي با تنوعي بيش از 4 هزار گونه از رويشگاه‌هاي اصلی کشور و نیز تعدادي از رويشگاه‌هاي شاخص در ساير اقاليم حياتي دنيا به همراه مجموعه‌هاي متنوعي از پردیس‌های موضوعی، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و آبشارهای زیبا را درخود جاي داده است. همچنین، نخستین، بزرگترین و مهم‌ترین فضای گلخانه‌ای گرمسیری را برای رویش گیاهان مانگرو ایجاد کرده است. در حقیقت، این پردیس زیبا، بی شک یکی از شناسه‌های وقار سامانه‌ی پژوهشی کشور در حوزه منابع طبیعی به شمار می‌آید؛ مجموعه‌ای که حدود 300 پژوهشگر را در گرایش‌های مختلف مرتبط با دانش منابع طبیعی و محیط زیست گردهم آورده و نهاد متولی تحقیقات در حوزه منابع طبیعی کشور را هویتی بایسته بخشیده است؛ نهادی که می‌کوشد تا از این موزه زنده و بی‌بدیل طبیعت ایران، پاسداری سزاوارانه‌ای به عمل آورده و در عین حال، دانشجویان و علاقه‌مندان به این موضوع را هرچه بیشتر و ملموس‌تر با مزیت‌های گیاهی کشور آشنا سازد. در زیبایی این پردیس پرافتخار ملّی، همان بس که بدانیم، علاوه بر گیاهشناسان مشهور جهان، بسیاری از هیأت‌های عالی‌رتبه دیپلماتیکی که وارد تهران می‌شوند، برنامه بازدید از باغ گیاهشناسی ملّی ایران را به عنوان یکی از جذابیت‌های پایتخت ایران، در سفرشان لحاظ شده می‌بینند.

     این ها را گفتم، تا یادآوری کنم اینک ادامه حیات این پردیس پرشکوه به دلیل کاهش فاحش اعتبارات تخصیصی به آن، با لکنتی بی‌سابقه مواجهه شده است به نحوی که بیم آن می‌رود بخشی از مجموعه‌های گیاهی باغ به دلیل کمبود آب، خشک شده یا با تنش‌های جدی روبرو شوند. این در حالی است که همتای بریتانیایی این باغ، سالانه با پذیرایی از 2 میلیون بازدیدکننده، نه‌تنها همه‌ی هزینه‌های مراقبت و نگهداری خویش را تأمین می‌سازد، بلکه از درآمدی نجومی هم برخوردار است که به عنوان پشتوانه در پژوهش‌های مرتبط به کار گرفته می‌شود؛ امّا متأسفانه شمار بازدیدکنندگان از باغ گیاهشناسی ملّی ایران، در بهترین حالت، هرگز به یکصدهزار نفر در سال هم نمی‌رسد! چرا؟

     و چرا در سیاهه‌ی ده باغ گیاهشناسی بزرگ جهان، همچنان نامی از باغ گیاهشناسی ایران نیست؟ آیا یکی از دلایل این نادیده انگاشتن و فراموشی جهانی، آن نیست که از همه‌ی بضاعت‌های خود برای معرفی و تجهیز کامل این بزرگترین باغ گیاهشناسی جهان استفاده نکرده‌ایم؟

منبع: http://darvish100.blogfa.com/post-2239.aspx

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:باغ گیاهشناسی ملی ایران, کمبود اعتبار, باغ کیو, گلخانه گیاهان مانگرو, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

وقتی نماد شعور در پای نماد شعار به مسلخ می‌رود!

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

نشان خرس قهوه ای، برای کوشندگان برگزیده حقوق حیوانات نویسنده: سپهر سلیمی - یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱

یک سال پس از کشته شدن خرس قهوه ای مادر و دو توله اش، با نامگذاری «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» این روز ماندگار شد و اینک نقش پنجه آنها بر نشان «خرس قهوه ای» هر ساله به برگزیدگان ف
عال حقوق حیوانات اهدا خواهد شد. به نشانه آن سه خرسی که مظلومانه کشته شدند، از امسال به سه نفر از کوشندگان حقوق حیوانات در کشور این نشان اهدا خواهد شد.
امید که «روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات» در کنار «روز ملی حمایت از حیوانات» و جایزه حقوق حیوانات (خرس قهوه ای) در کنار جایزه حمایت از حیوانات (خروس سفید) بهانه ای باشد برای تلاش هر چه بیشتر برای گسترش فرهنگ حیوان دوستی و کمک به همه گونه های حیوانات این سرزمین.

مطالب مرتبط:

بیانیه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات/ رونمایی از جایزه سالانه حقوق حیوانات و «نشان خرس قهوه ای»

به مناسبت روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات؛از فعالان حقوق حیوانات تقدیر شد

اشتراک این مطلب در :

http://animal.persianblog.ir

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

حکایت شکار «گوسپند کوهی لارستان»  کوچکترین گونه قوچ جهان:

 

 

 بزرگنمایی
 کوشان مهران: در سال 1909 «ناسونوف» (Nasonov) جانورشناس روس برای نخستین بار Ovis orientalis larestanica یعنی «گوسپند کوهی(قوچ) لارستان» را به دنیای علم معرفی کرد.

بدون بهره گیری از دانش ژنتیک، رده بندی گونه و درواقع زیرگونه های گوسپندان کوهی فلات ایران تنها از دیدگاه شکل و به ویژه فرم شاخ بسیار دشوار است ولی در کل، نمونه های غربی کشور همچون «ارمنی» و «عراق (اراک)» و «اصفهان» را از گونه «قوچ موفلون» می دانند که پراکنش واقعی آن در ترکیه و ساحل شرقی مدیترانه (Levant) بوده و به وسیله انسان به احتمال زیاد از 10 هزارسال پیش به زیستگاه های چون جزیره «قبرس»، «کورسیکا» و «ساردنیا» انتقال یافت و نیای گوسپندان اهلی کنونی را تشکیل داده اند. نمونه های شرق ایران و به ویژه خراسان مربوط به گروه «اوریال ها» هستند که از این میان می توان به «اوریال بخارا» و «افغان» و «لاداخ» اشاره کرد.

پاره ای از پژوهشگران، نمونه های موجود در پارک ملی «بمو» در نزدیکی شیراز را مرتبط به جمعیت لارستان می دانند ولی بسیاری از منابع این زیرگونه را منحصر به لارستان و بوشهر به حساب می آورند.البته «هریسون» گزارش های مشکوکی از مشاهده و شکار گونه ای گوسپند کوهی در کوهستان های شمالی عمان داشته که به احتمال بسیار زیاد این نمونه ها از جنوب ایران به عمان انتقال یافته و گهگاه از اسارت فرار می کنند. اکنون در سایت پرورش و تکثیر در اسارت Al wabra  نمونه های زیبایی از قوچ لارستان در کنار پازن و دیگر نمونه های نایاب خاورمیانه و شاخ آفریقا وجود دارند.

کشور ایران به راستی برای پژوهشگران و طبیعت گردان و شکارچیان تروفی، کلکسیونی پربار از زیرگونه هایی چون «اوریال ماورای خزر»، «البرز مرکزی»، «ارمنی» و «اصفهان» است. ولی در این میان گوسپند وحشی لارستان تا حدودی مورد بی مهری قرار گرفته است.

جناب آقای مهندس هوشنگ ضیایی اشاره داشتند که در اواخر دهه 1350، بر پایه سرشماری برآورد شد که در حدود 10 هزار پازن، گوسپند کوهی و جبیر در جنوب استان فارس وجود دارند ولی پس از چند سال به دلیل برداشته شدن پوشش حفاظتی و آزادی عمل دارندگان سلاح غیرمجاز در کنار تخریب مراتع و اشغال آبشخورها این میزان به 100 فرد کاهش یافت و در 10 سال گذشته، دست اندازی به زیستگاه های چون «هورمود (هرمود)» به بهانه های گوناگون این زیستگاه شکننده را به شدت رو به قهقرا برده است.

با درنظر داشتن موارد یاد شده، مشاهده آگهی تبلیغ تور شکار قوچ لارستان در شبکه اینترنت شاید عجیب درنظر آید. در سایت www.ameri-cana.com  می توان شرایط شکار زیرگونه های گوسپندان کوهی، پازن و آهو را در ایران دید و با بهایی در حدود 15 هزار دلار می توان به نمونه مورد نظر دست یافت.

ولی لطفا خشمگین نشده و کسی را به رگبار دشنام نگیرید!

مگر در منطقه قبیله ای نشین تورگار بلوچستان پاکستان مدیریت زیستگاه و شکار «قوچ اوریال افغان» و « بز مارخور سلیمان» در کنار افزایش جمعیت گونه و بهبود شرایط زیستگاه برای دیگر گونه ها باعث درآمد زایی و بهبود شرایط زیست در جامعه ای نشد که حمل اسلحه نشانه مردانگی بوده و ریش سپیدان قبائل حرف اول و آخر را می زنند؟

در این مورد بحث بهره کشی و یا بهره برداری پایدار از منابع طبیعی مطرح است. باید این پرسش مطرح شود که در زیستگاهی چون هورمود لارستان و دیگر نواحی زیستگاه این گونه، در کنار ورود شکارچیان خارجی چه تفاوتی در کیفیت و مدیریت زیستگاه انجام شده و جوامع محلی از این چرخه مالی چه بهره ای می برند؟

نکته مهم دیگر که مدیریت این گونه برنامه های شکار در ایران را به زیر سوال می برد، سن نمونه های شکار شده است. در سافاری های آفریقا مرسوم است که راهنما برای کم کردن زحمت خود (با مشاهده نخستین پلنگ هرچند ماده و یا جوان باشد) در برابر شکارچی بی اطلاع آمریکایی از درشتی و هیکل او متعجب شده و مشتری را تشویق به شلیک به این تروفی بی همتا می کند. در تصاویر وب سایت هایی که تورهای شکار در ایران برگزار می کنند، تصاویر نمونه قوچ های اصفهان و شیراز شکار شده با سنی در حدود 3 سال به چشم می خورد که از دیدگاه تروفی فاقد ارزش هستند. با این وجود تصاویر حاکی از شکار ان بدست شکارچیان خارجی می باشد.

اثر منفی شکار گزینشی شیرهای نر بر جمعیت شیرهای آفریقای غربی(زیرگونه سنگالی) به دست شکارچیان عموماً فرانسوی اکنون ثابت شده است. از شواهد امر پیداست که نظارت چندانی برکارکرد گردانندگان تورهای شکار خارجی در ایران وجود ندارد و بسیاری از شکارچیان خارجی بدون آموزش و آشنایی با گونه های ایران به نخستین جنبنده پیش رو شلیک می کنند.

یکی از موارد قابل بحث در صنعت شکار ایران، عدم شفافیت لازم است. کشورهایی چون ترکیه و پاکستان با مدیریت واقع گرایانه به جای بهره کشی از جمعیت زیستگاه های رو به قهقرا، در کنار درامد زایی و کارآفرینی توانسته اند به افزایش جمعیت گونه های شکاری و مهم تر از همه ایجاد ثبات و پایداشت زیستگاه های شکننده دست یابند. تا زمانی که مدیریت شکارگاه در ایران جایی نداشته و امری ناپسند تلقی شود، شاهد کشته شدن محیط بانان به دست شکارچیان متخلف (و بعضا جوامع محلی) و نابودی زیستگاه ها خواهیم بود. با یک حساب سرانگشتی آشکار است که در یک مدیریت ناکارآمد، فروختن و واگذار نمودن پارک های ملی و نواحی حفاظت شده بسیار سودآورتر از مدیریت صنعت گردشگری و طبیعت گردی و شکار است.

تنها یوزپلنگ در حکم رگ گردن و ناموس ما نیست. گوسپند کوهی لارستان به عنوان کوچکترین عضو این خانواده در جهان، در زیستگاه هایی با شرایط دشوار و شکننده بی گمان ارزش و اعتباری همپایه یوز آسیایی دارد. پاسداشت زیستگاه ها در کنار ثبات و افزایش جمعیت این گونه، باعث بهبود وضعیت گونه هایی چون جبیر و پازن خواهد شد و این احتمال پیش خواهد آمد که به تدریج با افزایش جمعیت و بهبود شرایط زیستگاه، گوسپندان کوهی لارستان گام به گام قادر به جاگیری و احیای جمعیت خود در زیستگاه های قدیم خویش باشند.

در حال حاضر، جمعیتی از گوسپندان کوهی لارستان در یک فنس در پارک جنگلی چیتگر وجود دارند و شایعه ای وجود دارد که پس از پاره شدن فنس و فرار چند نمونه، برای خالی نبودن عریضه تعدادی گوسپند کوهی البرز مرکزی به این جمعیت ایزوله اضافه شده است. (این مورد در منطقه گنوی هرمزگان به تحقق پیوست که نمونه های غیر بومی به جمعیت بومی اضافه شد.)

به هوش باشیم! مدیریت شکارگاه و صنعت شکار با شکل فعلی مدیریت محیط زیست در ایران سازگار و منطبق نیست. تجربه کشوری چون پاکستان بیش از تجربیات کشورهایی چون بلژیک و انگلیس با صدها سال قوانین مدون شکار در ایران کاربردی است.

http://isdle.ir/news/index.php?news=8754 :منبع


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: سه شنبه 21 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جلوگیری از استئو آرتریت با مصرف سیر

استئو آرتریت یا آرتروز یکی از رایج ترین بیماری ها در بین بزرگسالان است به طوری که آمارها حاکی از آنند که حدود 8 میلیون نفر از افراد در انگلستان، دچار آرتریت هستند. ابتلا به این بیماری در بین زنان بیش از مردان است و متاسفانه شیوع این عارضه در کشور ایران نیز قابل توجه است.  از آن جهت که این بیماری سبب ایجاد درد و ناتوانی به علت تاثیر گذاری آن بر استخوان بالای ران ،زانو و ستون فقرات در سنین میان سالی و کهنسالی می شود آزار دهنده جلوه می کند. متاسفانه در حال حاضر، هیچ درمان موثری غیر از مسکن ها و در نهایت مکمل های بهبود دهنده مفاصل برای آرتریت وجود نداشته است. 

بنابر مطالعات انجام گرفته،  مشاهده شده که رژیم غذایی در جلوگیری از استئو آرتریت موثر است. سابق بر این، ارتباط بین وزن بدن و استئو آرتریت تشخیص داده شده بود به طوری که زیاد بودن وزن بدن یکی از علل اصلی استئو آرتریت به شمار می رود.

مطالعه ای که اخیرا در  King's College  در لندن انجام شده است در نوع خود اولین بررسی است که نگاهی عمیق تر به الگوی غذایی و تاثیر آن بر بهبود و جلوگیری از استئو آرتریت داشته است، در این بررسی هزار خانم  دوقلو که قبلا آنها هیچ علامتی از استئو آرتریت نداشتند انتخاب شدند و تحت بررسی قرار گرفتند. ابتدا عادات غذایی آنها با جزئیات توسط پرسشنامه غذایی جمع آوری شد و سپس به وسیله اشعه x از نواحی زانو، ستون فقرات و ران آنها عکس برداری شد.

  نتایج این مطالعه نشان داد افرادی که برنامه غذایی سالم تری حاوی میوه و سبزی به خصوص مصرف بالای سیر داشتند در نواحی ران کمتر دچار استئو آرتریت شدند. به همین علت محتویات سیر توسط پژوهشگران،  مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی به این نتیجه دست یافتند که ماده ای به نام دی-آلیل –دی سولفید موجود در سیر به علت محدود کردن مقدار آنزیم تخریب کننده غضروف ها سبب پیشگیری از این بیماری می شود. البته مطالعات بعدی برای اثبات آن که مصرف بیشتر سیر می تواند این ماده را  در غضروفها افزایش دهد، مورد نیاز می باشد.   نکته عملی: استئو آرتریت یکی از شایع ترین بیماری ها بویژه در زنان به شمار می رود که رژیم غذایی بر آن تاثیر گذار است. از آنجا که درمان این بیماری به جز مسکن ها و در نهایت مکمل های بهبود دهنده مفاصل نمی باشد، پیشگیری از بروز آن اهمت ویژه ای دارد. تغذیه سالم و از آن جمله مصرف سیر و مکمل های غذایی  حاوی سیرمی تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از استئو آرتریت به حساب آید.

منبع: http://tabdil.net/Topbist/?r=thom#life/969

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 19 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جمعيت کنوني جهان7.046.450.654
متولدين امسال58.910.890
متولدين امروز161.839
مرگ و مير امسال25.160.327
مرگ و مير امروز69.120
رشد جمعیت در سال جاری  33.750.563

تاریخ و زمان به روز رسانی آمار - 1391/3/22 ساعت 10:42

نویسنده: mannane ׀ تاریخ: یک شنبه 19 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

جنگل

گزارش فائو از مناطق جنگلي جهان منتشر شد
ايران، هنوز دومين کشور جنگلي غرب آسيا
سازمان غذا و کشاورزي ملل متحد (فائو) در گزارش سال 2011 خود درباره وضعيت جنگل‌هاي جهان به بازبيني مطالعه آماري خود با عنوان «ارزيابي منابع جنگلي جهان در سال 2010» (FRA) پرداخته است.

 

به گزارش سرويس «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فائو با همکاري کشورهاي عضو، منابع جنگل هاي جهان را از سال 1946 ميلادي در دوره‌هاي 5 تا 10 سال ارزيابي کرده است. اين ارزيابي‌هاي جهاني اطلاعات ارزشمندي را در اختيار سياست گذاران در سطوح ملي و بين المللي، اعضاي عمومي و ساير گروه‌ها و سازمان‌هاي علاقه مند به «جنگلداري» قرار مي‌دهد.
به گزارش سايت رسمي فائو، گزارش «ارزيابي منابع جنگلي جهان در سال 2010» در واقع فراگيرترين مطالعه‌اي است که تا اين تاريخ در خصوص منابع جنگلي جهان، صورت گرفته است. بر اساس اين ارزيابي غني ترين کشورهاي جهان به لحاظ منابع جنگلي روسيه، برزيل، کانادا، آمريکا و چين هستند که به طور کلي بيش از نيمي از کل نواحي جنگلي جهان را در خود جاي داده‌اند.
در اين بازبيني تاکيد شد: هرچند نرخ تخريب و از بين رفتن جنگل‌ها بر اثر عوامل طبيعي هنوز در سطح هشدار دهنده‌اي است اما اخيرا رو به کاهش داشته است. در سطح جهاني نرخ تخريب جنگل‌ها از حدود 16 ميليون هکتار در سال در دهه 1990 ميلادي به حدود 13 ميليون هکتار در سال در دهه گذشته کاهش يافته است.
بر اساس اين گزارش، در سالهاي اخير پيشرفت‌هاي حائز اهميتي در زمينه رشد و توسعه خط مشي‌ها، قوانين و برنامه‌هاي ملي جنگلداري در کشورهاي مختلف جهان صورت گرفته است. براي مثال از سال 2000 ميلادي حدود 76 کشور مختلف بيانيه‌هاي جديدي را در زمينه سياست‌هاي جنگلداري خود صادر و يا بيانيه‌هاي قبلي را به روز کرده‌اند. همچنين در 69 کشور که ابتدا از اروپا و آفريقا آغاز شد از سال 2005 ميلادي به بعد، قوانين مربوط به جنگلداري تصويب يا به اجرا گذاشته شد. به اين ترتيب بالغ بر 75 درصد از جنگل‌هاي جهان تحت پوشش برنامه‌هاي ملي حفاظت از جنگل‌ها قرار گرفتند.
در اين گزارش مختصري از وضعيت جنگل‌هاي جهان در قاره‌هاي مختلف با استناد به بازبيني «ارزيابي منابع جنگلي جهان در سال 2010» از سوي فائو ارائه شده است.
طبق بازبيني FRA در قاره آفريقا وسعت نواحي جنگلي به حدود 675 ميليون هکتار مي‌رسد که تقريبا 17 درصد از کل نواحي جنگلي جهان و 23 درصد از کل خشکي‌هاي اين قاره را شامل مي‌شود. در تقسيمات زير منطقه‌اي نيز آفريقاي مرکزي 37 درصد، آفريقاي جنوبي 29 درصد، افريقاي شمالي 12 درصد و شرق و غرب آفريقا هر يک 11 درصد از کل نواحي جنگلي اين قاره را در خود جاي داده‌اند. در قاره آفريقا بيشترين مساحت منابع جنگلي در پنج کشور کنگو، سودان، آنگولا، زامبيا و موزامبيک واقع شده است. به لحاظ تنوع زيستي و عملکردهاي حفاظتي نيز حدود 10 درصد از کل نواحي جنگلي در اين قاره، جزو جنگل‌هاي ابتدايي سياره زمين و زيستگاه گونه‌هاي بومي هستند که تقريبا نشانه آشکاري از فعاليت‌هاي انساني در آنها مشاهده نمي شود و يا حداقل در فرآيندهاي اکولوژيکي، آسيبي به آن‌ها وارد نشده است. با اين حال آمار فوق مي‌تواند دقيق نباشد چون کشورهاي کامرون و کنگو که روي هم 26 درصد از جنگل‌هاي اين قاره را در بر مي‌گيرند، گزارش خود را در اين دسته بندي منعکس نکرده‌اند.
در خصوص آسيا و اقيانوسيه نيز بر اساس بازبيني FRA معلوم شد که نواحي جنگلي اين قاره‌ها به طور کلي در سال 2010 ميلادي 740 ميليون هکتار بوده که حدود 18 درصد از کل نواحي جنگلي جهان را شامل مي‌شود. بيشترين وسعت جنگل‌هاي اين مناطق در پنج کشور چين، استراليا، اندونزي، هند و ميانمار وجود دارد که تقريبا 75 درصد از کل منابع جنگلي در اين دو منطقه را شامل مي‌شود. بعلاوه شايان ذکر است که چين و استراليا نيمي از جنگل‌هاي کل آسيا و اقيانوسيه را در خود جاي داده‌اند. به گفته کارشناسان فائو، به رغم افزايش نرخ خالص نواحي جنگلي در سطح منطقه‌اي در بسياري از کشورهاي آسيايي هنوز نرخ بالاي تخريب جنگل‌ها ادامه دارد به طوري که طي 10 سال گذشته، جنوب شرق آسيا بالاترين ميزان کاهش مساحت جنگل‌ها را در اين منطقه تجربه کرده است. در اين ميان چين، هند و ويتنام برنامه ريزي‌هاي بلند مدتي را با هدف درختکاري‌هاي گسترده در محيط‌ هاي جنگلي انجام داده‌اند.
در بازبيني سال 2011 فائو از FRA هم چنين آمده است، منطقه اروپا که شامل 50 کشور و قلمرو است به طورکلي يک ميليارد هکتار منابع جنگلي دارد که حدود 25 درصد از کل نواحي جنگلي جهان را شامل مي‌شود. طبق آمار FRA، جنگل‌ها حدود 45 درصد از کل خشکي‌هاي اروپا را در بر مي‌گيرند و پراکندگي منابع جنگلي در اين قاره بسيار متنوع و متفاوت است به طوري که براي مثال کشور موناکو به طور کلي فاقد جنگل است در حالي فنلاند 73 درصد از منابع جنگلي اروپا را در خود جاي داده است. به لحاظ تنوع زيستي و عمليات‌هاي حفاظتي نيز مي‌توان گفت که حدود 26 درصد از نواحي جنگلي اروپا جزو جنگل‌هاي اوليه محسوب مي‌شوند که در مقايسه با آن وسعت جنگل‌هاي ابتدايي در کل جهاني 36 درصد برآورد شده است.
در اين گزارش هم چنين آمده است که منطقه آمريکاي لاتين و کارائيب نيز منابع جنگلي فراواني دارند به طوري که 49 درصد از کل خشکي‌هاي آن در سال 2010 ميلادي پوشش جنگلي بوده است. اين منطقه حدود 891 ميليون هکتار منابع جنگلي دارد که تقريبا 22 درصد از کل جنگل‌هاي جهان را شامل مي‌شود. در اين منطقه نيز بخش وسيعي از پوشش گياهي را جنگل‌هاي ابتدايي با تنوع زيستي قابل توجه، تشکيل مي‌دهند.
طبق جدول ارائه شده در گزارش فائو و براساس تقسيم بندي‌هاي اين سازمان در خصوص وسعت نواحي جنگلي و تغييرات آن در کشورهاي مختلف جهان در ميان کشورهاي منطقه غرب آسيا، ايران در سال 2010 ميلادي به لحاظ وسعت نواحي جنگلي پس از ترکيه در دومين جايگاه قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب ترکيه با دارا بودن 11 هزار و 334 هکتار و ايران با 11 هزار و 75 هکتار، بيشترين وسعت زمين‌هاي جنگلي در غرب آسيا را در خود جاي داده‌اند. همچنين در اين منطقه کشور قطر تقريبا عاري از جنگل است.

http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7718 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: شنبه 18 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

آتشفشان ايسلند2


آناک کارکاتو گردشگران را فراري داد
فوران‌هاي آتشفشاني کوه «آناک کارکاتو» در اندونزي، دولت اين کشور را مجبور کرد علاوه بر تخليه خانه‌ها مانع از حضور گردشگران در محدوده آتشفشان شود.

به گزارش فارس به نقل از واشنگتن پست، در پي فوران‌هاي آتشفشاني کوه «آناک کارکاتو» در اندونزي، دولت اين کشور خواستار دوري گردشگران از اين منطقه شد.
فوران 400 متري مواد مذاب از کوه 1330 فوتي آناک کارکاتو در تنگه سوندا در اندونزي، دولت اين کشور را مجبور کرد علاوه بر تخليه خانه‌هاي منطقه، مانع از حضور گردشگران در محدوده آتشفشان شود.
به گفته کارشناسان، علاوه بر فوران‌هاي آتشفشان، جريان باد در منطقه نيز موجب پراکنده شدن خاکسترهاي آتشفشاني تا فاصله 80 کيلومتر و آلوده شدن جنوب سوماترا شد که اين عامل، بسياري از برنامه‌هاي گردشگري در اين منطقه را به حالت تعليق درآورد.
کوه آتشفشاني آناک کارکاتو يا فرزند کارکاتو در سال 1930 در پي جابه‌جايي پوسته زمين از اعماق دريا بيرون آمد و تا پيش از فوران‌هاي اخير يکي از جاذبه‌هاي طبيعي اندونزي به شمار مي‌رفت.

http://www.iren.ir

کد خبر :7717   زمان مخابره: 14:58:25 - 18/6/1391
 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: شنبه 18 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قطب شمال


تداوم واپس نشيني يخها در قطب شمال
کارشناسان زيست محيطي در قطب شمال هشدار داده‌اند ذوب شدن يخ‌هاي قطبي که در تابستان سال جاري رکورد جديدي بر جا گذاشته است، تاثيرات گسترده در پي خواهد داشت، از جمله اينکه نابودي کامل يخ‌هاي اين منطقه را تسريع مي‌کند.

کارشناسان نروژي گزارش داده‌اند که يخ سطح دريا در منطقه قطب شمال به طور قابل توجهي نازک و شکننده شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در ماه گذشته ضخامت يخ‌هاي شناور، طي فرآيند ذوب سالانه يخچال‌ها به پايين ترين سطح از زمان آغاز تصوير برداري‌هاي ماهواره‌اي طي 30 سال قبل، رسيد.
به گزارش بي بي سي، تصور مي‌شود که روند ذوب شدن يخ‌ها بر روي آب و هواي اروپا نيز تاثير مي‌گذارد. بنابراين گزارش، ذوب سالانه يخ‌ها دست کم تا يک هفته ديگر ادامه خواهد داشت که معمولا در اواسط ماه جاري ميلادي (سپتامبر) به اوج مي‌رسد و دماي هوا همچنان بالاي دماي انجماد خواهد بود.
کيم هولمن، رييس موسسه قطبي نروژ در گفت و گويي با شبکه بي بي سي اظهار داشت که امسال سرعت ذوب شدن يخ‌ها، سريعتر از آن‌ حدي بود که انتظار مي‌رفت.
هولمن اضافه کرد: تغييرات، بسيار بيشتر از حدي بود که 20 سال پيش و يا حتي 10 سال پيش تصور مي‌کرديم.
وي خاطر نشان ساخت: يکي ديگر از دلايلي که به ذوب شدن يخ‌ها سرعت بخشيده، تابش نور خورشيد به سطح تيره تر اقيانوس است و اين امر ما را در پيش بيني صحيح سرعت ذوب يخ‌ها، غافلگير کرده است. به همين دليل براي دستيابي به پيش بيني‌هاي دقيقتر، بايد درکمان را از اين تغييرات، بهبود بخشيده و دانش خود را با شرايط طبيعي و واقعي موجود در اطرافمان تطبيق دهيم.
اين کارشناسان مي‌گويند حتي محتاطانه ترين پيش بيني‌ها نيز حکايت از آن دارند که قطب شمال تا سالهاي 2080 و 2090 ميلادي خالي از يخ مي‌شود.
منبع: http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=7716


نویسنده: mannane ׀ تاریخ: شنبه 18 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

پرديسان
شماري از کارشناسان و فعالان محيط زيست با انتشار بيانيه يي ضمن اشاره به شايعه فروش پارک طبيعت پرديسان، اين اقدام سازمان محيط زيست را خيانت در حق زيستبوم تهران و شهروندان آن دانستند.

 

 

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران متن کامل اين بيانيه به شرح زير است:

به نام يزدان پاک

انتشار شايعاتي در باره فروش پارک طبيعت پرديسان نگراني هاي بسياري در ميان کارشناسان محيط زيست، دلمشغولان طبيعت ايران و همچنين شهروندان کلانشهر تهران برانگيخته است. اطلاع رساني ها در اين باره مخدوش و ناقص است و سازمان حفاظت محيط زيست که انتظار ميرفت، خود حافظ و نگاهبان اين عرصه باشد تاکنون از هر واکنشي درباره اين شايعات خوددداري کرده است. اخيرا رسانه هاي مستقل، خبري حيرت آور منتشر کردند با اين مضمون که بخش بزرگي از پارک مذکور با بهايي نازل فروخته شده و خريدار قصد تغيير کاربري اراضي پارک را دارد.
پارک طبيعت پرديسان بر مبناي طرح مصوب و قانوني آن يک پروژه بزرگ ملي به شمار آمده و مقرر بود با تبديل به ذخيره گاه گياهان و جانوران و بزرگترين پارک وحش شهري خاور ميانه، ضمن فراهم ساختن عرصه يي براي آموزش و جلب توجه هم ميهنان به مفاهيم حفاظت محيط زيست و حيات وحش، به يکي از مهمترين جاذبه هاي گردشگري پايتخت تبديل شده و نقش مهمي در رونق اقتصاد شهري تهران داشته باشد. انتخاب نام پرديسان براي اين پارک از آن جهت صورت گرفته که با ارائه نمونه هاي طبيعي و واقعي از زيست بومهاي اقيلم هاي مختلف کره زمين، چشم اندازي ملموس از بهشت طبيعت جهان را پيش روي ايرانيان قرار دهد. مضاف بر آنکه اين پارک با واقع بودن در مسير بادهاي غالب غربي نقش مهمي در تلطيف و خودپالايي هواي کلانشهر آلوده تهران دارد و ساخت و ساز در عرصه آن مي تواند راه تنفس را براي ميليونها شهروند ساکن اين شهر، باز هم تنگتر کند. از اين نظر، فروش و تغيير کاربري اراضي اين پارک مي تواند شليک تير خلاص به زيستبوم رنجور پايتخت ايران به شمار آمده و همچنين تهران را از يک فرصت بزرگ و تکرار ناشدني در حوزه گردشگري، اکوتوريسم و آموزش محيط زيست محروم کند. همچنين نبايد فراموش کرد پرديسان شايد آخرين عرصه دست نخورده از زيستبوم شهر تهران باشد، کما اينکه هم اکنون برخي گونه هاي گياهي خاص منطقه تهران فقط در اين پارک قابل مشاهده هستند.
ما امضاکنندگان اين بيانيه اطمينان داريم در مجموعه دولت هستند کساني که هرگز برنمي تابند چنين خيانت بزرگي در حق ميليونها شهروند و نسلهاي آينده به نام آنها ثبت شده و اميدواريم دولت يک بار براي هميشه طرح فروش پارک طبيعت پرديسان را ملغي و منتفي اعلام کرده و آستين همت براي اجراي کاربري مصوب اين پارک يعني تبديل آن به پارک وحش را بالا بزند. اگر چه متاسفانه در ساليان گذشته تصرفات و تعرضات نابخردانه عملا اين پارک را چندپاره نموده و بخش هايي از آن را به مخروبه تبديل کرده است، اما هنوز بيشترين گستره پارک، قابليت تبديل به عرصه اي براي تفرجگاه طبيعت گردي و آموزش محيط زيست را داشته و اگر هم تصميم بر تعيين کاربري تازه براي پرديسان است، اين کاربري هرگز نبايد مغاير با کارکرد اصلي پارک به عنوان ريه تنفسي تهران و مهمترين امکان بالقوه اين کلانشهر براي برخورداري از يک پارک طبيعت باشد.
اين بيانيه شايد ،‌ در غياب تشکل هاي زيست محيطي و در سکوت غالب رسانه هاي رسمي عجالتا تنها صداي دوستداران محيط زيست و دلمشغولان زيستبوم پايتخت درباره سرنوشت پارک طبيعت پرديسان باشد. اميدواريم که اين صدا شنيده شود و پاسخي در خور يابد.
مهندس شيرين ابوالقاسمي
دکتر حسين آخاني
مهندس ميترا البرزي منش
محمدعلي اينانلو
مهندس مژگان جمشيدي
مهندس عليرضا جورابچيان
مهندس محمد درويش
دکتر محمد تقي رهنمايي
مهندس بهرام زهزاد
مهندس هوشنگ ضيايي
مهندس بيژن فرهنگ دره شوري
دکتر ناصر کرمي
دکتر اسماعيل کهرم
دکتر عبدالحسين وهابزاده 
نویسنده: mannane ׀ تاریخ: شنبه 18 شهريور 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

CopyRight| 2009 , mannane.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By:
NazTarin.Com